Вы тут

Сля­ды вя­лі ў Крас­ную Ста­рон­ку...


 

Ка­лі ра­бот­ні­кам Лю­бан­скай між­рай­інс­пек­цыі па­ве­да­мі­лі пра не­за­кон­нае па­ля­ван­не ка­ля вёс­кі Крас­ная Ста­рон­ка Слуц­ка­га ра­ё­на, тыя са­праў­ды на мес­цы знай­шлі на­паў­ра­за­бра­ную ту­шу ла­ся. А яшчэ — сля­ды ад пра­тэк­та­раў аў­та­ма­бі­ля «УАЗ», якія вя­лі да вёс­кі...

Пад­час апе­ра­тыў­ных ме­ра­пры­ем­стваў уста­на­ві­лі па­да­зра­ва­на­га. Пры агля­дзе до­ма яго ма­ці бы­лі зной­дзе­ны пяць по­лі­эты­ле­на­вых па­ке­таў, у якіх ля­жа­лі сэр­ца, пя­чон­ка і ныр­кі дзі­кай жы­вё­лы, а так­са­ма муж­чын­скае адзен­не з пля­ма­мі бу­ра­га ко­ле­ру і па­ляў­ні­чы нож са сля­да­мі тлу­шчу і поў­сці. У два­ры ста­яў аў­та­ма­біль «УАЗ» без ну­мар­ных зна­каў. У яго ба­гаж­ні­ку дзярж­ін­спек­та­ры так­са­ма за­ўва­жы­лі пля­мы кры­ві і поўсць ла­ся. Мес­ца­зна­хо­джан­не па­ляў­ні­ча­га-не­ле­га­ла за­раз уста­наў­лі­ва­ец­ца. Слуц­кі ра­ён­ны ад­дзел След­ча­га ка­мі­тэ­та за­вёў кры­мі­наль­ную спра­ву за не­за­кон­нае па­ля­ван­не, якое па­цяг­ну­ла на­ня­сен­не шко­ды пры­ро­дзе ў асаб­лі­ва буй­ным па­ме­ры — на су­му 300 ба­за­вых ве­лі­чынь.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Зроблены першы крок да аб'яднання экзаменаў.

Культура

Гурт Іrdorath: Наш пасыл - быць сапраўднымі і свабоднымі

Гурт Іrdorath: Наш пасыл - быць сапраўднымі і свабоднымі

Прыклад гісторыі, калі талент сам прабівае сабе месца пад сонцам.

Палітыка

Топ-5 дасягненняў Беларусі ў міжнародных адносінах

Топ-5 дасягненняў Беларусі ў міжнародных адносінах

Гэта не пачатак кнігі-антыўтопіі або фантастычнага фільма пра будучыню нашай планеты.

Грамадства

Міністр аховы здароўя расказаў пра стан медыцыны ў краіне

Міністр аховы здароўя расказаў пра стан медыцыны ў краіне

У 2019 годзе медыцынскую дапамогу ў Беларусі аказвалі на належным узроўні.