Вы тут

ЖКГ: пе­ра­за­груз­ка


У сфе­ры жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі ча­ка­юц­ца прын­цы­по­выя зме­ны.

З 4 лю­та­га па 31 мая ство­ра­ная па да­ру­чэн­ні Прэ­зі­дэн­та ра­бо­чая гру­па па праб­лем­ных пы­тан­нях у ЖКГ вы­ву­чы­ла ўсе ас­пек­ты функ­цы­я­на­ван­ня жыл­лё­ва-ка­му­наль­ных ар­га­ні­за­цый, ста­ноў­чы во­пыт і ад­моў­ныя тэн­дэн­цыі, якія пе­ра­шка­джа­юць раз­віц­цю га­лі­ны. Бы­ло так­са­ма раз­гле­джа­на звыш 400 зва­ро­таў гра­ма­дзян па ка­му­наль­на-бы­та­вых пы­тан­нях, якія па­сту­пі­лі ў пе­ры­яд дзей­нас­ці ра­бо­чай гру­пы.

У вы­ні­ку ўдзель­ні­ка­мі ра­бо­чай гру­пы быў рас­пра­ца­ва­ны пра­ект Ука­за «Аб ме­рах па ўдас­ка­на­лен­ні ра­бо­ты жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі Бе­ла­ру­сі». Не­ка­то­рыя пра­па­но­вы, як мяр­ку­ец­ца, па­він­ны прын­цы­по­ва змя­ніць функ­цы­я­на­ван­не асоб­ных га­лін ЖКГ.

Кі­ра­ўнікоў стане менш

1Сён­ня, па сло­вах мі­ніст­ра ЖКГ Анд­рэя Шор­ца, у кож­най воб­лас­ці іс­нуе свая струк­ту­ра кі­ра­ван­ня жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кай. Так, у Ві­цеб­скай, Ма­гі­лёў­скай і Гро­дзен­скай аб­лас­цях — гэ­та дзярж­струк­ту­ры і ўпраў­лен­ні ў скла­дзе абл­вы­кан­ка­маў, а ў Брэсц­кай, Го­мель­скай і Мін­скай аб­лас­цях — ка­мер­цый­ныя прад­пры­ем­ствы.

Та­кое ста­но­ві­шча пры­во­дзіць да не­аб­грун­та­ва­ных ад­роз­нен­няў у зар­пла­тах ра­бот­ні­каў і кі­раў­ні­коў ар­га­ні­за­цый ЖКГ у роз­ных рэ­гі­ё­нах рэс­пуб­лі­кі.

Пры гэ­тым у асоб­ных аб'­яд­нан­нях на­зі­ра­ец­ца за­ліш­няя коль­касць кі­ру­ю­чых па­сад.

У бу­ду­чым, па сло­вах Анд­рэя Шор­ца, пра­па­ну­ец­ца функ­цыі дзяр­жаў­на­га рэ­гу­ля­ван­ня ў гэ­тай сфе­ры ўсклас­ці на ўпраў­лен­ні ЖКГ у скла­дзе абл­вы­кан­ка­маў, а функ­цыі га­лі­но­ва­га кі­ра­ван­ня дзярж­ар­га­ні­за­цы­я­мі ЖКГ — на дзярж­уста­но­вы, якія бу­дуць ство­ра­ны пры абл­вы­кан­ка­мах. Гэ­та, па сло­вах мі­ніст­ра, па­він­на пры­вес­ці да па­ляп­шэн­ня вы­ні­каў пра­цы сіс­тэ­мы ЖКГ у цэ­лым, а так­са­ма па­вы­сіць якасць па­слуг.

Пла­ну­ец­ца, што за­каз­чы­ка­мі па пра­ек­та­ван­ні кап­ра­мон­ту, рэ­кан­струк­цыі і ма­дэр­ні­за­цыі жы­лых да­моў ста­нуць ад­па­вед­ныя ка­му­наль­ныя ўні­тар­ныя прад­пры­ем­ствы.

У ра­ён­ных цэнт­рах ёсць упраў­лен­ні ка­пі­таль­на­га бу­даў­ніц­тва (УКБ) рай­вы­кан­ка­ма і ка­му­наль­ныя прад­пры­ем­ствы, і гэ­тыя дзве струк­ту­ры дуб­лі­ру­юць ад­на ад­ну. Пе­ра­да­ча функ­цый пра­фе­сій­най ар­га­ні­за­цыі да­зво­ліць зні­зіць вы­дат­кі і па­вы­сіць якасць ка­пі­таль­на­га ра­мон­ту, лі­чыць мі­ністр ЖКГ.

