Вы тут

Ра­зам і цяг­нік пе­ра­ку­лім


 

Дзя­сят­кі па­са­жы­раў элект­рыч­кі ў аў­стра­лій­скім Пер­це здо­ле­лі ар­га­ні­за­вац­ца і вы­зва­ліць муж­чы­ну, які пра­ва­ліў­ся ў за­зор па­між цяг­ні­ком і плат­фор­май. Дзя­сят­кі лю­дзей ста­лі ў шэ­раг уз­доўж са­ста­ву і прос­та на­хі­лі­лі яго, вы­зва­ля­ю­чы па­са­жы­ра, які за­храс.

Ін­цы­дэнт ад­быў­ся на стан­цыі Stіrlіng. Муж­чы­на, які ўва­хо­дзіў у цяг­нік, спа­тык­нуў­ся, яго на­га пра­ва­лі­ла­ся ў 15-сан­ты­мет­ро­вы за­зор па­між ва­го­нам і плат­фор­май і за­храс­ла там. Па­са­жы­ры па­ве­да­мі­лі пра зда­рэн­не ва­го­на­ва­жа­тым. Су­пра­цоў­ні­кі стан­цыі спа­чат­ку па­пра­сі­лі іх ады­сці да су­праць­лег­лай сця­ны ва­го­на ў над­зеі на тое, што гэ­та ство­рыць не­аб­ход­ны на­хіл і па­вя­лі­чыць за­зор. Ка­лі гэ­та не спра­ца­ва­ла, па­са­жы­раў па­пра­сі­лі вый­сці з ва­го­наў. Пас­ля гэ­та­га ка­ля 50 ча­ла­век ста­лі ўздоўж цяг­ні­ка і су­мес­ны­мі на­ма­ган­ня­мі на­хі­лі­лі ва­гон, што і да­зво­лі­ла вы­зва­ліць па­цяр­пе­ла­га. На мес­ца зда­рэн­ня вы­клі­ка­лі хут­кую да­па­мо­гу, але ўмя­шан­не ме­ды­каў не спат­рэ­бі­ла­ся: муж­чы­на, які на­зваў­ся Ні­кам, абы­шоў­ся сі­ня­ка­мі і дра­пі­на­мі. Прад­стаў­нік транс­парт­най сіс­тэ­мы Transperth вы­ка­заў сваё за­хап­лен­не дзе­ян­ня­мі па­са­жы­раў. «Ні­хто не за­стаў­ся абы­яка­вым, — ад­зна­чыў ён. — Агуль­ны­мі на­ма­ган­ня­мі лю­дзі вы­ра­та­ва­лі ча­ла­ве­ка ад сур'­ёз­ных траў­маў».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Нацыянальная акадэмія навук ініцыюе стварэнне народнага летапісу Вялікай Айчыннай вайны

Нацыянальная акадэмія навук ініцыюе стварэнне народнага летапісу Вялікай Айчыннай вайны

Навукоўцы звяртаюцца да кіраўніцтва абласных і раённых выканаўчых камітэтаў, устаноў адукацыі і культуры, грамадскіх арганізацый, усіх зацікаўленых грамадзян з просьбай разгарнуць работу па зборы ўспамінаў і фатаграфій удзельнікаў падзей Вялікай Айчыннай вайны.

Грамадства

Зіновій Прыгодзіч. Успаміны пра архітэктара Леаніда Левіна. Пайшоў, каб застацца...

Зіновій Прыгодзіч. Успаміны пра архітэктара Леаніда Левіна. Пайшоў, каб застацца...

З Леанiдам Левiным, славутым нашым архiтэктарам, мяне пазнаёмiў Генадзь Бураўкiн — яго даўнi, харошы сябра.

Грамадства

«Дзякуй участковаму — ён нас добра беражэ». Як міліцыя праводзіць прафілактычны рэйд падчас сітуацыі з каранавірусам

«Дзякуй участковаму — ён нас добра беражэ». Як міліцыя праводзіць прафілактычны рэйд падчас сітуацыі з каранавірусам

«Без мiлiцыi мы нiяк», — рэзюмаваў Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з мiнiстрам унутраных спраў Юрыем Караевым, маючы на ўвазе сiтуацыю з каранавiрусам. 

Грамадства

Чым сябе заняць на самаiзаляцыi?

Чым сябе заняць на самаiзаляцыi?

Урачы па ўсiм свеце запусцiлi флэшмоб #StayAtHome.