22 студзеня, панядзелак

Вы тут

Што ў са­цы­яль­ным па­ке­це для пе­да­го­га?


Ад ча­го за­ле­жыць са­цы­яль­ны ста­тус пе­да­го­га: ад уз­роў­ню яго за­роб­каў, маг­чы­мас­ці вы­ра­шыць жыл­лё­вае пы­тан­не, упэў­не­нас­ці ў заўт­раш­нім дні або ад пер­ша­га, дру­го­га і трэ­ця­га ра­зам? А мо­жа, са­цы­яль­ны ста­тус — гэ­та яшчэ і імідж пра­фе­сіі пе­да­го­га ў гра­мад­стве? Ві­дэа­бры­фінг, які прай­шоў у Мі­ніс­тэр­стве аду­ка­цыі з удзе­лам прад­стаў­ні­коў усіх рэ­гі­ё­наў, па­ві­нен быў даць ад­каз на пы­тан­не: што ро­біц­ца для та­го, каб пе­да­га­гіч­ныя спе­цы­яль­нас­ці ста­лі пры­ця­галь­ны­мі для школь­ных вы­дат­ні­каў? Якія за­ха­ды рэа­лі­зу­юц­ца на мес­цах для та­го, каб ма­ла­дыя спе­цы­я­ліс­ты за­ста­ва­лі­ся пра­ца­ваць ва ўста­но­вах аду­ка­цыі пас­ля ад­пра­цоў­кі па раз­мер­ка­ван­ні і як за­ах­воч­ва­юц­ца на­стаў­ні­кі да па­вы­шэн­ня сва­ёй ква­лі­фі­ка­цыі і якас­ці пра­цы?
Мі­ністр аду­ка­цыі Сяр­гей МАС­КЕ­ВІЧ лі­чыць, што сён­ня не­да­стат­ко­ва ўва­гі на­да­ец­ца ма­раль­на­му сты­му­ля­ван­ню пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў . За пер­шае паў­год­дзе гэ­та­га го­да дзяр­жаў­ных уз­на­га­род бы­лі ўда­сто­е­ны 15 ра­бот­ні­каў сіс­тэ­мы аду­ка­цыі. 120 ра­бот­ні­каў атры­ма­лі на­груд­ны знак «Вы­дат­нік аду­ка­цыі», 207 бы­лі ўзна­га­ро­джа­ны га­на­ро­вай гра­ма­тай Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі і 523 ра­бот­ні­кі атры­ма­лі гра­ма­ты га­лоў­на­га аду­ка­цый­на­га ве­дам­ства.

