Вы тут

Прый­сці на пош­ту... і выйграць!


 

Не толь­кі ў кон­кур­се

На ба­зе ад­па­чын­ку «Друж­ба» за­вяр­шыў­ся чар­го­вы кон­курс пра­фе­сій­на­га май­стэр­ства, які што­год пра­во­дзіць Рэс­пуб­лі­кан­скае ўні­тар­нае прад­пры­ем­ства «Бел­пош­та», каб на­зваць ім­ё-
ны най­леп­шых. Сё­ле­та — ся­род на­чаль­ні­каў га­рад­скіх і сель­скіх ад­дзя­лен­няў паш­то­вай су­вя­зі.

1Як і трэ­ба бы­ло ча­каць, з'е­ха­лі­ся на яго мац­ней­шыя, каб аб­мя­няц­ца до­све­дам, каб па­ка­заць ся­бе — лі­та­раль­на. Бо ад­ра­зу пас­ля пры­ві­таль­ных слоў (у тым ліку — на­мес­ні­ка мі­ніст­ра су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі кра­і­ны Дзміт­рыя Шэд­ко), па­ча­ло­ся прад­стаў­лен­не ка­ман­даў і... дэ­фі­ле — прэ­зен­та­цыя фір­мен­ных кас­цю­маў. А ка­лі ўлі­чыць, што яны, тыя кас­цю­мы, у кож­най ка­ман­ды бы­лі роз­ныя, не ка­жу­чы ўжо пра дзяў­чат...

Ад­нак ку­ды больш эмо­цый — пры­чым са­мых су­пя­рэч­лі­вых — вы­клі­ка­ла прэ­зен­та­цыя хат­ня­га за­дан­ня. Сё­ле­та, што цал­кам ла­гіч­на, яно пры­свя­ча­ла­ся 70-й га­да­ві­не вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў і аб'­яў­ле­на­му ў кра­і­не Го­ду гас­цін­нас­ці. А та­му кож­ная з ка­ман­даў афарм­ля­ла (і по­тым аба­ра­ня­ла) ад­мыс­ло­вы стэнд, які рас­каз­ваў аб ро­лі пош­ты пад­час апош­няй вай­ны, а по­тым за­пра­ша­ла ўсіх у Бе­ла­русь.

Бы­ло што па­гля­дзець, бы­ло што па­слу­хаць, бы­ло над чым па­пла­каць і, вя­до­ма ж, па­смя­яц­ца. Бо, на­прык­лад, для афарм­лен­ня стэн­даў рас­шу­ка­лі паш­та­ві­кі і сал­дац­кія бо­ты з гім­нас­цёр­ка­мі, і кас­кі, і ра­цыі, і па­тэ­фо­ны, і гар­мо­ні­кі, і ліх­та­ры тых ча­соў, і гіль­зы з па­тро­на­мі, і га­зе­ту «Пра­вда» за 9 мая 1945 го­да... А га­лоў­нае — ліс­ты-трох­кут­ні­кі — пісь­мы з фрон­ту і на фронт. У ад­ным з іх, на­прык­лад (на стэн­дзе га­мяль­чан), быў бу­ке­цік за­су­ша­ных кра­сак. А по­бач — ка­рот­кае паведамлен­не, што гэ­тыя квет­кі — з по­ля бою, што аца­ле­лі яны цу­дам, пас­ля шмат­лі­кіх бам­бё­жак 28.6.43 г., што да­сы­ла­юц­ца на па­мяць — з прось­бай аб ад­ным: аба­вяз­ко­ва пі­саць...

За­да­дзе­най тэ­ме ад­па­вя­да­ла і му­зы­ка: не­вя­лі­кую па па­ме­рах за­лу за­паў­ня­ла то гроз­нае «Идет вой­на на­род­ная, священная вай­на...», то ці­хае, сар­дэч­нае «Бьет­ся в тес­ной пе­чур­ке огонь...».

Гу­ча­лі паэ­тыч­ныя сло­вы. Зноў жа па­ляр­ныя — ад ці­ха­га рас­по­ве­ду пра ма­ла­дзень­кую пісь­ма­нос­цу, якая атры­ма­ла мя­нуш­ку Бя­да і па­сі­ве­ла, раз­но­ся­чы па ха­тах па­ха­ван­кі, да пра­ніз­лі­ва­га «Памяти павших будь­те до­стой­ны!». А ка­лі ўя­віць, што чы­та­лі гэ­тыя тво­ры дзяў­ча­ты, жан­чы­ны ў гім­нас­цёр­ках... Не, не ар­тыст­кі — кан­кур­сант­кі, на­чаль­ні­кі ад­дзя­лен­няў паш­то­вай су­вя­зі, але ў гэ­та цяж­ка бы­ло па­ве­рыць.

