Вы тут

На­конт рэ­гіст­ра­цыі ло­дак мо­жна ўнес­ці пра­па­но­ву


 

Бы­ва­ю­чы на бе­ра­гах рэк, асаб­лі­ва ста­рыц, і азё­раў, ба­чыш пры­ха­ва­ныя ма­лыя лод­кі. Гэ­та стап­ра­цэнт­на плаў­срод­кі бра­кань­е­раў. За­да­ваў пы­тан­не ра­бот­ні­кам ахо­вы пры­ро­ды, ча­му іх не ўбі­ра­юць. Аказ­ва­ец­ца, што яны не ма­юць пра­ва та­кія лод­кі ча­паць. Та­му лі­чу, што ўсе плаў­срод­кі, у тым лі­ку і са­ма­роб­ныя, па­він­ны быць за­рэ­гіст­ра­ва­ны і мець бар­та­вы ну­мар. А ка­лі гэ­тыя па­тра­ба­ван­ні вы­ка­на­ны не бу­дуць, лі­чыць та­кія лод­кі без­гас­па­дар­ны­мі і зні­шчаць. У са­вец­кія ча­сы ў бі­ле­це ры­ба­ло­ва ста­я­ла ад­зна­ка аб тым, што ў яго ёсць лод­ка.

Г.І. КАЗ­ЛОЎ­СКІ, г. Ра­га­чоў

«У ад­па­вед­нас­ці з пе­ра­лі­кам ад­мі­ніст­ра­цый­ных пра­цэ­дур, якія ажыц­цяў­ля­юц­ца дзяр­жаў­ны­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі і ін­шы­мі ар­га­ні­за­цы­я­мі па за­явах гра­ма­дзян, за­цвер­джа­ным Ука­зам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 26.04.2010 №200, не пад­ля­га­юць дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі вёс­ла­выя лод­кі, бай­дар­кі і на­дзі­ма­ныя без­ма­тор­ныя суд­ны гру­за­па­ды­маль­нас­цю менш за 225 кі­ла­гра­маў», — па­ве­да­мі­лі нам у Дзяр­жаў­най ін­спек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З пра­па­но­вай аб рэ­гіст­ра­цыі ма­ла­мер­ных пла­валь­ных срод­каў, якія за­раз не пад­ля­га­юць рэ­гіст­ра­цыі, гра­ма­дзя­нін мо­жа звяр­нуц­ца ў Дзяр­жаў­ную ін­спек­цыю па ма­ла­мер­ных суд­нах.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Асноўная задача — захаваць біялагічную сям'ю

Асноўная задача — захаваць біялагічную сям'ю

«Звязда» звярнулася па каментарыі аб рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта № 18 да старшынь профільных камісій абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі.

Грамадства

Аповед жанчыны, якая здолела вярнуць дачку з сацыяльнага прытулку

Аповед жанчыны, якая здолела вярнуць дачку з сацыяльнага прытулку

Жанчыну, якая здолела не толькі вярнуць дзіця з прытулку, але і далей выхоўвае яго, знайсці аказалася не проста. 

Грамадства

Чаму зараз варта далей трымацца ад вадаёмаў?

Чаму зараз варта далей трымацца ад вадаёмаў?

Люты больш нагадвае пазачарговы вясновы месяц.

Грамадства

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Калі звычайныя кнігарні працуюць па формуле «кніга — чалавек», то букіністычныя трымаюцца на прынцыпе «людзі — кнігі — людзі».