Але, на дум­ку мі­ніст­ра, у сіс­тэ­ме аду­ка­цыі пра­цуе на­мно­га больш вы­дат­ных асоб, за­слу­гі якіх вар­та за­ах­во­ціць. Сяр­гей Мас­ке­віч лі­чыць, што да кан­ца го­да кож­ная воб­ласць па­він­на прад­ста­віць на зван­не «За­слу­жа­ны на­стаў­нік» яшчэ як мі­ні­мум па ад­ным кан­ды­да­це. Між ін­шым, за­раз у ста­дыі рас­пра­цоў­кі зна­хо­дзіц­ца пы­тан­не аб увя­дзен­ні зван­ня «На­род­ны на­стаў­нік». Гэ­та бу­дзе яшчэ ад­на пры­ступ­ка, на якую змо­жа ўзняц­ца пе­да­гог.
— Тыя ідэі, якія вы­спя­ва­юць у пра­фе­сій­най су­поль­нас­ці, праф­са­юз заў­сё­ды да­во­дзіць да ве­да­ма і Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі, і ін­шых дзяр­жаў­ных ор­га­наў кі­ра­ван­ня, — за­зна­чыў на­мес­нік стар­шы­ні ЦК Бе­ла­рус­ка­га праф­са­ю­за ра­бот­ні­каў аду­ка­цыі і на­ву­кі Ра­ман ДА­ПІ­РА. — Рост над­ба­вак за на­яў­насць ква­лі­фі­ка­цый­ных ка­тэ­го­рый — гэ­та тое, да ча­го мы імк­ну­лі­ся апош­нія тры-ча­ты­ры га­ды. На­ша ўва­га бы­ла пры­ка­ва­на да боль­шай ды­фе­рэн­цы­я­цыі ў апла­це пра­цы па­між пе­да­га­гіч­ны­мі ра­бот­ні­ка­мі, якія ма­юць пер­шую, вы­шэй­шую ква­лі­фі­ка­цый­ныя ка­тэ­го­рыі і ка­тэ­го­рыю «на­стаў­нік-ме­та­дыст». Для нас гэ­та бы­ло асноў­най за­да­чай. Маг­чы­ма, яе вы­ра­шэн­не пад­штурх­не ма­ла­дых спе­цы­я­ліс­таў па­гля­дзець на шко­лу і ўво­гу­ле на сіс­тэ­му аду­ка­цыі як на сіс­тэ­му свай­го доў­га­тэр­мі­но­ва­га раз­віц­ця, сва­ёй доў­га­тэр­мі­но­вай кар'­е­ры. Да­пла­та за на­яў­насць ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі ця­пер бу­дзе зай­маць у за­роб­ках на­стаў­ні­каў знач­на боль­шую «ва­гу». І гэ­та пра­віль­на...
Але нам ёсць яшчэ над чым пра­ца­ваць. Два га­ды та­му мы па прось­бе Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі рас­пра­ца­ва­лі свае пра­па­но­вы па на­паў­нен­ні са­цы­яль­на­га па­ке­та для пе­да­го­гаў з улі­кам во­пы­ту су­сед­ніх кра­ін, у які ўвай­шлі пы­тан­ні пен­сій­на­га за­бес­пя­чэн­ня, жыл­лё­выя пы­тан­ні, га­ран­тыі ў сфе­ры аду­ка­цыі, кам­пен­са­цыі вы­дат­каў на пра­езд, зніж­кі на ка­му­наль­ныя па­слу­гі, ма­біль­ную су­вязь і мно­гія ін­шыя за­ха­ды. Штось­ці з на­шых пра­па­ноў ужо па­кры­се па­ча­ло ўка­ра­няц­ца (на­прык­лад, з'я­ві­лі­ся са­цы­яль­ныя та­ры­фы на ма­біль­ную су­вязь для пе­да­го­гаў. — Аўт.). Штось­ці яшчэ зна­хо­дзіц­ца ў ста­дыі раз­гля­ду... Нам зда­ец­ца вель­мі ці­ка­вым до­свед на­шых ка­лег з Ка­зах­ста­на, дзе пе­да­го­гам у апош­нія га­ды вы­плач­ва­ец­ца да­па­мо­га на азда­раў­лен­не ў па­ме­ры не мен­шым за служ­бо­вы аклад. Больш за тое, за­раз у Ка­зах­ста­не вы­ра­ша­ец­ца пы­тан­не аб па­ве­лі­чэн­ні гэ­тай да­па­мо­гі да па­ме­ру двух служ­бо­вых акла­даў.
Рэк­тар Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га пе­да­га­гіч­на­га ўні­вер­сі­тэ­та Аляк­сандр ЖУК лі­чыць не­аб­ход­ным зра­біць на­вед­ван­не му­зе­яў для пе­да­го­гаў бяс­плат­ным, а на бі­ле­ты ў тэ­ат­ры прак­ты­ка­ваць зніж­кі, каб пе­да­го­гі ме­лі маг­чы­масць для ўлас­на­га са­ма­раз­віц­ця і па­шы­рэн­ня кру­га­гля­ду.