2Не менш ду­шы ўкла­лі ўдзель­ні­цы кон­кур­су і ў дэ­ман­стра­цыю бе­ла­рус­кай гас­цін­нас­ці. Як і вар­та бы­ло ча­каць, гас­цей да нас па­на­еха­ла аду­сюль: з Кі­тая, Ін­дыі, Іта­ліі, Гер­ма­ніі... Іх трэ­ба бы­ло су­стра­каць, аб­слу­гоў­ваць, час­та­ваць (і не толь­кі хле­бам-са­лам, але і тор­та­мі-пі­ра­га­мі, га­ра­чы­мі дра­ні­ка­мі), за­баў­ляць, рас­па­вя­даць пра сваю кра­і­ну. Кож­ная з ка­ман­даў ра­бі­ла гэ­та вель­мі ці­ка­ва і вель­мі па-свой­му. Не­маг­чы­ма, зда­ва­ла­ся, вы­зна­чыць леп­шых, кож­нае з вы­ступ­лен­няў бы­ло ад­мет­ным! Але жу­ры на тое і жу­ры...

Не ляг­чэй, па сло­вах яго стар­шы­ні на­мес­ні­ка ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра РУП «Бел­пош­та» Але­ны Скрып­чык, прый­шло­ся і ў на­ступ­ны дзень, ка­лі трэ­ба бы­ло ацэнь­ваць тэ­а­рэ­тыч­ныя ве­ды. Як і май­стэр­ства пры­мя­няць іх на прак­ты­цы.

У вы­ні­ку леп­шы­мі ся­род на­чаль­ні­каў га­рад­скіх ад­дзя­лен­няў паш­то­вай су­вя­зі (АПС) ста­лі Тац­ця­на Ска­ра­ба­га­тая, на­чаль­нік АПС-30 Брэсц­ка­га фі­лі­яла (трэ­цяе мес­ца), Але­на Ба­ра­на­ва, на­чаль­нік АПС-9 аб'­яд­на­на­га цэ­ха паш­то­вай су­вя­зі Гро­дзен­ска­га фі­лі­яла (дру­гое мес­ца), Лі­лія Ка­валь­чук, на­чаль­нік АПС №3 г. Сло­ні­ма (першае...)!

Ся­род кі­раў­ні­коў сель­скіх АПС най­леп­шай пры­зна­на Ка­ця­ры­на Стан­ке­віч — на­чаль­нік ад­дзя­лен­ня паш­то­вай су­вя­зі ў вёс­цы За­лес­се Смар­гон­ска­га ра­ё­на. На дру­гім і трэ­цім мес­цах — Свят­ла­на Улінц­ке­не, на­чаль­нік АПС Вя­лі­кая Ра­гоз­ні­ца Мас­тоў­ска­га РВПС, і Але­на Шчар­бак, на­чаль­нік АПС За­ба­шэ­ві­чы Ба­ры­саў­ска­га РВПС.

Гэ­тыя га­на­ро­выя зван­ні пад­ма­ца­ва­ны і ма­тэ­ры­яль­на — прэ­мі­я­мі ў па­ме­ры 5, 6 і 7 міль­ё­наў руб­лёў.

Га­на­ро­вым зван­нем «Леп­шы зна­ток паш­то­вай спра­вы» і «Леп­шы май­стар...» ад­зна­ча­ны Люд­мі­ла Зу­бе­лік, на­чаль­нік АПС Пут­рыш­кі аб'­яд­на­на­га цэ­ха паш­то­вай су­вя­зі Гро­дзен­ска­га фі­лі­яла, і Лі­лія Ка­валь­чук, на­чаль­нік АПС №3 г. Сло­ні­ма, якія на­бра­лі мак­сі­маль­ную коль­касць ба­лаў у тэ­а­рэ­тыч­най і прак­тыч­най част­цы кон­кур­су.

Па-за ўва­гай жу­ры не за­ста­лі­ся, вя­до­ма ж, ні хат­няе за­дан­не, ні яр­кі пра­фе­сій­ны дэ­бют, ні вер­насць пра­фе­сіі, ні ар­тыс­тызм, ні іск­ра­мёт­ны гу­мар, пра­яў­ле­ны пад­час кон­кур­су «Бія­тлон — паш­то­вы анек­дот».

