Вы тут

Стаў­ка на якасць


Вы­зна­ча­ны прэ­тэн­дэн­ты кон­кур­су на са­іс­кан­не прэ­міі ўра­да Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь за да­сяг­нен­ні ў га­лі­не якас­ці

Якасць з'яў­ля­ец­ца вы­зна­чаль­ным фак­та­рам кан­ку­рэнт­най устой­лі­вас­ці і эфек­тыў­най эка­но­мі­кі кож­на­га прад­пры­ем­ства і кра­і­ны ў цэ­лым. Зай­маць ста­біль­нае ста­но­ві­шча на ўнут­ра­ным і знеш­ніх рын­ках — за­да­ча не з прос­тых. Але тыя кам­па­ніі, якія вы­бу­доў­ва­юць стра­тэ­гію свай­го раз­віц­ця на асно­ве якас­ці ва ўсіх сфе­рах дзей­нас­ці, да­ся­га­юць най­леп­шых вы­ні­каў.

І та­кія прад­пры­ем­ствы-лі­да­ры ў рэс­пуб­лі­цы ёсць. З 1999 го­да лаў­рэ­а­та­мі кон­кур­су на су­іс­кан­не прэ­міі ўра­да Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь за да­сяг­нен­ні ў га­лі­не якас­ці, які пра­во­дзіц­ца што­год, ста­лі 189 леп­шых ар­га­ні­за­цый, пры­чым не­ка­то­рыя з іх — не­ад­на­ра­зо­ва.

Да­лу­чыц­ца да іх сё­ле­та імк­нуц­ца яшчэ 30 ар­га­ні­за­цый.

«З на­ша­га пунк­ту гле­джан­ня, вель­мі важ­на, каб уся пра­мыс­ло­васць кра­і­ны зай­ма­ла­ся якас­цю, і гэ­тая за­да­ча па­він­на быць вы­ра­ша­на паў­сюд­на, прак­тыч­на на кож­ным пра­мыс­ло­вым прад­пры­ем­стве, у кож­най ар­га­ні­за­цыі сфе­ры па­слуг і ін­шых га­лін», — лі­чыць стар­шы­ня Дзярж­стан­дар­та Бе­ла­ру­сі Вік­тар На­за­ран­ка.

Най­больш вост­рая ба­раць­ба за зван­не лаў­рэ­а­та ў гэ­тым го­дзе ча­ка­ец­ца па та­кіх кі­рун­ках дзей­нас­ці, як вы­твор­часць хар­чо­вых та­ва­раў і сель­ска­гас­па­дар­чай пра­дук­цыі, а так­са­ма ака­зан­не па­слуг і вы­ка­нан­не ра­бот.

Ця­пер экс­пер­ты раз­гля­да­юць да­ку­мен­ты, прад­стаў­ле­ныя прэ­тэн­дэн­та­мі, пас­ля ча­го яны на­ве­да­юць гэ­тыя прад­пры­ем­ствы.

Ар­га­ні­за­цыі, пры­зна­ныя леп­шы­мі ў га­лі­не якас­ці, бу­дуць аб'­яў­ле­ны ў кан­цы го­да. Лаў­рэ­а­там уру­чаць дып­ло­мы і сім­ва­лы прэ­міі, а так­са­ма да­дуць пра­ва вы­ка­рыс­тоў­ваць у мар­кі­роў­цы пра­дук­цыі, да­ку­мен­та­цыі і ў рэ­клам­ных ма­тэ­ры­я­лах вы­яву эмб­ле­мы прэ­міі. Акра­мя гэ­та­га, спіс пе­ра­мож­цаў бу­дзе раз­ме­шча­ны на ін­тэр­нэт-сай­це Дзярж­стан­дар­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, уклю­ча­ны ў што­га­до­вы ілюст­ра­ва­ны ка­та­лог лаў­рэ­а­таў кон­кур­су, які пе­рад­аец­ца ў прад­стаў­ніц­твы на­шай кра­і­ны за мя­жой.

Да­р'я ШО­ЦІК.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Як жывуць спартсмены, якія выступяць на Еўрапейскіх гульнях?

Як жывуць спартсмены, якія выступяць на Еўрапейскіх гульнях?

Карэспандэнты «Звязды» пабывалі ў Вёсцы атлетаў.

Культура

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск: турыстычная Мекка на прыграніччы

Адэльск — унікальнае месца. Ціхая вёска на самым ускрайку заходняй мяжы становіцца з кожным годам усё больш знакамітай.

Грамадства

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

Як хутка людзі змогуць стаць менш агрэсіўнымі?

 Псіхолаг Раман Кручкоў упэўнены, што на самай справе агрэсія ўласціва ўсім людзям.  

Грамадства

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны комплекс «Бярэсце» стане першай пляцоўкай святкавання тысячагоддзя

Археалагічны музей «Бярэсце» і навакольная тэрыторыя перажываюць вялікае абнаўленне.