Вы тут

Па­чаў­ся элект­рон­ны за­каз бі­ле­таў


 

ХІХ Між­на­род­ны тэ­ат­раль­ны фес­ты­валь «Бе­лая ве­жа» прой­дзе ў Брэс­це з 12 па 19 ве­рас­ня

Фэст ад­бу­дзец­ца на не­каль­кіх пля­цоў­ках го­ра­да. Тэ­ат­ры з Маск­вы і Санкт-Пе­цяр­бур­га вы­сту­пяць на сцэ­не Брэсц­ка­га ака­дэ­міч­на­га тэ­ат­ра дра­мы і аб­лас­но­га гра­мад­ска-куль­тур­на­га цэнт­ра. Лю­бі­мыя мно­гі­мі ву­ліч­ныя спек­так­лі — на гэ­ты раз Львоў­ска­га ака­дэ­міч­на­га тэ­ат­ра «Уваск­рэ­сен­не» і «Тэ­ат­ра на ча­ма­да­нах» з Вроц­ла­ва — ах­вот­ныя змо­гуць па­гля­дзець на га­лоў­най пло­шчы го­ра­да бяс­плат­на.

Брэсц­кі тэ­атр — гас­па­дар фес­ты­ва­лю — ужо ад­крыў элект­рон­ны за­каз на спек­так­лі. Квіт­кі ж у ка­се пач­нуць пра­да­ваць з 26 жніў­ня. Кошт іх ва­га­ец­ца ад 40 ты­сяч да 250 ты­сяч руб­лёў.

На гэ­ты раз да нас пры­едуць тэ­ат­раль­ныя ка­лек­ты­вы з 13 кра­ін све­ту. У пра­гра­ме за­яў­ле­на 25 спек­так­ляў.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.