26 Верасень, серада

Вы тут

Пра­ек­ты за акі­я­нам


 

«Бе­ла­рус­наф­та» бу­дзе шу­каць «чор­нае зо­ла­та» ў сель­ве Ама­зон­кі

У блі­жэй­шыя два ме­ся­цы «Бе­ла­рус­наф­та» атры­мае но­вы кант­ракт у Эк­ва­до­ры. Як па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба прад­пры­ем­ства, пас­ля не­каль­кіх раў­ндаў пе­ра­моў у кан­цы мі­ну­ла­га ме­ся­ца ў Кі­та бы­ло пад­пі­са­на «Па­гад­нен­не аб тэх­ні­ка-эка­на­міч­ных умо­вах ге­о­ла­га­раз­вед­кі і рас­пра­цоў­кі бло­ка №28». Апош­няе бы­ло да­сяг­ну­та па­між прад­стаў­ні­ка­мі аль­ян­су «Бе­ла­рус­наф­та» — Реtrоаmаzоnаs — ЕNАР з ад­на­го бо­ку і сак­ра­та­ры­я­там па вуг­ле­ва­да­ро­дах Мі­ніс­тэр­ства па не­ад­наў­ляль­ных пры­род­ных рэ­сур­сах Эк­ва­до­ра з дру­го­га.

Пад­пі­са­нае па­гад­нен­не ста­ла апош­нім кро­кам на шля­ху да за­клю­чэн­ня кант­рак­та па ге­о­ла­га­раз­вед­цы і рас­пра­цоў­цы бло­ка №28. У блі­жэй­шыя два ме­ся­цы бу­дуць раз­гле­джа­ны ўсе яго ас­пек­ты: ад юры­дыч­на­га склад­ні­ка да дэ­та­лё­вых тэх­ніч­ных і эка­на­міч­ных да­дат­каў.

Пра­ект па ге­о­ла­га­раз­вед­цы і рас­пра­цоў­цы бло­ка №28 аб'­яд­нан­не «Бе­ла­рус­наф­та» рэа­лі­зуе ра­зам з эк­ва­дор­скай кам­па­ні­яй Реtrоаmаzоnаs і чы­лій­скай ЕNАР. Аль­янс быў ство­ра­ны ў лі­пе­ні мі­ну­ла­га го­да. Праз не­каль­кі ме­ся­цаў, у ліс­та­па­дзе, ён пры­няў удзел у адзі­нац­ца­тым раў­ндзе дзяр­жаў­на­га тэн­да­ра Эк­ва­до­ра на атры­ман­не лі­цэн­зіі на рас­пра­цоў­ку наф­та­ва­га ра­до­ві­шча. Та­ды на тар­гі бы­лі вы­стаў­ле­ны ча­ты­ры наф­та­зда­бы­ва­ю­чыя бло­кі. Бе­ла­рус­ка-эк­ва­дор­ска-чы­лій­скі са­юз афор­міў за­яў­ку на рас­пра­цоў­ку ад­на­го з іх — бло­ка №28. Гэ­тая тэ­ры­то­рыя пры­ля­гае да гор­на­га лан­цу­гу Анд. Агуль­ная пло­шча бло­ка — 1879 кв.км. Струк­ту­ры, вы­яў­ле­ныя на яго тэ­ры­то­рыі, уяў­ля­юць вя­лі­кую ці­ка­васць для ге­о­ла­гаў. Ад­нак пра­ца тут ус­клад­не­на тым, што блок №28 раз­ме­шча­ны ў цяж­ка­да­ступ­ных умо­вах сель­вы Ама­зон­кі.

Згод­на з тэн­да­рам, кам­па­нія-пе­ра­мож­ца атрым­лі­вае кант­ракт, які дае пра­ва на ге­о­ла­га­раз­вед­ку не­траў на пра­ця­гу ча­ты­рох га­доў. Па вы­ні­ках ад­крыц­ця ка­мер­цый­ных за­па­саў наф­ты кант­ракт аў­та­ма­тыч­на пра­ду­гледж­вае двац­ца­ці­га­до­вы пе­ры­яд рас­пра­цоў­кі і экс­плу­а­та­цыі ра­до­ві­шча.

У мно­гім уза­е­ма­дзе­ян­не ў га­лі­не раз­вед­кі і зда­бы­чы наф­ты па­між Бе­ла­рус­сю і Эк­ва­до­рам па­бу­да­ва­на на во­пы­це су­пра­цоў­ніц­тва на­шай кра­і­ны з Ве­не­су­э­лай. Буй­ная наф­та­вая пра­мыс­ло­васць — ас­но­ва эка­но­мі­кі Эк­ва­до­ра. Па за­па­сах і аб'­ёме зда­бы­чы «чор­на­га зо­ла­та» дзяр­жа­ва зай­мае 4-е мес­ца ў Ла­цін­скай Аме­ры­цы пас­ля Ве­не­су­э­лы, Мек­сі­кі і Ар­ген­ці­ны. Эк­ва­дор­скі ўрад за­ах­воч­вае пра­ек­ты па рас­пра­цоў­цы но­вых ра­до­ві­шчаў, а так­са­ма па ства­рэн­ні су­час­най інф­ра­струк­ту­ры і срод­каў транс­пар­ці­роў­кі наф­ты і наф­та­пра­дук­таў. Для гэ­та­га ак­тыў­на пры­цяг­ва­юц­ца срод­кі і тэх­на­ло­гіі пры­ват­ных ін­вес­та­раў.

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Уладзімір Андрэйчанка расказаў пра найбольш значныя законапраекты

Уладзімір Андрэйчанка расказаў пра найбольш значныя законапраекты

 «Толькі агульнымі намаганнямі мы зможам супрацьстаяць няпростым выклікам часу».

Грамадства

Як у Беларусі абясшкоджваюць боепрыпасы

Як у Беларусі абясшкоджваюць боепрыпасы

​Колішняя Беларуская ваенная акруга лічылася адной з самых магутных у СССР.

Грамадства

Выхоўваць ці любіць? Шчырая размова з педагогам пра бацькоўскія страхі

Выхоўваць ці любіць? Шчырая размова з педагогам пра бацькоўскія страхі

«Калі ў вас адкрыўся рот, каб накрычаць на дзіця, спыніцеся хоць на секунду…» 

Грамадства

Чым здзівіў сёлета «Кліч Палесся»

Чым здзівіў сёлета «Кліч Палесся»

Этнафэст стаў вядомым далёка за межамі Беларусі.