Вы тут

На ла­ся — з ар­ба­ле­там


З сён­няш­ня­га дня і па 30 ве­рас­ня ў кра­і­не бу­дзе доў­жыц­ца се­зон па­ля­ван­ня на ла­ся, вы­са­ка­род­на­га і пля­міс­та­га але­няў і ла­няў.

—Да­зво­ле­на зда­бы­ча да­рос­лых са­мцоў, а так­са­ма се­лек­цый­ных жы­вёл лю­бо­га по­лу і ўзрос­ту, — па­ве­да­міў «Звяз­дзе» стар­шы дзяр­жаў­ны ін­спек­тар Мін­скай аб­лас­ной ін­спек­цыі ахо­вы жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту Ва­дзім Ва­ра­бей. — Па­ля­ваць мож­на бу­дзе збро­е­вым спо­са­бам з за­са­ды і з па­ды­хо­ду на пра­ця­гу су­так. Да­зво­ле­на вы­ка­рыс­тоў­ваць на­раз­ную па­ляў­ні­чую зброю з дуль­най энер­гі­яй ку­лі звыш 3 000 джоў­ляў, глад­ка­стволь­ную па­ляў­ні­чую зброю і па­тро­ны з ку­ля­мі, па­ляў­ні­чыя лу­кі і ар­ба­ле­ты.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.

Эканоміка

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Пра што абавязкова трэба падумаць перад тым, як браць на сябе фінансавыя абавязацельствы перад банкам?

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.