Ска­ра­ціць вы­дат­кі на ака­зан­не па­слуг

Каб кі­раў­ні­кі і ра­бот­ні­кі жыл­лё­ва-экс­плу­а­та­цый­ных ар­га­ні­за­цый не вы­кон­ва­лі не ўлас­ці­вых ім за­дач, пра­ду­гледж­ва­ец­ца за­ка­на­даў­ча ўста­на­віць, што дзей­насць ар­га­ні­за­цый ЖКГ, не звя­за­ная з ака­зан­нем жыл­лё­ва-ка­му­наль­ных па­слуг, бу­дзе ажыц­цяў­ляц­ца на плат­най асно­ве. Гэ­та ад­но­сіц­ца, на­прык­лад, да кант­ро­лю за мэ­та­вым вы­ка­ры­стан­нем зя­мель­ных участ­каў, пра­ду­хі­лен­ня до­сту­пу ў не­экс­плу­а­та­ва­ныя бу­дын­кі і г. д.

Акра­мя та­го, бу­дзе спы­не­на прак­ты­ка ўтры­ман­ня ў сіс­тэ­ме ЖКГ ня­про­філь­ных аб'­ек­таў. Як за­явіў мі­ністр ЖКГ, да­гэ­туль на ба­ланс ар­га­ні­за­цый ЖКГ пе­ра­да­ва­лі­ся ва­ен­ныя га­рад­кі, бу­дын­кі ка­мі­са­ры­я­таў, ін­шыя аб'­ек­ты са­цы­яль­на-куль­тур­най і вы­твор­чай сфе­ры, якія зна­хо­дзяц­ца ў ава­рый­ным ста­не. Іх утры­ман­не ўва­хо­дзі­ла ў за­тра­ты га­лі­ны. Анд­рэй Шо­рац лі­чыць, што аб­слу­гоў­ван­не та­кой ма­ё­мас­ці па­він­на ра­біц­ца на да­га­вор­ных ад­но­сі­нах і кам­пен­са­вац­ца са срод­каў ад­па­вед­ных бюд­жэ­таў.

Каб лік­ві­да­ваць па­срэд­ні­каў пры пра­да­стаў­лен­ні жыл­кам­пас­луг, Мі­ніс­тэр­ствам ЖКГ су­мес­на з Мі­нэ­нер­га вы­пра­ца­ва­ны агуль­ныя па­ды­хо­ды да пе­ра­да­чы цеп­ла­вых се­так (якія зна­хо­дзяц­ца на ба­лан­се ар­га­ні­за­цый ЖКГ і па якіх ідзе транс­пар­ці­роў­ка спа­жыў­цам цеп­ла­вой энер­гіі для ацяп­лен­ня і га­ра­ча­га во­да­за­бес­пя­чэн­ня) у ве­дан­не ўла­даль­ні­каў цеп­ла­кры­ніц — ар­га­ні­за­цый «Бел­энер­га».

У нас з'я­вяц­ца ха­ус-май­стры

2Каб па­леп­шыць якасць па­слуг, пла­ну­ец­ца, што ў блі­жэй­шай перс­пек­ты­ве ўвесь жыл­лё­вы фонд бу­дуць аб­слу­гоў­ваць так зва­ныя ха­ус-май­стры — спе­цы­я­ліс­ты па комп­лекс­ным аб­слу­гоў­ван­ні і экс­плу­а­та­цыі шмат­ква­тэр­ных жы­лых да­моў, якія вы­кон­ва­юць пра­цу элект­ры­ка, сле­са­ра-сан­тэх­ні­ка, ма­ля­ра, цес­ля­ра.

За кошт ска­ра­чэн­ня коль­кас­ці ра­бот­ні­каў за­ра­бот­ная пла­та ха­ус-май­стра ўзрас­це ў 1,5 ра­за. Гэ­та ра­ней па­ка­заў во­пыт Мін­ска: зар­пла­та ста­ліч­ных ха­ус-май­строў уз­рас­ла да 7,5 млн руб­лёў. За­раз у цэ­лым па кра­і­не пад­рых­та­ва­на 1,6 тыс. та­кіх май­строў, з іх 66% — у Мін­ску. Як за­явіў Анд­рэй Шо­рац, гэ­тыя лю­дзі тры­ма­юц­ца за сваю пра­цу, ша­ну­юць яе. Ця­ку­часць кад­раў спы­ні­ла­ся. Жы­ха­ры ве­да­юць май­строў і звяр­та­юц­ца да іх. «Ха­ус-май­стар за­ці­каў­ле­ны, каб вы­ка­наць пра­цу якас­на, бо ў ад­ва­рот­ным вы­пад­ку пе­ра­раб­ляць яе прый­дзец­ца са­мо­му», — ска­заў мі­ністр.

