Вы тут

Поль­шча за­яві­ла пра га­тоў­нас­ць НА­ТА пра­даць зброю Укра­і­не


 

Кі­раў­нік Бю­ро на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі Поль­шчы Ста­ні­слаў Ка­жэй за­явіў, што шэ­раг кра­ін НА­ТА га­то­вы пра­даць Укра­і­не зброю. Па сло­вах Ка­жэя, вы­ра­шэн­не гэ­та­га пы­тан­ня бу­дзе за­ле­жаць ад та­го, ці па­про­сіць прэ­зі­дэнт Укра­і­ны Пётр Па­ра­шэн­ка аб па­стаў­ках зброі на блі­жэй­шым са­мі­це Паў­ноч­на­ат­лан­тыч­на­га аль­ян­су, які ад­бу­дзец­ца ў па­чат­ку ве­рас­ня ў Вя­лі­ка­бры­та­ніі.

«Дзяр­жа­вы — чле­ны НА­ТА не па­він­ны атрым­лі­ваць зго­ду аль­ян­су, та­му што спра­ва зброі, яе про­да­жу ад­но­сіц­ца да на­цы­я­наль­най кам­пе­тэн­цыі... Вя­до­ма, на са­мі­це НА­ТА мо­жа быць пэў­ная ка­ар­ды­на­цыя, каб гэ­тыя дзе­ян­ні вы­гля­да­лі як агуль­ныя, а не ін­ды­ві­ду­аль­ныя», — за­явіў кі­раў­нік бю­ро. Ра­ней у пра­да­стаў­лен­ні ва­ен­най да­па­мо­гі Укра­і­не ад­мо­ві­лі Фін­лян­дыя, Гер­ма­нія і ЗША. Аме­ры­кан­скі бок, у той жа час, ака­заў укра­ін­скай ар­міі гу­ма­ні­тар­ную да­па­мо­гу.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.

Грамадства

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

З мінулага тыдня экспрэс-тэсціраванне на COVІD-19 даступнае ў многіх паліклініках краіны, у тым ліку і ў невялікіх гарадках і пасёлках гарадскога тыпу.

Палітыка

Лукашэнка даручыў аказаць падтрымку выбаркамам і паклапаціцца аб забеспячэнні бяспекі іх працы

Лукашэнка даручыў аказаць падтрымку выбаркамам і паклапаціцца аб забеспячэнні бяспекі іх працы

Пра гэта ён заявіў сёння на рабочай сустрэчы з Наталляй Качанавай і Віктарам Шэйманам.