15 студзеня, пятніца

Вы тут

І верш Пуш­кі­на... на це­ле


 

Упер­шы­ню ў По­лац­кім ра­ё­не прой­дзе фес­ты­валь бо­дзі-ар­ту

— Фэст ад­бу­дзец­ца 23 жніў­ня на во­зе­ры Суя. Удзель­ні­ка­мі не­звы­чай­на­га кон­кур­су ста­нуць мас­та­кі-па­чат­коў­цы. Яны са­ма­стой­на змо­гуць вы­бі­раць арт-ма­дэ­лі, тэ­ма­ты­ку і па­ме­ры мас­тац­ка­га тво­ра, каб па­ка­заць сваё май­стэр­ства ў рос­пі­се ча­ла­ве­ча­га це­ла, — па­ве­да­мі­ла «Звяз­дзе» Ва­лян­ці­на Ула­сен­ка, га­лоў­ны спе­цы­я­ліст ад­дзе­ла ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­ла­дзі По­лац­ка­га рай­вы­кан­ка­ма.

Ар­га­ні­за­та­ры па­абя­ца­лі, што на це­лах арт-ма­дэ­ляў мож­на бу­дзе ўба­чыць не толь­кі шэ­дэў­ры вы­яў­лен­ча­га і ды­зай­нер­ска­га мас­тац­тва. Але і... цы­та­ты, фра­зы з вер­шаў кла­сі­каў: Льва Талс­то­га, Ан­ту­а­на дэ Сэнт-Эк­зю­пе­ры, Фё­да­ра Да­ста­еў­ска­га, Аляк­санд­ра Пуш­кі­на, Мі­ка­лая Ня­кра­са­ва і ін­шых.

— Гэ­та звер­не ўва­гу гас­цей свя­та на важ­насць і не­аб­ход­насць чы­тан­ня кніг, — да­да­лі ў рай­вы­кан­ка­ме.

Арт-ма­дэ­лі, якія на­бя­руць най­боль­шую коль­касць ба­лаў, атры­ма­юць ты­тул «Міс бо­дзі-арт По­лацк-2014», «Міс­тар бо­дзі-арт По­лацк-2014» і па­мят­ныя па­да­рун­кі. Пад­час пра­вя­дзен­ня кон­кур­су так­са­ма бу­дзе ра­зы­гра­ны прыз гля­дац­кіх сім­па­тый.

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Калі маці як дзіця, або Як пасябраваць з самымі роднымі людзьмі, якія на старасці гадоў сталі асаблівымі

Калі маці як дзіця, або Як пасябраваць з самымі роднымі людзьмі, якія на старасці гадоў сталі асаблівымі

Што рабіць, калі нечакана маці або бацька сталі вельмі настойліва заяўляць пра сябе?

Культура

Слухаць сняжынкі, сачыць за ростам травы. Янка Сіпакоў не любіў тусовак  і лічыў адзіным багаццем кнігі

Слухаць сняжынкі, сачыць за ростам травы. Янка Сіпакоў не любіў тусовак і лічыў адзіным багаццем кнігі

Вось ужо дзесяць гадоў, як пісьменнік Янка Сіпакоў застаўся ў сваіх кнігах — і тых, што падарыў, а найперш, у тых, што напісаў... А споўнілася б яму сёння 85 гадоў.

Грамадства

Як прайсці тэхагляд ва ўмовах ажыятажу?

Як прайсці тэхагляд ва ўмовах ажыятажу?

«Ахвотных настолькі многа, што скончыліся бланкі».