Вы тут

Ска­ра­ціць нель­га па­кі­нуць


У баць­коў па­він­на быць маг­чы­масць ву­чыць сва­іх дзя­цей па-бе­ла­рус­ку.

"Бе­ла­рус­кі сег­мент у аду­ка­цый­най пра­сто­ры ста­лі­цы трэ­ба па­шы­раць", — за­явіў з тры­бу­ны га­рад­ско­га фо­ру­му пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў стар­шы­ня Ка­мі­тэ­та па аду­ка­цыі Мін­гар­вы­кан­ка­ма Мі­ха­іл МІ­РОН­ЧЫК.

Тра­ды­цый­на на жні­вень­скім фо­ру­ме ра­бот­ні­каў сіс­тэ­мы ста­ліч­най аду­ка­цыі вы­зна­ча­юц­ца пры­яры­тэт­ныя кі­рун­кі аду­ка­цый­на­га і вы­ха­ваў­ча­га пра­цэ­су ва ўста­но­вах аду­ка­цыі і за­да­чы на на­ступ­ны год.

— Адзін з эле­мен­таў вы­ха­ван­ня гра­ма­дзя­ні­на і па­тры­ё­та — гэ­та фар­мі­ра­ван­не ў ма­ла­до­га па­ка­лен­ня на­цы­я­наль­най са­ма­свя­до­мас­ці. А з гэ­тым у нас па­куль усё не так ад­на­знач­на. Да­вай­це па­гля­дзім на вы­ні­кі вы­пуск­ных эк­за­ме­наў, — пра­па­на­ваў Мі­ха­іл Мі­рон­чык. — Адзі­нац­ца­ці­клас­ні­кі мо­гуць вы­бі­раць, якую з дзвюх дзяр­жаў­ных моў яны бу­дуць зда­ваць на вы­пуск­ных эк­за­ме­нах: рус­кую ці бе­ла­рус­кую (або і тую, і дру­гую — ад рэд). У гэ­тым го­дзе 65% вы­пуск­ні­коў зда­ва­лі на эк­за­ме­не бе­ла­рус­кую мо­ву і 91% — рус­кую. Што ці­ка­ва: на вы­со­кім і да­стат­ко­вым уз­роў­ні аба­вяз­ко­вы эк­за­мен па за­меж­ных мо­вах зда­лі 76% вы­пуск­ні­коў, эк­за­мен па рус­кай мо­ве зда­лі на вы­со­кім і да­стат­ко­вым уз­роў­ні 63,9% вы­пуск­ні­коў, а па бе­ла­рус­кай мо­ве — толь­кі 45,8%. І гэ­та пры тым, што, згод­на з апош­нім пе­ра­пі­сам, боль­шасць мін­чан усве­дам­ля­юць ся­бе бе­ла­ру­са­мі. Як ка­жуць, за дзяр­жа­ву крыўд­на!

204915-02

204915-02

 

У Мін­ску дзей­ні­ча­юць пяць гім­на­зій з бе­ла­рус­кай мо­вай на­ву­чан­ня, якія вель­мі год­на вы­кон­ва­юць мі­сію па ад­ра­джэн­ні і за­ха­ван­ні не толь­кі бе­ла­рус­кай мо­вы, але і куль­тур­ных тра­ды­цый. На іх ба­зе пра­цу­юць му­зеі і цэнт­ры на­цы­я­наль­най куль­ту­ры. Ра­зам з тым, у апош­нім на­ву­чаль­ным го­дзе ў 148 кла­сах з бе­ла­рус­кай мо­вай у ста­лі­цы на­ву­ча­лі­ся ўся­го 1,6% ад агуль­най коль­кас­ці мін­скіх школь­ні­каў. За апош­нія пяць га­доў гэ­ты па­каз­чык ска­ра­ціў­ся ў 1,5 ра­за. За апош­нія тры га­ды ў асоб­ных ра­ё­нах у да­школь­ных уста­но­вах, шко­лах і гім­на­зі­ях уво­гу­ле знік­лі бе­ла­рус­ка­моў­ныя кла­сы і гру­пы.

