Вы тут

Са­да­ві­на — уні­вер­саль­ная аба­ро­на ад ін­суль­таў і сар­дэч­ных пры­сту­паўУся­го 1-2 ка­ва­лач­кі са­да­ві­ны ў дзень да­стат­ко­ва, каб зні­зіць ры­зы­ку сар­дэч­на­га пры­сту­пу або ін­суль­ту да 40%. Пра гэ­та ка­жуць на­ву­коў­цы з Окс­фард­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та, якія да­сле­да­ва­лі амаль 500 тыс. ча­ла­век на пра­ця­гу ся­мі га­доў.

Ака­за­ла­ся, лю­дзі, якія ўклю­ча­лі ў свой ра­цы­ён са­да­ві­ну кож­ны дзень, ра­дзей су­ты­ка­лі­ся з хва­ро­ба­мі сэр­ца і дву­ма ты­па­мі ін­суль­таў. Спа­жы­ван­не са­да­ві­ны ха­рак­та­ры­за­ва­ла­ся па пя­ці ка­тэ­го­ры­ях: «ні­ко­лі», «што­ме­сяц», «1-3 ра­зы на ты­дзень», «4-6 ра­зоў у ты­дзень», «кож­ны дзень». Так, чым час­цей лю­дзі елі са­да­ві­ну, тым ні­жэй бы­ла ры­зы­ка ўсклад­нен­няў. У па­раў­на­нні з людзь­мі, якія на­огул не ўжы­ва­лі са­да­ві­ны, у тых, хто з'я­даў па фрук­це кож­ны дзень, па­каз­чы­кі сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых хва­роб бы­лі зні­жа­ны на 15%. Па­каз­чы­кі ішэ­міч­на­га ін­суль­ту па­мян­ша­лі­ся на 25%, а ге­ма­ра­гіч­на­га ін­суль­ту — на 40%. Акра­мя та­го, у ама­та­раў са­да­ві­ны быў знач­на зні­жа­ны сіс­та­ліч­ны ціск (на 3,4 мі­лі­мет­ра ртут­на­га слуп­ка) і дыя­ста­ліч­ны (на 4,1 мі­лі­мет­ра), пі­ша Thе Tеlеgrарh.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Культура

Форум тэатральнага мастацтва «ТЭАРТ» пакінуў на сэрцы рваныя раны

Форум тэатральнага мастацтва «ТЭАРТ» пакінуў на сэрцы рваныя раны

Мядзведзь на сцэне, Чэхаў на мове жэстаў і самая дакладная перадача стану дэпрэсіі.

Спорт

Настасся Чарняўская: Трэба, каб людзі ведалі: бадмінтон — рэальны спорт

Настасся Чарняўская: Трэба, каб людзі ведалі: бадмінтон — рэальны спорт

Якія задачы ставяцца перад камандай у 2019 годзе і што самае важнае ў бадмінтоне?

Грамадства

Які ўрок лепшы: перакулены або традыцыйны?

Які ўрок лепшы: перакулены або традыцыйны?

Як зрабіць, каб у вучняў загарэліся вочы?

Грамадства

Губернатар Гродзеншчыны - пра перспектыўныя праекты рэгіёна

Губернатар Гродзеншчыны - пра перспектыўныя праекты рэгіёна

Горад-спадарожнік, анкалагічны цэнтр, «вёскі будучыні»...