Вы тут

Са­да­ві­на — уні­вер­саль­ная аба­ро­на ад ін­суль­таў і сар­дэч­ных пры­сту­паўУся­го 1-2 ка­ва­лач­кі са­да­ві­ны ў дзень да­стат­ко­ва, каб зні­зіць ры­зы­ку сар­дэч­на­га пры­сту­пу або ін­суль­ту да 40%. Пра гэ­та ка­жуць на­ву­коў­цы з Окс­фард­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та, якія да­сле­да­ва­лі амаль 500 тыс. ча­ла­век на пра­ця­гу ся­мі га­доў.

Ака­за­ла­ся, лю­дзі, якія ўклю­ча­лі ў свой ра­цы­ён са­да­ві­ну кож­ны дзень, ра­дзей су­ты­ка­лі­ся з хва­ро­ба­мі сэр­ца і дву­ма ты­па­мі ін­суль­таў. Спа­жы­ван­не са­да­ві­ны ха­рак­та­ры­за­ва­ла­ся па пя­ці ка­тэ­го­ры­ях: «ні­ко­лі», «што­ме­сяц», «1-3 ра­зы на ты­дзень», «4-6 ра­зоў у ты­дзень», «кож­ны дзень». Так, чым час­цей лю­дзі елі са­да­ві­ну, тым ні­жэй бы­ла ры­зы­ка ўсклад­нен­няў. У па­раў­на­нні з людзь­мі, якія на­огул не ўжы­ва­лі са­да­ві­ны, у тых, хто з'я­даў па фрук­це кож­ны дзень, па­каз­чы­кі сар­дэч­на-са­су­дзіс­тых хва­роб бы­лі зні­жа­ны на 15%. Па­каз­чы­кі ішэ­міч­на­га ін­суль­ту па­мян­ша­лі­ся на 25%, а ге­ма­ра­гіч­на­га ін­суль­ту — на 40%. Акра­мя та­го, у ама­та­раў са­да­ві­ны быў знач­на зні­жа­ны сіс­та­ліч­ны ціск (на 3,4 мі­лі­мет­ра ртут­на­га слуп­ка) і дыя­ста­ліч­ны (на 4,1 мі­лі­мет­ра), пі­ша Thе Tеlеgrарh.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Пра куфэрак и вяртанне блуднага мужа.

Грамадства

Андрэй Кароль: Студэнтаў трэба задзейнічаць у кухні па «прыгатаванні» ведаў

Андрэй Кароль: Студэнтаў трэба задзейнічаць у кухні па «прыгатаванні» ведаў

Рэктар БДУ пра нешаблоннае мысленне, эўрыстычнае навучанне і адмаўленне ад маналогу.

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.