Вы тут

Медыкам паднялі стаўкі


З пер­ша­га ве­рас­ня па­вы­ша­юц­ца та­рыф­ныя стаў­кі (акла­ды) для асоб­ных ка­тэ­го­рый ра­бот­ні­каў ахо­вы зда­роўя. Пра гэ­та га­во­рыц­ца ў па­ста­но­ве Саў­мі­на №819 ад 23 жніў­ня 2014 го­да, дзе­ян­не якой рас­паў­сюдж­ва­ец­ца на бюд­жэт­ныя ар­га­ні­за­цыі і ін­шыя, што атрым­лі­ва­юць суб­сі­дыі; ра­бот­ні­кі якіх пры­раў­на­ва­ны па апла­це пра­цы да ра­бот­ні­каў бюд­жэт­ных ар­га­ні­за­цый.

Та­рыф­ныя стаў­кі ўчаст­ко­вым ура­чам-тэ­ра­пеў­там і ўра­чам-пе­ды­ят­рам, ура­чам агуль­най прак­ты­кі, а так­са­ма ўра­чам-спе­цы­я­ліс­там, якія аказ­ва­юць хут­кую (не­ад­клад­ную) ме­ды­цын­скую да­па­мо­гу, па­вя­лі­ча­ны на 60%.

Участ­ко­вым мед­сёст­рам, па­моч­ні­кам ура­ча па ам­бу­ла­тор­на-па­лі­клі­ніч­най да­па­мо­зе, мед­сёст­рам агуль­най прак­ты­кі, фель­ча­рам, мед­ра­бот­ні­кам фель­чар­ска-аку­шэр­скіх пунк­таў і ме­ды­цын­скім ра­бот­ні­кам, якія ма­юць ся­рэд­нюю ме­ды­цын­скую аду­ка­цыю, якія аказ­ва­юць хут­кую (не­ад­клад­ную) ме­ды­цын­скую да­па­мо­гу, — на 50%.

Та­рыф­ныя стаў­кі са­ні­тар­кам хут­кай (не­ад­клад­най) ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі па­вы­ша­ны на 40%.

Акра­мя гэ­та­га, ура­чам-спе­цы­я­ліс­там (за вы­клю­чэн­нем на­зва­ных вы­шэй) та­рыф­ныя стаў­кі па­вя­ліч­ва­юц­ца на 50%, ме­ды­цын­скім ра­бот­ні­кам, якія ма­юць ся­рэд­нюю спе­цы­яль­ную ме­ды­цын­скую аду­ка­цыю (за вы­клю­чэн­нем на­зва­ных вы­шэй), — на 40%, ма­лод­шым ме­ды­цын­скім сёст­рам па до­гля­дзе хво­рых, ня­ням, сёст­рам-гас­па­ды­ням, са­ні­тар­кам (за вы­клю­чэн­нем на­зва­ных вы­шэй) — на 30%.

Свят­ла­на Бусь­ко.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

«А жанчына так і не прыйшла...», Заяц на чацвярых, Асаблівасці нацыянальнага палявання.

Грамадства

Вясковая робататэхніка

Вясковая робататэхніка

Як у вясковай школе з'явіўся SТEM-цэнтр.

Грамадства

Як адбываюць пакаранне асуджаныя да абмежавання волі «ў хатніх умовах»

Як адбываюць пакаранне асуджаныя да абмежавання волі «ў хатніх умовах»

«Хатняя хімія» — гэта турма, толькі на свабодзе», — з сарказмам кажуць самі асуджаныя пра абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую ўстанову.