Вы тут

Смех як лекі. Без рэцэпта


На «Бе­ла­русь 2» прый­дуць но­выя «Ін­тэр­ны»

Ка­ме­дый­ны се­ры­ял пра скла­да­ныя ўза­е­ма­ад­но­сі­ны па­цы­ен­таў, ура­чоў і яшчэ не зу­сім ура­чоў — уча­раш­ніх вы­пуск­ні­коў ме­ды­цын­скіх уні­вер­сі­тэ­таў, якія трап­ля­юць на «ба­я­вое хры­шчэн­не» да ха­рыз­ма­тыч­на­га і дэс­па­тыч­на­га тэ­ра­пеў­та Бы­ка­ва, за тры га­ды пе­ра­ўзы­шоў па рэй­тын­гах ба­дай усе ра­сій­скія сіт­ко­мы і за­ва­я­ваў сэр­цы мност­ва гле­да­чоў: ад мо­ла­дзі да пен­сі­я­не­раў. І вось ця­пер, без пом­пы і фан­фар, стар­туе чац­вёр­ты се­зон се­ры­я­ла — з но­вы­мі і ста­ры­мі ге­ро­я­мі і сю­жэ­та­мі, узя­ты­мі, зда­ец­ца, прос­та з гіс­то­рый хва­роб.

У док­та­ра Бы­ка­ва (Іван Ахла­быс­цін), які вы­пус­ціў у свет ме­ды­цы­ны не­каль­кі ура­чоў — па­пя­рэд­ні на­бор ін­тэр­наў, з'я­ві­лі­ся но­выя «пад­во­пыт­ныя» пад­на­ча­ле­ныя, на­бра­ныя па вы­ні­ках свое­асаб­лі­ва­га кас­тын­гу на профп­ры­дат­насць: Аляк­сей Маль­цаў, які пры­ехаў з Тарж­ка ў Маск­ву на­бі­рац­ца во­пы­ту, каб вяр­нуц­ца і ўзняць на но­вы ўзро­вень ра­ён­ную баль­ні­цу; за­лі­ча­ная па «бла­це» пля­мен­ні­ца най­леп­ша­га сяб­ра Бы­ка­ва, док­та­ра Ку­піт­ма­на, пры­га­жу­ня Са­фія Ка­лі­ні­на, якая ста­ран­на ўтой­вае ўлас­ную кем­лі­васць; і па­том­ны ўрач Мак­сім Кар­не­еў, той яшчэ аван­ту­рыст і пры­дум­шчык. Кам­па­нію ім скла­да­юць доб­ра зна­ё­мая гле­да­чам стар­шая мед­сяст­ра Лю­ба, а так­са­ма ма­лень­кі сын Бы­ка­ва і га­лоў­у­ра­ча баль­ні­цы На­стас­сі Кі­ся­гач, са­ні­та­ры, аб­слу­го­вы пер­са­нал і, без­умоў­на, па­цы­ен­ты — кож­ны са сва­і­мі праб­ле­ма­мі і ба­ляч­ка­мі.

Ці бу­дзе гэ­та на­столь­кі ж смеш­на, як у мі­ну­лых се­зо­нах? Па­чы­на­ю­чы з 25 жніў­ня, па­гля­дзім — што­ты­дзень з па­ня­дзел­ка па чац­вер у вя­чэр­нім эфі­ры (19.50), з на­ступ­ным дзён­ным паў­то­рам.

Вік­то­рыя ЗА­ХА­РА­ВА

 

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Падаткі на зямлю і нерухомасць трэба заплаціць да 15 лістапада

Падаткі на зямлю і нерухомасць трэба заплаціць да 15 лістапада

Тым, хто пратэрмінуе або забудзе ўнесці падатак, пагражаюць штраф, пені і ў выключных выпадках вас могуць не выпусціць з краіны.

Спорт

«Людзі думаюць, што ўсёмагутныя і — разбіваюцца»

«Людзі думаюць, што ўсёмагутныя і — разбіваюцца»

Ці так небяспечны парашутны спорт, як здаецца на першы погляд?

Грамадства

Дзе знаходзяць падтрымку бацькі асаблівых малых?

Дзе знаходзяць падтрымку бацькі асаблівых малых?

Стаялі ў калідоры і ўспаміналі першыя крокі ў выхаванні сваіх асаблівых дзетак.