Вы тут

ЗВА­НЫ КЛІ­ЧУЦЬ НАС


 

Між­на­род­ная на­ву­ко­ва-твор­чая экс­пе­ды­цыя «Да­ро­га да свя­ты­няў» з Даб­ра­дат­ным аг­нём ад Гро­ба Гас­под­ня­га ста­ла сім­ва­лам пе­ра­ем­нас­ці па­ка­лен­няў, ша­на­ван­нем тра­ды­цый, якія да­зва­ля­юць бе­раг­чы і пры­мна­жаць усё доб­рае і каш­тоў­нае, на­за­па­ша­нае па­ка­лен­ня­мі дзе­ля бу­ду­чы­ні на­шых дзя­цей і ўну­каў.

У ста­ла­віц­кай царк­ве ўдзель­ні­кі экс­пе­ды­цыі ра­зам з мяс­цо­вы­мі жы­ха­ра­мі пры­сут­ні­ча­лі пры асвя­чэн­ні зва­ноў і на­ку­паль­ных кры­жоў. Пас­ля ад­па­вед­на­га на­ба­жэн­ства кож­ны меў маг­чы­масць па­ды­сці да змай­стра­ва­най па­ся­род ста­ра­жыт­на­га хра­ма драў­ля­няй бра­мы і да­кра­нуц­ца, па­пра­сіць ад­гук­нуц­ца шмат­пу­до­выя зва­ны. На­пэў­на, для боль­шас­ці та­кая маг­чы­масць з'я­ві­ла­ся ўпер­шы­ню — шэсць роз­на­вя­лі­кіх зва­ноў ура­чыс­та спя­ва­лі, ні­бы пе­ра­да­ва­лі на­строй кож­на­га.

Ка­го клі­чуць зва­ны? Ад­каз на гэ­та пы­тан­не склад­ва­ец­ца з уба­ча­на­га пад­час шмат­дзён­най экс­пе­ды­цыі.

Вось прык­лад. Ста­ра­жыт­ны го­рад Лі­да су­стрэў нас па-свя­точ­на­му, у вя­лі­кім на­тоў­пе, што ві­таў экс­пе­ды­цыю, бы­ло шмат мо­ла­дзі. Ка­лі па­чаў­ся су­поль­ны хрэс­ны ход, то ма­ла­дыя га­ра­джа­не ся­род пер­шых па­нес­лі праз го­рад ха­руг­вы, вя­лі­кія аб­ра­зы. Пра­ва­слаў­ныя тра­ды­цыі ма­юць тут глы­бо­кія ка­ра­ні. Пер­шая царк­ва бы­ла па­бу­да­ва­на ў лід­скім за­мку на па­чат­ку ХІV ста­год­дзя. Ма­ла­ды края­знаў­ца Алесь Хіт­рун па­ка­заў нам гэ­ты ад­ноў­ле­ны за­мак, шмат рас­ка­заў пра гіс­то­рыю свай­го краю.

Не толь­кі ў буй­ных га­ра­дах шчас­ці­ла нам су­стра­каць за­ці­каў­ле­ных, да­свед­ча­ных су­раз­моў­цаў, якія шчы­ру­юць на ні­ве ду­хоў­най асве­ты і вы­ха­ван­ня. У Ра­даш­ко­віц­кай шко­ле-ін­тэр­на­це для дзя­цей-сі­рот і тых, што за­ста­лі­ся без баць­коў­скай апё­кі, мы па­зна­ё­мі­лі­ся з ды­рэк­та­рам — лаў­рэ­а­там прэ­міі «За ду­хоў­нае ад­ра­джэн­не» Іга­рам Дзят­лоў­скім. Пе­да­го­гі і вы­ха­валь­ні­кі за­клі­ка­ны тут ства­рыць для дзят­вы тыя ж умо­вы раз­віц­ця, якія звы­чай­на дае сям'я. Та­му, па спрад­веч­ным за­ко­не сям'і, но­вае па­ка­лен­не вы­хоў­ва­ец­ца тут ва ўсве­дам­лен­ні ро­лі па­пя­рэд­ні­каў. Вар­та зай­сці ў школь­ны му­зей, які пры­све­ча­ны во­і­нам-авія­та­рам ча­соў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. На гэ­тай зям­лі ў 1941 го­дзе здзейс­ніў свой подз­віг экі­паж ка­пі­та­на М. Гас­тэ­лы. Плён­ная по­шу­ка­вая і на­ву­ко­ва-да­след­чая ра­бо­та вуч­няў да­ла маг­чы­масць па­шы­рыць экс­па­зі­цыю му­зея і па­ка­заць мност­ва па­доб­ных пры­кла­даў ге­ра­із­му аба­рон­цаў на­шай не­за­леж­нас­ці. Уні­каль­на­му школь­на­му му­зею пры­свое­на зван­не на­род­на­га і ад імя На­цы­я­наль­на­га ка­мі­тэ­та гра­мад­скіх уз­на­га­род Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі ўру­ча­ны ор­дэн Свя­то­га кня­зя Аляк­санд­ра Не­ўска­га.

Пры­гад­ваю сло­вы най­ста­рэй­ша­га ўдзель­ні­ка экс­пе­ды­цыі — док­та­ра гіс­та­рыч­ных на­вук, пра­фе­са­ра Пят­ра Лы­сен­кі, з які­мі ён звяр­нуў­ся да юных жы­ха­роў Лі­ды: «Вы­ву­чай­це ба­га­тую гіс­то­рыю свай­го краю, гэ­та па­шы­рыць ва­шы ве­ды і ўзмац­ніць пе­ра­ка­на­насць у каш­тоў­нас­цях на­шай вя­лі­кай спад­чы­ны».

1234

Яў­ген Пя­сец­кі. Фо­та аў­та­ра

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.