Вы тут

Падаткі плацім для саміх сябе


Не так даў­но Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў агу­чы­ла пла­ны аб маг­чы­мым па­вы­шэн­ні па­да­ход­на­га па­да­тку з 12 да 13 пра­цэн­таў. На па­ся­джэн­ні Са­ве­та па ўза­е­ма­дзе­ян­ні ор­га­наў мяс­цо­ва­га са­ма­кі­ра­ван­ня пры Са­ве­це Рэс­пуб­лі­кі Ана­толь РУ­БІ­НАЎ, стар­шы­ня верх­няй па­ла­ты пар­ла­мен­та, вы­ка­заў прэ­се сваю дум­ку па гэ­тай тэ­ме.

19-30

— Я заў­сё­ды лі­чыў, што 12% — гэ­та вель­мі ніз­кі па­да­так, — ска­заў Ана­толь Ру­бі­наў. — Больш за тое, у нас плос­кая шка­ла па­дат­ка­аб­кла­дан­ня — усе пла­цяць ад­ноль­ка­ва. У ін­шых кра­і­нах міль­я­нер аба­вя­за­ны ад­да­ваць па­ло­ву сва­іх да­хо­даў на па­да­ткі. Па гэ­тай пры­чы­не там і зай­ма­юц­ца даб­ра­чын­нас­цю. Ка­лі да­ход у ба­га­та­га ча­ла­ве­ка пе­ра­вы­шае пэў­ны ўзро­вень, ён, каб змен­шыць яго, ад­дае гро­шы на ней­кія доб­рыя спра­вы. Па­да­так змян­ша­ец­ца, а міль­я­нер атрым­лі­вае яшчэ і пэў­ныя ды­ві­дэн­ды ў пла­не гра­мад­скай па­пу­ляр­нас­ці.

Стар­шы­ня Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі пад­крэс­ліў, што ў нас пры­вык­лі да не­вы­со­ка­га па­да­тку яшчэ з са­вец­кіх ча­соў, ка­лі лю­дзі жы­лі да­стат­ко­ва сціп­ла.

— Сён­ня сі­ту­а­цыя ра­ды­каль­на змя­ні­ла­ся, — за­ўва­жыў Ана­толь Ру­бі­наў. — Тым не менш мы шмат па­тра­бу­ем ад дзяр­жа­вы. А што та­кое дзяр­жа­ва? Яна ж не ро­біць гро­шай, а толь­кі рэ­гу­люе, як іх пра­віль­на атры­маць і ку­ды на­кі­ра­ваць. Але ка­лі мы іх не са­бра­лі, то як та­ды мож­на ка­заць пра бяс­плат­ную аду­ка­цыю, ме­ды­цы­ну, пен­сій­ны ўзрост?..

Ана­толь Ру­бі­наў упэў­не­ны, што па­вы­шэн­не па­да­тку — гэ­та аб­са­лют­на нар­маль­ная з'я­ва. Ён так­са­ма не вы­клю­чае маг­чы­мас­ці ўвя­дзен­ня ды­фе­рэн­ца­ва­на­га па­да­тку ў бу­ду­чы­ні.

— Са свай­го пунк­ту гле­джан­ня, я ўвёў бы ды­фе­рэн­ца­ва­ны па­да­так. Праў­да, у нас па­куль не вель­мі шмат за­раб­ля­юць, а ды­фе­рэн­ца­ва­ны па­да­так мае сэнс ужо та­ды, ка­лі ёсць па-са­праўд­на­му ба­га­тыя лю­дзі. Та­кіх жа, я ду­маю, у нас ня­шмат. Та­му па­куль што да ды­фе­рэн­ца­ва­на­га па­да­тку мы не прый­шлі. Але ў бу­ду­чы­ні, ка­лі мы па­ба­га­це­ем, ён па­ві­нен быць. Трэ­ба ж дзя­ліц­ца: у не­ка­га ёсць больш маг­чы­мас­цяў для гэ­та­га, у не­ка­га — менш.

На­дзея ЮШ­КЕ­ВІЧ.

Мінск — Са­лі­горск — Мінск.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.

Эканоміка

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Дзесяць пытанняў пра крэдыты, або Што трэба ведаць аб крэдыце, каб ён стаў сродкам рэалізацыі мэт, а не цяжарам на плячах

Пра што абавязкова трэба падумаць перад тым, як браць на сябе фінансавыя абавязацельствы перад банкам?

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.