Вы тут

З гра­ві­та­цы­яй ра­за­бра­ла­ся: пры­вез­ла «се­раб­ро»


 

Дзе­ся­ці­клас­ні­ца Лі­цэя БДУ На­стас­ся Ка­пін­ская за­ва­я­ва­ла ся­рэб­ра­ны ме­даль на 8-й між­на­род­най алім­пі­я­дзе па аст­ра­но­міі і аст­ра­фі­зі­цы ў Ру­мы­ніі.

У склад бе­ла­рус­кай ка­ман­ды ўвай­шлі так­са­ма на­ву­чэ­нец гім­на­зіі №1 з Лі­ды Сяр­гей Бі­рыч, на­ву­чэ­нец ста­ліч­на­га лі­цэя № 2 Дзміт­рый Мі­хай­лаў і вы­пуск­ні­кі гро­дзен­скай гім­на­зіі № 3 Ан­тон Ке­дук і Яў­ген Про­тас. Усе яны пе­ра­маг­лі на рэс­пуб­лі­кан­скай алім­пі­я­дзе і ўвай­шлі ў пя­цёр­ку най­мац­ней­шых у на­шай кра­і­не. Але на між­на­род­най алім­пі­я­дзе ім тро­хі не ха­пі­ла во­пы­ту і шан­ца­ван­ня...

У ад­роз­нен­не ад між­на­род­ных алім­пі­яд па ма­тэ­ма­ты­цы або фі­зі­цы, алім­пі­я­да па аст­ра­но­міі скла­да­ец­ца з трох ту­раў: тэ­а­рэ­тыч­на­га, прак­тыч­на­га, які ўклю­чае ана­ліз да­ных, атры­ма­ных пра­фе­сій­ны­мі аст­ра­но­ма­мі, і на­зі­раль­ніц­ка­га. На апош­нім эта­пе спа­бор­ніц­тваў школь­ні­кам да­вя­ло­ся пра­ца­ваць у пла­не­та­рыі і пад ад­кры­тым не­бам. Удзель­ні­кам пра­па­ноў­ва­лі­ся за­дан­ні на рас­па­зна­ван­не зо­рак, су­зор'­яў, ту­ман­нас­цяў і г.д.

Пад­рых­тоў­кай бе­ла­рус­кай збор­най да спа­бор­ніц­тваў зай­ма­лі­ся да­цэнт ка­фед­ры тэ­а­рэ­тыч­най фі­зі­кі Брэсц­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та імя А.С.Пуш­кі­на Ста­ні­слаў Се­кяр­жыц­кі і вы­клад­чык аст­ра­но­міі Лі­цэя БДУ Аляк­сандр Па­плаў­скі. Па сло­вах Аляк­санд­ра Па­плаў­ска­га, у гэ­тым го­дзе алім­пі­яд­ныя за­дан­ні бы­лі да­во­лі скла­да­ны­мі і ад­на­ча­со­ва вель­мі ці­ка­вы­мі, не па­доб­ны­мі на тра­ды­цый­ныя, з пры­го­жым тэкс­та­вым афарм­лен­нем. На­прык­лад, у ад­ной з за­дач кас­ма­на­ўту, які зна­хо­дзіц­ца ў ад­кры­тым кос­ма­се, не­аб­ход­на бы­ло пры да­па­мо­зе ёміс­тас­ці з ва­дой і ва­дзя­ной па­ры, ства­рыў­шы рэ­ак­тыў­ны стру­мень, вяр­нуц­ца на­зад у кас­міч­ны ка­ра­бель.

Але ба­дай што га­лоў­ным сюр­пры­зам мож­на лі­чыць фі­ла­ла­гіч­ную пад­рых­тоў­ку ся­рэб­ра­на­га пры­зё­ра між­на­род­най алім­пі­я­ды ў Ру­мы­ніі На­стас­сі Ка­пін­скай. У Лі­цэй БДУ дзяў­чы­на па­сту­па­ла год та­му як пе­ра­мож­ца алім­пі­я­ды па бе­ла­рус­кай мо­ве. Але су­стрэ­ча з та­ле­на­ві­тым пе­да­го­гам, па­мно­жа­ная на вя­лі­кую пра­ца­здоль­насць і імк­нен­не да пе­ра­мо­гі, пры­вя­лі На­стас­сю да ся­рэб­ра­най узна­га­ро­ды на між­на­род­ных спа­бор­ніц­твах па «ня­про­філь­най» для яе дыс­цып­лі­не.

На­ступ­ная між­на­род­ная алім­пі­я­да па аст­ра­но­міі і аст­ра­фі­зі­цы прой­дзе ў жніў­ні 2015 го­да ў Ін­да­не­зіі.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Культура

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Свята, якое ўжо традыцыйна ладзіцца ў першую нядзелю верасня, сёлета прымае Слонім.

Грамадства

Як працуюць сядзелкі

Як працуюць сядзелкі

Попыт на сядзелак ці медсясцёр, якія могуць даглядаць цяжка хворых людзей на даму, пастаянна расце.

Культура

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Беларускаму складніку Тахелеса прысвечаны арт-фестываль «Міфалагема тысячагоддзя», што адкрыўся ў прасторы Ок16 15 жніўня.