Вы тут

«Ся­мей­ны ка­пі­тал» ужо ў бюд­жэ­це


 

 

Згод­на з пра­ек­там за­ко­на аб рэс­пуб­лі­кан­скім бюд­жэ­це на 2015 год, рас­хо­ды на зар­пла­ту, пен­сіі, сты­пен­дыі і ін­шыя транс­фер­ты на­сель­ніц­тву за­пла­на­ва­ны з рос­там 18–20% у ад­но­сі­нах да ацэн­кі бя­гу­ча­га го­да, аб гэ­тым па­ве­да­мі­ла Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў.

У да­ку­мен­це так­са­ма пра­ду­гледж­ва­юц­ца рас­хо­ды на ўхва­ле­ныя кі­раў­ні­ком дзяр­жа­вы да­дат­ко­выя за­ха­ды пад­трым­кі сем'­яў, якія вы­хоў­ва­юць дзя­цей. Акра­мя та­го, у 2015 го­дзе за­хоў­ва­юц­ца суб­вен­цыі фон­ду са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніц­тва на па­крыц­цё рас­хо­даў па вы­пла­це дзярж­да­па­мог сем'­ям, якія вы­хоў­ва­юць дзя­цей, у су­ме 2 трлн руб­лёў, што ў 1,5 ра­за пе­ра­вы­шае суб­вен­цыі 2014 го­да.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі БЕЛ­ТА

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.