19 Верасень, серада

Вы тут

Ку­пі бі­лет — ах­вя­руй гро­шы на даб­ра­чын­насць


4 ве­рас­ня муж­чын­ская збор­ная Бе­ла­ру­сі па фут­бо­ле пра­вя­дзе на «Ба­ры­саў-Арэ­не» та­ва­рыс­кі матч з ка­ман­дай Та­джы­кі­ста­на.

Але су­стрэ­ча ад­мет­ная не толь­кі тым, што з'яў­ля­ец­ца апош­нім штрыш­ком у пад­рых­тоў­цы па­да­печ­ных Ге­ор­гія Кан­драць­е­ва да ква­лі­фі­ка­цыі пер­шын­ства Еў­ро­пы‑2016, якое пры­ме Фран­цыя. Як па­ве­да­мі­ла прэс-служ­ба Бе­ла­рус­кай фе­дэ­ра­цыі фут­бо­ла, усе атры­ма­ныя ад про­да­жу срод­кі на­кі­ру­юць у спе­цы­яль­ную агуль­а­а­ду­ка­цый­ную шко­лу-ін­тэр­нат № 7 г. Мін­ска для дзя­цей-сі­рот і дзя­цей, якія за­ста­лі­ся без апе­кі баць­коў. Да­рэ­чы, кошт квіт­коў на гэ­ты матч сім­ва­ліч­ны — 20 ты­сяч руб­лёў. Гуль­ня пач­нец­ца ў 19:00.

Та­рас ШЧЫ­РЫ.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Якім чынам можа праяўляцца адзінота?

Якім чынам можа праяўляцца адзінота?

Адзінота і асабліва адзінота ў сям'і — рэальная прыкмета нашага часу.

Грамадства

Усё, што трэба ведаць пра замяшчальную гарманальную тэрапію

Усё, што трэба ведаць пра замяшчальную гарманальную тэрапію

Лішняя вага, бяссонніца, прылівы, парушэнні ціску і астэапароз — далёка не ўсе праявы, якія падпільноўваюць жанчыну ў пэўным узросце. 

Спорт

Вячаслаў Грэцкі: Часам называюць мяне Уэйнам

Вячаслаў Грэцкі: Часам называюць мяне Уэйнам

Пра знакамітае прозвішча і сучаснасць беларускага хакея.