Вы тут

Коратка


Чар­го­вая су­стрэ­ча кан­такт­най гру­пы па Укра­і­не ад­бу­дзец­ца ў Мін­ску 19 ве­рас­ня. Ад­па­вед­ную ін­фар­ма­цыю БЕЛ­ТА па­цвер­дзі­лі ў прэс-служ­бе МЗС Бе­ла­ру­сі.

Роз­ніч­ны та­ва­ра­аба­рот у сту­дзе­ні-жніў­ні 2014 го­да склаў Br197,7 трлн, што ў су­па­стаў­ных цэ­нах на 9,7% больш, чым за ана­ла­гіч­ны пе­ры­яд 2013 го­да. До­ля про­да­жу хар­чо­вых та­ва­раў у роз­ніч­ным та­ва­ра­аба­ро­це скла­ла 49,7%, не­хар­чо­вых та­ва­раў — 50,3%.

У Бе­ла­ру­сі 825 най­маль­ні­каў га­то­вы пры­няць на ра­бо­ту 7,8 тыс. гра­ма­дзян Укра­і­ны, пры­чым 3 тыс. ва­кан­сій — з пра­да­стаў­лен­нем жыл­ля.

V Між­на­род­ны фес­ты­валь тэ­ат­раў агню прой­дзе 20 ве­рас­ня ў Го­ме­лі ў час свят­ка­ван­ня Дня го­ра­да.

Бе­ла­рус­кая ка­ман­да ад­пра­віц­ца на Маль­ту для ўдзе­лу ў між­на­род­ным дзі­ця­чым кон­кур­се пес­ні «Еў­ра­ба­чан­не-2014» 8 ліс­та­па­да.

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Як галасавалі рэгіёны на выбарах Прэзідэнта

Як галасавалі рэгіёны на выбарах Прэзідэнта

Расказваюць нашы карэспандэнты.

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Кіраўнік дзяржавы прагаласаваў на выбарах Прэзідэнта.

Палітыка

У Рэспубліцы Беларусь прайшоў асноўны дзень выбараў Прэзідэнта

У Рэспубліцы Беларусь прайшоў асноўны дзень выбараў Прэзідэнта

Сёлетнія выбары кіраўніка дзяржавы — шостыя па ліку.

Грамадства

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

А наведвальнiкаў крамы кансультуе выява спецыялiста.