Вы тут

Са старажытнага Заслаўя... З любоўю!


Мі­ніс­тэр­ства су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь 5 ве­рас­ня вы­пус­ці­ла ў аба­ра­чэн­не но­вую паш­то­вую мар­ку з се­рыі  «Га­ра­ды Бе­ла­ру­сі».

6-22

За­слаўе за­сна­ва­на ў кан­цы Х ста­год­дзя і, па­вод­ле пад­ан­няў, бы­ло па­до­ра­на кі­еў­скім кня­зем Ула­дзі­мі­рам ад­ной з жо­нак, Раг­не­дзе, і сы­ну Ізя­сла­ву, ад­куль і наз­ва ў го­ра­да, які пры­ваб­лі­вае ту­рыс­таў ста­ра­жыт­ны­мі га­ра­дзі­шча­мі «За­мэ­чак» і «Вал», Спа­са-Пра­аб­ра­жэн­скай царк­вой, кас­цё­лам Най­свя­цей­шай Дзе­вы Ма­рыі ды ін­шы­мі пом­ні­ка­мі гіс­то­рыі.

Вый­шаў у аба­ра­чэн­не і кан­верт з ары­гі­наль­най мар­кай «Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства». Яго спе­цы­яль­нае па­мят­нае га­шэн­не ад­бу­дзец­ца пад­час свя­та, 7 ве­рас­ня ў ад­дзя­лен­ні паш­то­вай су­вя­зі №1 г. За­слаўя і ў ад­мыс­ло­вым па­віль­ё­не «Бел­пош­ты», раз­ме­шча­ным на вы­ста­вач­на-кір­ма­шо­вай пло­шчы.

6-23

Та­кім чы­нам, кож­ны ах­вот­ны ў Дзень пісь­мен­ства змо­жа ад­пра­віць ліс­ты аль­бо паш­тоў­кі сва­ім бліз­кім, па­га­сіў­шы іх па­мят­ным штэм­пе­лем, што ста­не доб­рым па­да­рун­кам не толь­кі для фі­ла­тэ­ліс­таў, а і для ўсіх, хто ці­ка­віц­ца сла­вян­скім пісь­мен­ствам, куль­ту­рай сва­ёй кра­і­ны.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

На ўпарадкаванне пасля прыклееных паперак выдаткоўваюцца велізарныя сродкі.