— Ад та­го, які на­стаў­нік бу­дзе пра­ца­ваць з пад­рас­та­ю­чым па­ка­лен­нем, ад са­цы­яль­на­га са­ма­ад­чу­ван­ня пе­да­го­га за­ле­жыць вы­ха­ван­не пра­фе­сі­я­на­лаў, а зна­чыць, бу­ду­чы­ня на­шай кра­і­ны, — пад­крэс­лі­вае Аляк­сандр Жук. — І ка­лі мы хо­чам ба­чыць вы­нік, зна­чыць, па­він­ны пад­трым­лі­ваць пра­фе­сі­я­на­лаў.
На­пя­рэ­дад­ні Дня на­стаў­ні­ка пе­рад ува­хо­дам у га­лоў­ны пе­да­га­гіч­ны ўні­вер­сі­тэт кра­і­ны з'я­віц­ца скульп­тур­ная кам­па­зі­цыя «На­стаў­ні­ца пер­шая мая», якая, маг­чы­ма, пры­му­сіць гра­мад­ства за­ду­мац­ца над ро­ляй на­стаў­ні­ка ў на­шым жыц­ці.
— Ка­лі ка­заць аб па­вы­шэн­ні прэ­сты­жу пра­фе­сіі пе­да­го­га, то гэ­та не толь­кі фі­нан­са­вая пад­трым­ка і ма­тэ­ры­яль­нае сты­му­ля­ван­не. Пра ра­бо­ту пе­да­го­га баць­кі і со­цы­ум мяр­ку­юць па яе якас­ці, па ўзроў­ні да­сяг­нен­няў яго на­ву­чэн­цаў. А гэ­та зна­чыць, што пе­да­гог па­ві­нен мець мак­сі­маль­на шмат ча­су і маг­чы­мас­цяў для та­го, каб якас­на пад­рых­та­вац­ца да ву­чэб­ных за­ня­ткаў. Але, на жаль, сён­ня пе­да­го­гі вы­му­ша­ны вы­кон­ваць шмат не­ўлас­ці­вых ім функ­цый, у вы­ні­ку ча­го мы страч­ва­ем якасць аду­ка­цыі — тое, на што ў пер­шую чар­гу па­ві­нен пра­ца­ваць пе­да­гог, — кан­ста­та­ва­ла пер­шы на­мес­нік на­чаль­ні­ка Упраў­лен­ня аду­ка­цыі Мі­набл­вы­кан­ка­ма Жан­на ВА­РА­БЕЙ.
Раз­мо­ва іш­ла так­са­ма пра тое, што сён­ня най­маль­ні­ку ў сіс­тэ­ме аду­ка­цыі вель­мі скла­да­на пад­вес­ці ма­ты­ва­цый­ную ба­зу пад тое, каб ма­ла­ды спе­цы­я­ліст за­стаў­ся ў яго пра­ца­ваць. Па­вы­шэн­не за­роб­каў, якое ад­бы­ло­ся з 1 ве­рас­ня, ма­ла­дых пе­да­го­гаў за­кра­ну­ла ў най­мен­шай сту­пе­ні. Да атры­ман­ня ква­лі­фі­ка­цый­най ка­тэ­го­рыі ім яшчэ трэ­ба «да­рас­ці». Але ці хо­піць цярп­лі­вас­ці ў ма­ла­дых на­стаў­ні­каў? Або ім пра­сцей бу­дзе праз два га­ды збег­чы з аду­ка­цыі ў ін­шую сфе­ру?
На­дзея Нiкалаева.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Звычайная настаўніца фізікі трапіла на адронны калайдар

Звычайная настаўніца фізікі трапіла на адронны калайдар

Што насамрэч адбываецца на мяжы Швейцарыі і Францыі, дзе на глыбіні каля ста метраў размяшчаецца Вялікі адронны калайдар?

Грамадства

Як мы наведалі курсы перападрыхтоўкі для беспрацоўных

Як мы наведалі курсы перападрыхтоўкі для беспрацоўных

Не так даўно навукоўцы выявілі, што стрэс ад страты або змены месца працы ўваходзіць у топ-3 самых моцных негатыўных перажыванняў сучасных людзей. 

Грамадства

Як беларускія дзяўчаты частавалі ліванцаў стравамі з бульбы

Як беларускія дзяўчаты частавалі ліванцаў стравамі з бульбы

Ваенныя медыкі Вера Паўлянковіч і Вольга Яхнавец  былі ў Ліване з міратворчай місіяй.