Вы тут

Бар­се­ло­на па­тра­буе не­за­леж­нас­ці для Ка­та­ло­ніі


 

Ты­ся­чы жы­ха­роў Бар­се­ло­ны вый­шлі на ву­лі­цы ў На­цы­я­наль­ны дзень Ка­та­ло­ніі, які свят­ку­ец­ца з 2012 го­да. Га­ра­джа­не вы­ра­шы­лі пад­тры­маць рэ­фе­рэн­дум аб не­за­леж­нас­ці гэ­тай аў­та­ном­най су­поль­нас­ці ад Іс­па­ніі, у пра­вя­дзен­ні яко­га ра­ней ад­мо­віў іс­пан­скі пар­ла­мент. Па­вод­ле ацэ­нак га­рад­ской па­лі­цыі, на ву­лі­цы Бар­се­ло­ны вый­шлі ка­ля 1,8 міль­ё­на ча­ла­век, па­ве­дам­ляе Еl Mundо.

Дэ­ман­стран­ты за­поў­ні­лі дзве ву­лі­цы, утва­рыў­шы тым са­мым ла­цін­скую лі­та­ру «V»: з яе ў іс­пан­скай мо­ве па­чы­на­юц­ца сло­вы «пе­ра­мо­га», «во­ля» і «га­ла­са­ван­не». Мно­гія вый­шлі на ву­лі­цы Бар­се­ло­ны ў май­ках з над­пі­сам «На­ды­шоў мо­мант».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.