Вы тут

Па­чаў­ся элект­рон­ны за­каз бі­ле­таў


 

ХІХ Між­на­род­ны тэ­ат­раль­ны фес­ты­валь «Бе­лая ве­жа» прой­дзе ў Брэс­це з 12 па 19 ве­рас­ня

Фэст ад­бу­дзец­ца на не­каль­кіх пля­цоў­ках го­ра­да. Тэ­ат­ры з Маск­вы і Санкт-Пе­цяр­бур­га вы­сту­пяць на сцэ­не Брэсц­ка­га ака­дэ­міч­на­га тэ­ат­ра дра­мы і аб­лас­но­га гра­мад­ска-куль­тур­на­га цэнт­ра. Лю­бі­мыя мно­гі­мі ву­ліч­ныя спек­так­лі — на гэ­ты раз Львоў­ска­га ака­дэ­міч­на­га тэ­ат­ра «Уваск­рэ­сен­не» і «Тэ­ат­ра на ча­ма­да­нах» з Вроц­ла­ва — ах­вот­ныя змо­гуць па­гля­дзець на га­лоў­най пло­шчы го­ра­да бяс­плат­на.

Брэсц­кі тэ­атр — гас­па­дар фес­ты­ва­лю — ужо ад­крыў элект­рон­ны за­каз на спек­так­лі. Квіт­кі ж у ка­се пач­нуць пра­да­ваць з 26 жніў­ня. Кошт іх ва­га­ец­ца ад 40 ты­сяч да 250 ты­сяч руб­лёў.

На гэ­ты раз да нас пры­едуць тэ­ат­раль­ныя ка­лек­ты­вы з 13 кра­ін све­ту. У пра­гра­ме за­яў­ле­на 25 спек­так­ляў.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Пра куфэрак и вяртанне блуднага мужа.

Эканоміка

У сельскай гаспадарцы трэба кардынальна мяняць павышэнне кваліфікацыі

У сельскай гаспадарцы трэба кардынальна мяняць павышэнне кваліфікацыі

«МС» пагутарыла з вядомым у Беларусі вучоным-аграрыем.

Грамадства

Андрэй Кароль: Студэнтаў трэба задзейнічаць у кухні па «прыгатаванні» ведаў

Андрэй Кароль: Студэнтаў трэба задзейнічаць у кухні па «прыгатаванні» ведаў

Рэктар БДУ пра нешаблоннае мысленне, эўрыстычнае навучанне і адмаўленне ад маналогу.