Вы тут

Бар­се­ло­на па­тра­буе не­за­леж­нас­ці для Ка­та­ло­ніі


 

Ты­ся­чы жы­ха­роў Бар­се­ло­ны вый­шлі на ву­лі­цы ў На­цы­я­наль­ны дзень Ка­та­ло­ніі, які свят­ку­ец­ца з 2012 го­да. Га­ра­джа­не вы­ра­шы­лі пад­тры­маць рэ­фе­рэн­дум аб не­за­леж­нас­ці гэ­тай аў­та­ном­най су­поль­нас­ці ад Іс­па­ніі, у пра­вя­дзен­ні яко­га ра­ней ад­мо­віў іс­пан­скі пар­ла­мент. Па­вод­ле ацэ­нак га­рад­ской па­лі­цыі, на ву­лі­цы Бар­се­ло­ны вый­шлі ка­ля 1,8 міль­ё­на ча­ла­век, па­ве­дам­ляе Еl Mundо.

Дэ­ман­стран­ты за­поў­ні­лі дзве ву­лі­цы, утва­рыў­шы тым са­мым ла­цін­скую лі­та­ру «V»: з яе ў іс­пан­скай мо­ве па­чы­на­юц­ца сло­вы «пе­ра­мо­га», «во­ля» і «га­ла­са­ван­не». Мно­гія вый­шлі на ву­лі­цы Бар­се­ло­ны ў май­ках з над­пі­сам «На­ды­шоў мо­мант».

Выбар рэдакцыі

Спорт

Беларус Данііл Крывіцкі ў 15 гадоў гуляе ў футбол у іспанскім клубе

Беларус Данііл Крывіцкі ў 15 гадоў гуляе ў футбол у іспанскім клубе

 З перспектыўным футбалістам мы звязаліся, каб даведацца пра яго далейшыя планы, трэніроўкі ў «Інтэры» і жыццё ў Іспаніі.

Грамадства

Чаму лесапілка стала прадметам спрэчак сярод вяскоўцаў

Чаму лесапілка стала прадметам спрэчак сярод вяскоўцаў

Каб высветліць маштаб праблемы, журналіст «Звязды» накіравалася ў вёску Струпень.

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM?