Вы тут

Дзі­ця­чыя сад­ы «пра­пі­шуць» на пер­шых па­вер­хах жы­лых да­моў?


У Мін­ску раз­гля­да­ец­ца пы­тан­не аб раз­мя­шчэн­ні ўбу­да­ва­ных уста­ноў да­школь­най аду­ка­цыі на пер­шых па­вер­хах пры ўзвя­дзен­ні жы­лых бу­дын­каў у мік­ра­ра­ё­нах-но­ва­бу­доў­лях, а так­са­ма ад­крыц­цё ся­мей­ных дзі­ця­чых сад­коў, гас­раз­лі­ко­вых груп і пры­ват­ных да­школь­ных уста­ноў. Па­доб­ная ідэя пра­гу­ча­ла пад­час аб­мер­ка­ван­ня пы­тан­няў за­бяс­пе­ча­нас­ці мес­ца­мі ва ўста­но­вах да­школь­най і агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі Фрун­зен­ска­га ра­ё­на Мін­ска з удзе­лам на­мес­ні­ка прэм'­ер-мі­ніст­ра Ана­то­ля То­зі­ка, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба Саў­мі­на.

На су­стрэ­чы бы­лі раз­гле­джа­ны ме­ха­ніз­мы за­бяс­пе­ча­нас­ці мес­ца­мі дзя­цей ва ўста­но­вах да­школь­най і агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі Фрун­зен­ска­га ра­ё­на і го­ра­да ў цэ­лым як за кошт бу­даў­ніц­тва но­вых уста­ноў аду­ка­цыі, так і ап­ты­мі­за­цыі пло­шчаў у дзе­ю­чых уста­но­вах аду­ка­цыі.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі Мін­гар­вы­кан­ка­ма, сё­ле­та ў го­ра­дзе пла­ну­ец­ца ўвя­дзен­не ў экс­плу­а­та­цыю дзвюх да­школь­ных уста­ноў і ад­ной шко­лы ў мік­ра­ра­ё­нах Ка­мен­ная Гор­ка‑1 і Ка­мен­ная Гор­ка‑4. Па­вод­ле ін­вес­ты­цый­най пра­гра­мы Мін­ска, на 2015 год у Фрун­зен­скім ра­ё­не за­пла­на­ва­на бу­даў­ніц­тва яшчэ дзвюх школ і пя­ці да­школь­ных уста­ноў у но­вых мік­ра­ра­ё­нах. Кі­раў­ніц­тва ста­лі­цы раз­ліч­вае, што гэ­тыя ме­ра­пры­ем­ствы да­зво­ляць ства­рыць но­выя мес­цы ва ўста­но­вах да­школь­най аду­ка­цыі і вы­ра­шыць праб­ле­му пе­ра­ўкам­плек­та­ва­нас­ці ўста­ноў аду­ка­цыі ў ра­ё­нах-но­ва­бу­доў­лях.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Загаловак у газеце: Дзі­ця­чыя сад­кі «пра­пі­шуць» на пер­шых па­вер­хах но­вых жы­лых да­моў?

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пастырскае Пасланне Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Вялікдзень

Пастырскае Пасланне Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Вялікдзень

Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя асобы, браты і сёстры!

Грамадства

Рэспубліканскі суботнік прайшоў у Беларусі

Рэспубліканскі суботнік прайшоў у Беларусі

Ён прымеркаваны да Года малой радзімы.

Культура

Карэспандэнты «Звязды» сустрэліся са сваячкай Паўліны Мядзёлкі

Карэспандэнты «Звязды» сустрэліся са сваячкай Паўліны Мядзёлкі

12 верасня 1893 года ў сям'і Вінцэнта і Францішкі Мядзёлкаў нарадзілася дачка, якой далі прыгожае імя Паўліна. 

Культура

Вольга Падгайская: Калі праект і здараецца, то ў якасці ледзь не выключэння

Вольга Падгайская: Калі праект і здараецца, то ў якасці ледзь не выключэння

Гэта трэба, канешне, проста паслухаць — музыку аднаго з найдзіўнейшых сучасных беларускіх кампазітараў.