Вы тут

Пе­ра­ку­ле­ную лод­ку ад­но­сі­ла ця­чэн­нем...


 

На Свіс­ла­чы ра­бот­ні­кі МНС вы­ра­та­ва­лі ры­ба­коў, якія пе­ра­ку­лі­лі­ся на лод­цы.

Пра зда­рэн­не на ра­цэ па­блі­зу вёс­кі Хо­мі­кі Гро­дзен­ска­га ра­ё­на па­ве­да­міў ві­да­воч­ца. Як по­тым вы­свет­лі­ла­ся, два муж­чы­ны 1956 і 1957 га­доў на­ра­джэн­ня вы­еха­лі на ры­бал­ку на раз­ліў Свіс­ла­чы. Ка­ля пя­ці га­дзін ве­ча­ра пры ма­неў­ра­ван­ні на­дзі­ма­ная лод­ка пе­ра­ку­лі­ла­ся. Адзін з муж­чын быў у вы­ра­та­валь­най ка­мі­зэль­цы і та­му вы­ра­шыў да­бі­рац­ца да бе­ра­га ўплаў. Дру­гі за­лез на пе­ра­ку­ле­ную лод­ку і так­са­ма па­спра­ба­ваў да­плыць да су­шы. Ад­нак ця­чэн­нем па­цяр­пе­лых ста­ла ад­но­сіць да ся­рэ­дзі­ны ра­кі, і вы­брац­ца са­ма­стой­на з ва­ды муж­чы­ны ўжо не маг­лі. Ра­бот­ні­кі МНС у ва­да­лаз­ных кас­цю­мах і пры да­па­мо­зе вы­ра­та­валь­най дош­кі вы­ра­та­ва­лі ры­ба­коў. Адзін з па­цяр­пе­лых з па­пя­рэд­нім ды­яг­на­зам «агуль­нае пе­ра­аха­ла­джэн­не» быў да­стаў­ле­ны ў баль­ні­цу. Дру­гі муж­чы­на, які за­лез на пе­ра­ку­ле­ную лод­ку, не па­цяр­пеў.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У 72-м аб'яднаным вучэбным цэнтры юнакі атрымліваюць і грамадзянскія спецыяльнасці

У 72-м аб'яднаным вучэбным цэнтры юнакі атрымліваюць і грамадзянскія спецыяльнасці

72-і аб'яднаны вучэбны цэнтр, што ў Печах, — самая вялікая воінская часць у Беларусі. 

Грамадства

Распавядаем, як арганізавана меддапамога ў Паставах

Распавядаем, як арганізавана меддапамога ў Паставах

Самым аддаленым ад абласнога цэнтра раёне краіны.

Грамадства

Школы Гомельшчыны прайшлі праверку на гатоўнасць да навучальнага года

Школы Гомельшчыны прайшлі праверку на гатоўнасць да навучальнага года

Сё­ле­та ў да­школь­ныя ўста­но­вы ра­ё­на прый­дзе 2 700 ма­лых.