Вы тут

Са­да­ві­на — уні­вер­саль­ная аба­ро­на ад ін­суль­таў і сар­дэч­ных пры­сту­паўУся­го 1-2 ка­ва­лач­кі са­да­ві­ны ў дзень да­стат­ко­ва, каб зні­зіць ры­зы­ку сар­дэч­на­га пры­сту­пу або ін­суль­ту да 40%. Пра гэ­та ка­жуць на­ву­коў­цы з Окс­фард­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та, якія да­сле­да­ва­лі амаль 500 тыс. ча­ла­век на пра­ця­гу ся­мі га­доў.

Ака­за­ла­ся, лю­дзі, якія ўклю­ча­лі ў свой ра­цы­ён са­да­ві­ну кож­ны дзень, ра­дзей су­ты­ка­лі­ся з хва­ро­ба­мі сэр­ца і дву­ма ты­па­мі ін­суль­таў. Спа­жы­ван­не са­да­ві­ны ха­рак­та­ры­за­ва­ла­ся па пя­ці ка­тэ­го­ры­ях: «ні­ко­лі», «што­ме­сяц», «1-3 ра­зы на ты­дзень», «4-6 ра­зоў у ты­дзень», «кож­ны дзень». Так, чым час­цей лю­дзі елі са­да­ві­ну, тым ні­жэй бы­ла ры­зы­ка ўсклад­нен­няў. У па­раў­на­нні з людзь­мі, якія на­огул не ўжы­ва­лі са­да­ві­ны, у тых, хто з'я­даў па фрук­це кож­ны дзень, па­каз­чы­кі сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых хва­роб бы­лі зні­жа­ны на 15%. Па­каз­чы­кі ішэ­міч­на­га ін­суль­ту па­мян­ша­лі­ся на 25%, а ге­ма­ра­гіч­на­га ін­суль­ту — на 40%. Акра­мя та­го, у ама­та­раў са­да­ві­ны быў знач­на зні­жа­ны сіс­та­ліч­ны ціск (на 3,4 мі­лі­мет­ра ртут­на­га слуп­ка) і дыя­ста­ліч­ны (на 4,1 мі­лі­мет­ра), пі­ша Thе Tеlеgrарh.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.