Вы тут

Ку­пі бі­лет — ах­вя­руй гро­шы на даб­ра­чын­насць


4 ве­рас­ня муж­чын­ская збор­ная Бе­ла­ру­сі па фут­бо­ле пра­вя­дзе на «Ба­ры­саў-Арэ­не» та­ва­рыс­кі матч з ка­ман­дай Та­джы­кі­ста­на.

Але су­стрэ­ча ад­мет­ная не толь­кі тым, што з'яў­ля­ец­ца апош­нім штрыш­ком у пад­рых­тоў­цы па­да­печ­ных Ге­ор­гія Кан­драць­е­ва да ква­лі­фі­ка­цыі пер­шын­ства Еў­ро­пы‑2016, якое пры­ме Фран­цыя. Як па­ве­да­мі­ла прэс-служ­ба Бе­ла­рус­кай фе­дэ­ра­цыі фут­бо­ла, усе атры­ма­ныя ад про­да­жу срод­кі на­кі­ру­юць у спе­цы­яль­ную агуль­а­а­ду­ка­цый­ную шко­лу-ін­тэр­нат № 7 г. Мін­ска для дзя­цей-сі­рот і дзя­цей, якія за­ста­лі­ся без апе­кі баць­коў. Да­рэ­чы, кошт квіт­коў на гэ­ты матч сім­ва­ліч­ны — 20 ты­сяч руб­лёў. Гуль­ня пач­нец­ца ў 19:00.

Та­рас ШЧЫ­РЫ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як уменне ўвасабляць ідэі ў дзеянні можа падрыхтаваць да дарослага жыцця

Як уменне ўвасабляць ідэі ў дзеянні можа падрыхтаваць да дарослага жыцця

Вывучэнне прадпрымальніцтва ў школе — выдатная прафарыентацыя.

Калейдаскоп

Дзіяна Громава: Мае слухачы растуць разам са мной

Дзіяна Громава: Мае слухачы растуць разам са мной

Упершыню дзяўчына выйшла на сцэну ў пяцігадовым узросце. 

Грамадства

Як выратаваць прадукты ад выкідвання на сметніцу

Як выратаваць прадукты ад выкідвання на сметніцу

​Па статыстыцы, беларусы выкідаюць 30 працэнтаў ежы, якую купляюць. 

Спорт

Сёння стартуе адзін з найстарэйшых турніраў Еўропы

Сёння стартуе адзін з найстарэйшых турніраў Еўропы

111-ы чэмпіянат Еўропы па фігурным катанні пачынаецца на «Мінск-Арэне» жаночымі выступленнямі адзіночак.