Вы тут

Іс­ланд­скі вул­кан Бар­дар­бун­га па­гра­жае но­вым авія­ка­лап­сам


 

У блі­жэй­шы час у Еў­ро­пе мо­гуць уз­нік­нуць праб­ле­мы з авія­зно­сі­на­мі — і гэ­та ні­як не звя­за­на з па­гро­за­мі Маск­вы пе­ра­крыць авія­кам­па­ні­ям маг­чы­масць пра­лё­ту над РФ. Ка­лапс мо­жа ўзнік­нуць з‑за вул­ка­на ў Іс­лан­дыі.

З 3‑й га­дзі­ны ра­ні­цы су­бо­ты, 16 жніў­ня, іс­ланд­ская ме­тэа­ра­ла­гіч­ная служ­ба за­фік­са­ва­ла ка­ля 2800 зем­ля­тру­саў у ра­ё­не вул­ка­на Бар­дар­бун­га, раз­ме­шча­на­га на поўд­ні кра­і­ны. 950 з іх прый­шлі­ся на па­ня­дзе­лак, 18 жніў­ня, па­чы­на­ю­чы з апоў­на­чы па мяс­цо­вым ча­се. На­ву­коў­цы пад­ня­лі ўзро­вень не­бяс­пе­кі вы­вяр­жэн­ня да пе­рад­апош­ня­га, «аран­жа­ва­га». Ула­ды пе­ра­кры­лі не­каль­кі аў­та­да­рог у ра­ё­не вул­ка­на і ра­за­сла­лі па­пя­рэ­джан­ні аб маг­чы­мым вы­вяр­жэн­ні ў мяс­цо­выя авія­кам­па­ніі. Най­мац­ней­шы штур­шок быў за­фік­са­ва­ны 18 жніў­ня: ана­ліз па­ка­заў, што яго маг­ні­ту­да скла­ла 4,5 ба­ла.

На­га­да­ем, у 2010 го­дзе вы­вяр­жэн­не вул­ка­на пад іс­ланд­скім лед­ні­ком Эяф'­яд­ла­ё­кюдль на шмат дзён па­ра­лі­за­ва­ла авія­зно­сі­ны ў не­бе над боль­шай част­кай Еў­ро­пы і пры­нес­ла ка­ла­саль­ныя стра­ты для авія­кам­па­ній.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Кампазiтар Алег Елiсеенкаў: У нас з жонкай усё агульнае — i радасцi, i нягоды, i грошы

Кампазiтар Алег Елiсеенкаў: У нас з жонкай усё агульнае — i радасцi, i нягоды, i грошы

Са сваёй жонкай аўтар папулярных песень знаёмы амаль паўстагоддзя.

Грамадства

Збiраемся ў школу. У жнiўнi адна з галоўных задач мам i татаў — «экiпiроўка» дзяцей да 1 верасня

Збiраемся ў школу. У жнiўнi адна з галоўных задач мам i татаў — «экiпiроўка» дзяцей да 1 верасня

Першае i галоўнае правiла — яшчэ дома вызначыцеся з тым, што вам трэба. 

Эканоміка

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Як абараняцца ад рыэлтараў, якія не хочуць працаваць па законе

Лiцэнзiя агенцтва «Гатовыя рашэннi» скасавана, «Iмперыi нерухомасцi» — прыпынена, а «Тваёй сталiцы» выпiсана прадпiсанне.