Да­рэ­чы, ме­ра­пры­ем­ствы па ап­ты­мі­за­цыі струк­ту­ры і коль­кас­ці ўжо пра­вод­зяц­ца ў ар­га­ні­за­цы­ях га­лі­ны. Па вы­ні­ках пер­ша­га паў­год­дзя, коль­касць ра­бот­ні­каў сіс­тэ­мы ЖКГ ска­ро­ча­на на 1260 ча­ла­век. У блі­жэй­шы час толь­кі ў Мін­ску пад­ля­гае ска­ра­чэн­ню больш за 500 штат­ных адзі­нак апа­ра­ту кі­ра­ван­ня, што да­зво­ліць сэ­ка­но­міць фонд за­ра­бот­най пла­ты ў па­ме­ры звыш 43 млрд руб­лёў у год.

Гро­шы на кап­ра­монт у агуль­ны «ка­цёл»

Усе ар­га­ні­за­цыі, якія аб­слу­гоў­ва­юць жыл­лё­вы фонд, не­за­леж­на ад фор­мы ўлас­нас­ці, бу­дуць уно­сіць пла­ту за кап­ра­монт на суб­ра­ху­нак мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды.

Як па­ве­да­міў жур­на­ліс­там мі­ністр ЖКГ, гэ­та ў боль­шай сту­пе­ні ты­чыц­ца жыл­лё­вых ка­а­пе­ра­ты­ваў і та­ва­рыст­ваў улас­ні­каў, якія на­за­па­шва­юць гро­шы на сва­іх ра­хун­ках, і яны з ча­сам губ­ля­юць сваю каш­тоў­насць з‑за ін­фля­цый­ных пра­цэ­саў, ці на­кі­роў­ва­юц­ца на ін­шыя мэ­ты. «А ка­лі пры­хо­дзіць час пра­вя­дзен­ня кап­ра­мон­ту, яны звяр­та­юц­ца ў вы­кан­кам з прось­бай пра­вес­ці ў іх гэ­тыя ра­бо­ты», — ад­зна­чыў Анд­рэй Шо­рац.

Та­кім чы­нам, гэ­тыя срод­кі бу­дуць на­ліч­вац­ца па прын­цы­пе «агуль­на­га кат­ла». Наса­мрэч гэ­ты прын­цып у на­шай рэс­пуб­лі­цы ўжо дзей­ні­чае. За­раз усе да­мы, якія аб­слу­гоў­ва­юц­ца прад­пры­ем­ства­мі ЖКГ, ад­ліч­ва­юць гро­шы на ра­хун­кі мяс­цо­вых вы­ка­наў­чых ор­га­наў. І гэ­та най­больш ап­ты­маль­ны ва­ры­янт для на­шай кра­і­ны, пе­ра­ка­на­ны мі­ністр. Ён ад­зна­чыў, што Ра­сія так­са­ма пай­шла па гэ­тым шля­ху.

Так­са­ма ўне­се­на пра­па­но­ва, каб раз­лі­кі па ўлі­ку, раз­лі­ку і на­лі­чэн­ні апла­ты за жыл­лё­ва-ка­му­наль­ныя па­слу­гі і ка­ры­стан­не жы­лы­мі па­мяш­кан­ня­мі ажыц­цяў­ля­лі­ся ар­га­ні­за­цы­я­мі, упаў­на­ва­жа­ны­мі мяс­цо­вы­мі вы­кан­ка­ма­мі. Гэ­та не­аб­ход­на для та­го, каб не да­пус­ціць прад'­яў­лен­ня гра­ма­дзя­нам не­аб­грун­та­ва­ных пла­ця­жоў і каб кож­ны ЖБВК або та­ва­рыст­ва ўлас­ні­каў (ТУ) не ўтрым­лі­ва­лі для гэ­тых мэт улас­ную струк­ту­ру.

На­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня кант­ро­лю за пра­цай га­лін сфе­ры ма­тэ­ры­яль­най вы­твор­час­ці Ка­мі­тэ­та дзярж­кант­ро­лю Сяр­гей Раў­ней­ка лі­чыць, што гэ­та не зна­чыць, што ажыц­цяў­ляць раз­лі­кі мо­жа толь­кі раз­лі­ко­ва-да­ве­дач­ны цэнтр. «Ка­лі служ­бы ТУ ад­па­вя­да­юць усім па­тра­ба­ван­ням і да­вод­зяць не­аб­ход­ную ін­фар­ма­цыю да на­сель­ніц­тва ў поў­ным аб'­ёме і пры гэ­тым не ўзні­кае ні­я­кіх кан­флікт­ных пы­тан­няў, то яны ма­юць пра­ва прэ­тэн­да­ваць на зван­не та­кой упаў­на­ва­жа­най ар­га­ні­за­цыі», — сцвяр­джае ён.