— Нам не ха­це­ла­ся б да­ваць ідэа­ла­гіч­ную ацэн­ку та­кой ра­бо­це кі­раў­ні­коў, але гэ­та, з кі­раў­ніц­ка­га пунк­ту по­гля­ду, не­эфек­тыў­ны аду­ка­цый­ны ме­недж­мент. Без­умоў­на, знач­на пра­сцей ска­ра­ціць, за­крыць, лік­ві­да­ваць... Між ін­шым, ма­ла­дых баць­коў, якія ха­це­лі б ву­чыць дзя­цей па-бе­ла­рус­ку, у го­ра­дзе шмат. І з імі трэ­ба пра­ца­ваць. Та­ды менш бу­дзе вы­па­даў у бок дзяр­жаў­най па­лі­ты­кі і дзяр­жаў­най ідэа­ло­гіі. Не вар­та за­бы­ваць і пра пе­ра­ем­насць у на­ву­чан­ні. У го­ра­дзе дзей­ні­чае да­стат­ко­ва раз­ві­тая сет­ка бе­ла­рус­ка­моў­ных груп у дзі­ця­чых сад­ках. Але баць­кі, ад­да­ючы дзі­ця ў бе­ла­рус­ка­моў­ны са­док, па­він­ны быць упэў­не­ны­мі, што за­тым іх дзі­ця змо­жа пра­доў­жыць на­ву­чан­не на бе­ла­рус­кай мо­ве ў шко­ле, лі­цэі, ка­ле­джы, ВНУ. Лі­чу, што ў гэ­тым пы­тан­ні вель­мі шмат за­ле­жыць ад аса­біс­тай па­зі­цыі кі­раў­ні­ка ўста­но­вы аду­ка­цыі, але, на жаль, кі­раў­ні­коў апан­та­ных ідэ­яй бе­ла­рус­кас­ці, бе­ла­рус­ка­моў­на­га на­ву­чан­ня, у нас па­куль вель­мі ма­ла, — да­даў стар­шы­ня Ка­мі­тэ­та па аду­ка­цыі Мін­гар­вы­кан­ка­ма.

На дум­ку Мі­ха­і­ла Мі­рон­чы­ка, ра­шэн­не пе­ра­нес­ці зда­чу эк­за­ме­ну па гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі ў 11-ы клас бы­ло вель­мі пра­віль­ным. Ка­лі дзе­вя­ці­клас­ні­кі за­свой­ва­юць ву­чэб­ны ма­тэ­ры­ял на ўзроў­ні ме­ха­ніч­на­га за­па­мі­нан­ня, то адзі­нац­ца­ці­клас­ні­кі ўжо здоль­ны ўсве­дам­ляць гіс­та­рыч­ныя фак­ты, пра­во­дзіць па­ра­ле­лі, вы­строй­ваць ла­гіч­ныя лан­цуж­кі і ў да­лей­шым на­клад­ваць "гіс­та­рыч­ную мат­ры­цу" мі­ну­ла­га на су­час­насць. За­да­ча на­стаў­ні­ка — не прос­та да­па­маг­чы вуч­ням пад­рых­та­вац­ца па эк­за­ме­на­цый­ных бі­ле­тах, а сфар­мі­ра­ваць у іх усвя­дом­ле­нае стаў­лен­не да гіс­то­рыі сва­ёй кра­і­ны.

Па тра­ды­цыі, удзел у га­рад­скім фо­ру­ме пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў узяў стар­шы­ня Мін­гар­вы­кан­ка­ма Мі­ка­лай ЛА­ДУЦЬ­КА, які, звяр­та­ю­чы­ся да дэ­ле­га­таў фо­ру­му, за­явіў, што "вы­со­кую план­ку ста­ліч­най сіс­тэ­ме аду­ка­цыі трэ­ба аба­вяз­ко­ва ўтры­маць".

