Вы тут

«Ся­мей­ны ка­пі­тал» ужо ў бюд­жэ­це


 

 

Згод­на з пра­ек­там за­ко­на аб рэс­пуб­лі­кан­скім бюд­жэ­це на 2015 год, рас­хо­ды на зар­пла­ту, пен­сіі, сты­пен­дыі і ін­шыя транс­фер­ты на­сель­ніц­тву за­пла­на­ва­ны з рос­там 18–20% у ад­но­сі­нах да ацэн­кі бя­гу­ча­га го­да, аб гэ­тым па­ве­да­мі­ла Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў.

У да­ку­мен­це так­са­ма пра­ду­гледж­ва­юц­ца рас­хо­ды на ўхва­ле­ныя кі­раў­ні­ком дзяр­жа­вы да­дат­ко­выя за­ха­ды пад­трым­кі сем'­яў, якія вы­хоў­ва­юць дзя­цей. Акра­мя та­го, у 2015 го­дзе за­хоў­ва­юц­ца суб­вен­цыі фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва на па­крыц­цё рас­хо­даў па вы­пла­це дзярж­да­па­мог сем'­ям, якія вы­хоў­ва­юць дзя­цей, у су­ме 2 трлн руб­лёў, што ў 1,5 ра­за пе­ра­вы­шае суб­вен­цыі 2014 го­да.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі БЕЛ­ТА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

На Пастаўшчыне адбыўся інклюзіўны фестываль

На Пастаўшчыне адбыўся інклюзіўны фестываль

Для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі «Асаблівыя, як усе». 

Культура

Алесь Бадак: ...Уся палітра беларускай літаратуры

Алесь Бадак: ...Уся палітра беларускай літаратуры

Мы сустрэліся з дырэктарам выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алесем БАДАКОМ, каб пагаварыць пра найбліжэйшыя і, магчыма, больш далёкія перспектывы.