Уру­чы­ла свае сціп­лыя пры­зы і га­зе­та «Звяз­да». У пры­ват­нас­ці, Але­не Ба­ра­на­вай — за па­спя­хо­вае аб­слу­гоў­ван­не бе­ла­рус­ка­моў­на­га клі­ен­та, які ха­цеў па­слаць у Ма­гі­лёў ні мно­га ні ма­ла ко­наў­ку з ра­зы­нка­мі, камандзе вы­твор­час­ці «Мін­ская пош­та» — за бе­ла­рус­ка­моў­ную (мож­на ска­заць) прэ­зен­та­цыю хат­ня­га за­дан­ня, на­чаль­ні­ку АПС Гар­ба­цэ­ві­чы Баб­руй­ска­га ВПС Тац­ця­не Кра­сі­ма­вай за ці­ка­вы рас­каз аб ра­бо­це пе­ра­соў­ных ад­дзя­лен­няў су­вя­зі...

Пас­ля пад­вя­дзен­ня вы­ні­каў грэх бы­ло не рас­пы­таць пе­ра­мож­цаў. Як ака­за­ла­ся, Лі­лія Ка­валь­чук, на­чаль­нік АПС №3 г. Сло­ні­ма — даў­няя пад­піс­чы­ца «Звяз­ды», больш за тое — дач­ка, унуч­ка і, маг­чы­ма, на­ват праў­нуч­ка на­шых пад­піс­чы­каў! На пош­ту прый­шла 20 га­доў та­му вы­пад­ко­ва (су­сед­ка па­ра­і­ла). У кон­кур­се пра­фе­сій­на­га май­стэр­ства ўдзель­ні­чае ўжо дру­гі раз.

— У пер­шы, — пры­зна­ец­ца, — як апе­ра­тар. Але та­ды я ні­чо­га не вый­гра­ла... Ка­лі не лі­чыць та­го, што «за­свя­ці­ла­ся»: мя­не пас­ля кон­кур­су, так бы мо­віць, за­ўва­жы­лі, пра­па­на­ва­лі ўзна­ча­ліць ад­дзя­лен­не су­вя­зі... Так што сё­ле­та я ўжо ў но­вай якас­ці — і на­ват з пе­ра­мо­гай! Мо­жа, сце­ны да­па­маг­лі, бо з ме­сяц та­му мы ўсёй сям'­ёй тут, у «Друж­бе», ад­па­чы­ва­лі. На­двор'е ста­я­ла прос­та шы­коў­нае! Па­сне­да­лі — і на Вя­чу. Спа­да­ба­ла­ся і дзе­цям, і нам з му­жам. Ні­я­кіх Ка­на­раў не трэ­ба!

Чы­тае «Звяз­ду» і Ка­ця­ры­на Стан­ке­віч, на­чаль­нік АПС «За­лес­се» Смар­гон­ска­га ра­ё­на. На пош­ту яна так­са­ма прый­шла вы­пад­ко­ва і так­са­ма па па­ра­дзе су­сед­кі.

— Мя­не вель­мі цёп­ла пры­ня­лі, уся­му на­ву­чы­лі (па пра­фе­сіі я на­стаў­ні­ца ма­тэ­ма­ты­кі). Вель­мі па­да­ба­ец­ца пра­ца­ваць з людзь­мі. А кон­курс — ён жа яшчэ і свя­та! Эк­скур­сія па Мін­ску, па­ход у тэ­атр, без­да­кор­ная ар­га­ні­за­цыя, столь­кі пры­ем­ных ура­жан­няў...

За ўсім гэ­тым — вя­лі­кая кар­пат­лі­вая пра­ца.

— У нас гэ­та ўжо 18-ты кон­курс пра­фе­сій­на­га май­стэр­ства, — га­во­рыць ге­не­раль­ны ды­рэк­тар РУП «Бел­пош­та» Іры­на Сак­со­на­ва. — А бу­дзе і 19-ты, і 20-ты і г.д., та­му што прад­пры­ем­ства пры­трым­лі­ва­ец­ца сва­іх тра­ды­цый, та­му што ўсе і што­год ахоп­ле­ны ду­хам спа­бор­ніц­тва, бо спа­чат­ку пра­вод­зяц­ца кон­кур­сы на ра­ён­ных уз­роў­нях, да­лей — на аб­лас­ных. І толь­кі по­тым, ся­род пераможцаў, вы­зна­ча­юц­ца леп­шыя ў кра­і­не. Пры­ем­на, што ся­род удзель­ні­каў усё больш ма­ла­дых, аду­ка­ва­ных. Яны — го­нар пош­ты, яе заўт­раш­ні дзень.

...І ён, трэ­ба ска­заць, не мо­жа не аб­на­дзей­ваць. Яшчэ і та­му, што ў пра­фе­сію, мяр­ку­ю­чы па ві­таль­ным сло­ве на­ву­чэн­цаў ка­ле­джа су­вя­зі, пры­хо­дзяць муж­чы­ны. А ча­му б і не?

Ва­лян­ці­на Доў­нар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

На ўпарадкаванне пасля прыклееных паперак выдаткоўваюцца велізарныя сродкі.