— Но­вы час ста­віць пе­рад на­мі но­выя пы­тан­ні і за­да­чы. Мі­ну­лы на­ву­чаль­ны год, трэ­ба пры­знаць, ака­заў­ся для ўсіх нас вель­мі скла­да­ным. Сур'­ёз­най праб­ле­май, з якой мы не змаг­лі спра­віц­ца, ста­ла рас­паў­сюдж­ван­не ў ма­ла­дзёж­ным ася­род­ку нар­ка­тыч­ных рэ­чы­ваў. Гэ­тай на­ва­ле мы па­він­ны ска­заць ра­шу­чае "не", — пад­крэс­ліў стар­шы­ня Мін­гар­вы­кан­ка­ма. — І тым больш мы не мо­жам да­пус­ціць рас­паў­сюдж­ван­не спай­саў і ін­шых нар­ка­тыч­ных рэ­чы­ваў ва ўста­но­вах аду­ка­цыі. Яшчэ ад­на праб­ле­ма — па­гар­шэн­не ста­ну зда­роўя пад­рас­та­ю­ча­га па­ка­лен­ня. Вы­ні­кі ме­ды­цын­скіх агля­даў школь­ні­каў не мо­гуць нас не на­сця­рож­ваць. Пры­чым ме­ды­кі сцвяр­джа­юць, што боль­шасць за­хвор­ван­няў, якія вы­яў­ля­юц­ца ў дзя­цей, бы­ло на­бы­та пад­час на­ву­чан­ня. Уз­ні­кае пы­тан­не: а на­вош­та мы вы­зва­ля­лі ад уро­каў су­бо­ту? Шос­ты школь­ны дзень па­ві­нен быць пры­све­ча­ны за­ня­ткам спор­там і фіз­куль­ту­рай. Усе на­шы га­рад­скія спар­тыў­ныя збу­да­ван­ні па­він­ны быць ад­кры­ты для на­вед­ван­ня школь­ні­ка­мі. Ства­раць умо­вы для вя­дзен­ня зда­ро­ва­га ак­тыў­на­га ла­ду жыц­ця вуч­няў — за­да­ча не толь­кі баць­коў, але і пе­да­га­гіч­на­га ка­лек­ты­ву. Ды­рэк­та­рам і школ і клас­ным кі­раў­ні­кам трэ­ба на­да­ваць больш ува­гі гэ­та­му пы­тан­ню.

Мі­ка­лай Ла­дуць­ка па­ве­да­міў, што ў Мін­ску ўжо ёсць не­каль­кі но­вых школ, якія ма­юць улас­ныя ба­сей­ны. "І ў бу­ду­чым мы аба­вяз­ко­ва бу­дзем уліч­ваць гэ­ты мо­мант. Аб­ста­ля­ван­не ба­сей­на ў шко­ле, без­умоў­на, вы­ма­гае да­дат­ко­вых вы­дат­каў, але гэ­та і ін­вес­ты­цыі ў зда­роўе школь­ні­каў", — да­даў Мі­ка­лай Ла­дуць­ка.

Да но­ва­га на­ву­чаль­на­га го­да ў ста­лі­цы бу­дзе ўве­дзе­на ў строй яшчэ ад­на но­вая су­пер­су­час­ная шко­ла на тэ­ры­то­рыі но­ва­га ста­ліч­на­га комп­лек­су "Ма­як Мін­ска". А да кан­ца ка­лян­дар­на­га го­да па­він­на су­стрэць сва­іх вуч­няў но­вая шко­ла ў мік­ра­ра­ё­не Ка­мен­ная Гор­ка, якая да­зво­ліць раз­гру­зіць су­сед­нія шко­лы. "Ра­зам з тым, праб­ле­мы з дэ­фі­цы­там мес­цаў у дзі­ця­чых сад­ках па­куль за­ста­юц­ца", — кан­ста­та­ваў Мі­ка­лай Ла­дуць­ка. І ў пер­шую чар­гу гэ­тыя праб­ле­мы ты­чац­ца но­ва­бу­доў­ляў у Фрун­зен­скім і Мас­коў­скім ра­ё­нах ста­лі­цы. "Да кан­ца го­да нам трэ­ба аба­вяз­ко­ва за­клас­ці яшчэ два дзі­ця­чыя сад­кі", — па­дзя­ліў­ся сва­і­мі пла­на­мі мэр ста­лі­цы.

Стар­шы­ня Мін­гар­вы­кан­ка­ма з за­да­валь­нен­нем ад­зна­чыў, што коль­касць пер­шых кла­саў у но­вым на­ву­чаль­ным го­дзе ў ста­лі­цы па­вя­лі­чыц­ца, а гэ­та зна­чыць, што мы вы­бі­ра­ем­ся з дэ­ма­гра­фіч­най ямы. Як ста­ноў­чы факт ён вы­лу­чыў так­са­ма і тэн­дэн­цыю да на­паў­нен­ня уста­ноў пра­фе­сій­на-тэх­ніч­най аду­ка­цыі вы­пуск­ні­ка­мі мін­скіх школ. Зна­чыць, па­ча­ла пры­но­сіць плён пра­ве­дзе­ная ва ўста­но­вах аду­ка­цыі праф­ары­ен­та­цый­ная ра­бо­та. Не сак­рэт, што ра­бо­чыя ру­кі ста­лі­цы вель­мі па­трэб­ны...

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

 У апош­нім на­ву­чаль­ным го­дзе ў 148 кла­сах з бе­ла­рус­кай мо­вай ў ста­лі­цы на­ву­ча­лі­ся ўся­го 1,6% ад агуль­най коль­кас­ці мін­скіх школь­ні­каў.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.