Па­вы­шэн­не фі­нан­са­вай і пла­цеж­най дыс­цып­лі­ны

Каб ар­га­ні­за­цыі ЖКГ не ме­лі па­трэ­бы ў пры­цяг­нен­ні крэ­ды­таў для ажыц­цяў­лен­ня бя­гу­чай дзей­нас­ці, ра­бо­чая гру­па пра­па­нуе аба­вя­заць пе­ра­ліч­ваць суб­сі­дыі па ака­за­ных на­сель­ніц­тву па­слу­гах для ар­га­ні­за­цый ЖКГ з мяс­цо­вых бюд­жэ­таў што­ме­сяц на пра­ця­гу 10 ра­бо­чых дзён з дня пры­няц­ця пла­цеж­ных да­ку­мен­таў на пе­ра­лік гэ­тых суб­сі­дый.

Так­са­ма пра­па­ну­ец­ца ў за­ко­не аб рэс­пуб­лі­кан­скім бюд­жэ­це на чар­го­вы фі­нан­са­вы год аба­вяз­ко­ва вы­зна­чаць мі­ні­маль­ныя нар­ма­ты­вы бюд­жэт­най за­бяс­пе­ча­нас­ці рас­хо­даў на фі­нан­са­ван­не ме­ра­пры­ем­стваў па кап­ра­мон­це жыл­ля, тру­ба­пра­во­даў цеп­ла­за­бес­пя­чэн­ня, се­так во­да­за­бес­пя­чэн­ня і ка­на­лі­за­цыі. Гэ­та дасць маг­чы­масць не да­пус­ціць ска­ра­чэн­ня за­пла­на­ва­ных га­да­вых аб'­ёмаў фі­нан­са­ван­ня рас­хо­даў на гэ­тыя мэ­ты.

За па­ру­шэн­ні да­дат­ко­вая ад­каз­насць

Пра­па­ну­ец­ца ўста­на­віць ад­мі­ніст­ра­цый­ную ад­каз­насць за не­вы­ка­нан­не са­цы­яль­ных стан­дар­таў у га­лі­не ЖКГ; за ўня­сен­не ў пла­цеж­ны да­ку­мент на апла­ту жыл­лё­ва-ка­му­наль­ных па­слуг не­аб­грун­та­ва­ных пла­ця­жоў; за пра­ва­па­ру­шэн­ні, якія да­пус­ка­юц­ца стар­шы­нёй праў­лен­ня та­ва­рыст­ва ўлас­ні­каў пры вы­ка­нан­ні ім сва­іх функ­цый; за па­ру­шэн­не за­ка­на­даў­ства аб аба­ро­не пра­воў спа­жыў­цоў жыл­лё­ва-ка­му­наль­ных па­слуг; за па­ру­шэн­не спа­кою гра­ма­дзян у нач­ны час і інш.

Р. S. У блі­жэй­шы час пы­тан­ні па­вы­шэн­ня эфек­тыў­нас­ці дзей­нас­ці ар­га­ні­за­цый ЖКГ бу­дуць аб­мяр­коў­вац­ца на па­ся­джэн­ні ўра­да.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Чым жыве найлепшая маладая сям'я штурмавой авіяцыйнай базы ў Лідзе

Чым жыве найлепшая маладая сям'я штурмавой авіяцыйнай базы ў Лідзе

Абодва яны спяваюць, пішуць вершы пра сваю сям'ю і іграюць на музычных інструментах.

Грамадства

Франтавы повар аб тым, чым кармілі чырвонаармейцаў

Франтавы повар аб тым, чым кармілі чырвонаармейцаў

Разам з карэспандэнтам «Звязды» ветэран Вялікай Айчыннай вайны франтавы повар Ганна Воранава ўспомніла пра самыя шчаслівыя і самыя горкія моманты жыцця.

Эканоміка

Як зберагчы ўласныя фінансы ў падарожжы

Як зберагчы ўласныя фінансы ў падарожжы

Неад'емным аксесуарам вандроўкі сёння з'яўляецца плацежная картка.

Грамадства

Ці лёгка быць маладым дырэктарам школы?

Ці лёгка быць маладым дырэктарам школы?

Поспех установы адукацыі — заслуга педкалектыву, а няўдача — памылка яе кіраўніка.