Вы тут

Сон­ца ланд­шаф­таў і кніг


 

У мін­скай кні­гар­ні «Кніж­ны са­лон» ад­кры­ла­ся вы­ста­ва мас­тач­кі Ак­са­ны Арак­чэ­е­вай «Ве­цер ванд­ро­вак

Зда­ва­ла­ся б, кні­гар­ня — не са­мае леп­шае мес­ца для па­ка­зу твор­час­ці мас­та­коў. Але ў вы­пад­ку з «Кніж­ным са­ло­нам» гэ­та зу­сім не так. Ала Змі­ё­ва, гас­па­ды­ня гэ­тай кра­мы, пе­ра­ка­на­на, што лі­та­ра­ту­ра, кні­га і вы­яў­лен­чае мас­тац­тва — бліз­кія ад­на да дру­гой пра­сто­ры. А жы­ва­пі­сец Ак­са­на Арак­чэ­е­ва, якая па­зна­ё­мі­ла гле­да­чоў са сва­і­мі ра­бо­та­мі з пле­нэ­раў, па­да­рож­жаў па Ра­сіі, Чэ­хіі, Сла­ва­кіі, Літ­ве, Поль­шчы, Гер­ма­ніі, Швей­ца­рыі, яшчэ ж і кніж­ны гра­фік. У апош­нія га­ды мо з дзя­ся­так дзі­ця­чых кніг у вы­да­вец­твах «Мас­тац­кая лі­та­ра­ту­ра», «Бе­ла­рус­кая эн­цык­ла­пе­дыя імя Пет­ру­ся Броў­кі» вый­шлі ме­на­ві­та з яе ілюс­тра­цы­я­мі. Тво­ры та­кіх ужо доб­ра вя­до­мых пісь­мен­ні­каў-ка­зач­ні­каў, як Ні­на Га­лі­ноў­ская, Ге­надзь Аў­ла­сен­ка, Тац­ця­на Сі­вец, Але­на Мас­ла ў афарм­лен­ні Ак­са­ны Арак­чэ­е­вай на­бы­ва­юць но­вае гу­чан­не, уз­ба­га­ча­юц­ца са­мы­мі роз­ны­мі ко­ле­ра­мі і ад­цен­ня­мі. А са­міх аў­та­раў яшчэ пад­штур­хоў­ва­юць да но­вых фан­та­зій­ных сю­жэ­таў.

2Пра гэ­та як­раз і га­ва­ры­ла Ак­са­на, рас­па­вя­да­ю­чы, як пра­цуе над афарм­лен­нем дзі­ця­чых кніг: «Мне ма­ла пра­чы­таць тэкст і зра­біць да яго тлу­ма­чаль­ныя ма­люн­кі… Я ста­ра­юся да­ве­дац­ца ўсё, што толь­кі маг­чы­ма, пра тых ці ін­шых пер­са­на­жаў, на­коль­кі яны з рэ­ча­іс­нас­цю звя­за­ны. А ка­лі і знеш­ні вы­гляд, і дзеі ге­ро­яў кні­гі зу­сім пры­ду­ма­ныя, то та­ды даю во­лю сва­ёй фан­та­зіі, ні ў чым ся­бе не аб­мя­жоў­ваю. Ча­сам склад­ва­ец­ца ўра­жан­не, што, вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы ін­шыя срод­кі, чым сло­ва, да­піс­ваю, да­пра­цоў­ваю тую ці ін­шую кні­гу. Зда­ец­ца, аў­та­ры, па­ва­жа­ныя пісь­мен­ні­кі на мя­не за гэ­та не крыў­ду­юць. І та­ды мне хо­чац­ца так­са­ма па­ста­віць сваё імя на вок­лад­цы. Ня­хай са­бе з над­пі­сам: «Ма­ля­ва­ла Ак­са­на Арак­чэ­е­ва». Як, да­рэ­чы, ро­біц­ца ў су­поль­ніц­тве швед­скіх ці фін­скіх пісь­мен­ні­каў і мас­та­коў, якія вель­мі ак­тыў­на пра­цу­юць у га­лі­не дзі­ця­ча­га кні­га­вы­дан­ня…»

Ак­са­на Арак­чэ­е­ва не толь­кі са­ма ванд­руе па ін­шых кра­і­нах, яна яшчэ вы­сту­пае ар­га­ні­за­та­рам вы­ста­вак бе­ла­рус­кіх мас­та­коў у Чэ­хіі, у га­ле­рэі ста­ра­даў­ня­га зам­ка ў го­ра­дзе Тржэ­біч. Пра гэ­та га­ва­рыў на ім­прэ­зе ў «Кніж­ным са­ло­не» мас­так Па­вел Мас­ле­ні­каў — так, унук сла­ву­та­га Мас­ле­ні­ка­ва. Ме­на­ві­та гэ­тай ды­нас­тыі бы­ла пры­све­ча­на ня­даў­няя вы­стаў­ка ў Тржэ­бі­чы. У ад­крыц­ці ім­прэ­зы ў «Кніж­ным са­ло­не» пры­няў удзел і па­сол Чэ­хіі ў Бе­ла­ру­сі. Ві­даць, дзя­ку­ю­чы пад­трым­цы чэш­ска­га па­соль­ства і дзя­ку­ю­чы іні­цы­я­ты­ве Ак­са­ны Арак­чэ­е­вай у блі­жэй­шы час бу­дуць рэа­лі­за­ва­ны но­выя бе­ла­рус­ка-чэш­скія мас­тац­кія пра­ек­ты. А бе­ла­рус­кія чы­та­чы, бу­дзем спа­дзя­вац­ца, уба­чаць у кні­гар­нях но­выя дзі­ця­чыя кні­гі, аформ­ле­ныя та­ле­на­ві­тым ілюст­ра­та­рам. Ві­та­ю­чы Ак­са­ну Арак­чэ­е­ву, пра гэ­та вя­лі раз­мо­ву і ўдзель­ні­кі ім­прэ­зы — пісь­мен­ні­кі Але­на Мас­ла, Тац­ця­на Сі­вец, На­вум Галь­пя­ро­віч.DSC_1356 DSC_1292

Сяр­гей Шыч­ко.

Фота Наталлі Асмолы.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.