Вы тут

За­ла­тое кап'ё


Яшчэ адзін ме­даль вы­шэй­шай про­бы на лет­ніх юнац­кіх Алім­пій­скіх гуль­нях для бе­ла­рус­кай збор­най зда­бы­ла лёг­ка­ат­лет­ка Ган­на Та­ра­сюк. У фі­на­ле кі­дан­ня кап'я дзяў­чы­на пра­дэ­ман­стра­ва­ла аса­біс­ты рэ­корд 59 метраў 52 сантыметры, апя­рэ­дзіў­шы блі­жэй­шую са­пер­ні­цу аж­но на 6 мет­раў!

Ад­зна­чым, што Ган­на Та­ра­сюк у свае 16 га­доў па­спе­ла ўжо на­збі­раць вя­лі­кую ка­лек­цыю ўзна­га­род на прэ­стыж­ных між­на­род­ных спа­бор­ніц­твах ся­род юні­ё­раў — «се­раб­ро» юнац­ка­га алім­пій­ска­га фес­ты­ва­лю-2013, «зо­ла­та» Еў­ра­а­зі­яц­кіх гуль­няў-2013 і Су­свет­най гім­на­зі­я­ды-2013. А трэ­ні­руе юную спарт­смен­ку яе ма­ці, ся­рэб­ра­ны пры­зёр лет­няй Алім­пі­я­ды-1992 у кі­дан­ні кап'я На­тал­ля Шы­ка­лен­ка. Ме­даль Ган­ны стаў вось­мым у скар­бон­цы бе­ла­рус­кай ка­ман­ды, і пя­тым — за­ла­тым.

Да­ры­на ЗА­ПОЛЬ­СКАЯ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.