Вы тут

«Пры­ві­тан­не» з 90-х


Зла­чын­ная гру­па жорст­ка збі­ла і аб­ра­ба­ва­ла біз­нес­ме­на ў Ча­вус­кім ра­ё­не

Пра гэ­та па­ве­да­міў карэспандэнту БЕЛТА на­мес­нік на­чаль­ні­ка кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку кры­мі­наль­най мі­лі­цыі УУС Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Алег Чар­ноў.

29 жніў­ня гэ­та­га го­да ў дзя­жур­ную часць УУС Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма па­сту­пі­ла па­ве­дам­лен­не аб раз­бой­ным на­пад­зе на жы­ха­ра вёс­кі Хац­ка­ві­чы Ча­вус­ка­га ра­ё­на. На мес­цы зда­рэн­ня су­пра­цоў­ні­кі пра­ва­ахоў­ных ор­га­наў і След­ча­га ка­мі­тэ­та вы­свет­лі­лі, што за до­мам па­цяр­пе­ла­га зла­чын­цы вя­лі на­зі­ран­не. У ноч з 28 на 29 жніў­ня муж­чы­на вы­ехаў з до­ма на ма­шы­не і на трэ­цім кі­ла­мет­ры да­ро­гі тра­піў у за­са­ду. Шлях быў пе­ра­га­ро­джа­ны так зва­най гір­лян­дай — вя­роў­кай, на якой ві­се­лі пласт­ма­са­выя бу­тэль­кі, аб­гор­ну­тыя фоль­гай. Та­кая пе­ра­шко­да ў нач­ны час доб­ра ад­бі­вае свят­ло фар аў­та­ма­бі­ля, па­збаў­ля­ю­чы кі­роў­цу маг­чы­мас­ці як след ба­чыць да­ро­гу. Ка­лі муж­чы­на спы­ніў­ся і па­спра­ба­ваў зняць гір­лян­ду, на яго на­па­лі.

Вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы бі­ту і траў­ма­тыч­ную зброю, зла­чын­цы на­нес­лі яму цяж­кія ця­лес­ныя па­шко­джан­ні: у па­цяр­пе­ла­га быў за­фік­са­ва­ны пе­ра­лом скі­ві­цы і пра­ні­каль­ныя ра­нен­ні ног. За­тым муж­чы­ну звя­за­лі і за­су­ну­лі ў яго ж аў­та­ма­біль. Да­лей зла­чын­цы на­кі­ра­ва­лі­ся да до­ма па­цяр­пе­ла­га і пра­нік­лі ту­ды, вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы клю­чы гас­па­да­ра. Вы­краў­шы знач­ную су­му гро­шай — до­ла­ры і ра­сій­скія руб­лі на Br167 млн — сха­ва­лі­ся, па­кі­нуў­шы муж­чы­ну звя­за­ным у до­ме, дзе яго знай­шлі сва­я­кі.

Па га­ра­чых сля­дах на чац­вёр­тыя су­ткі ўда­ло­ся вы­лі­чыць тых, хто на­па­даў, і за­тры­маць іх. Спе­цы­я­ліс­ты УУС і След­ча­га ка­мі­тэ­та пра­вя­лі больш за 10 во­быс­каў, дзя­ку­ю­чы якім бы­лі зной­дзе­ны мас­кі, траў­ма­тыч­ны і пнеў­ма­тыч­ны піс­та­ле­ты, скотч, абу­так, якія вы­ка­рыс­тоў­ва­лі­ся пад­час здзяйс­нен­ня зла­чын­ства. Бы­ла кан­фіс­ка­ва­на прак­тыч­на ўся су­ма вы­кра­дзе­ных гро­шай, якія пас­ля бы­лі вер­ну­ты ўла­даль­ні­ку.

Па­да­зра­ва­ныя, уз­рост якіх ад 23 да 30 га­доў, зна­хо­дзяц­ца ў след­чым іза­ля­та­ры. Адзін з іх ужо быў асу­джа­ны за кра­дзеж, ас­тат­нія ні ра­зу не пры­цяг­ва­лі­ся да кры­мі­наль­най ад­каз­нас­ці. «Вы­па­дак, які ад­быў­ся ў Ча­вус­кім ра­ё­не, — адзін­ка­вы, ана­ла­гіч­ных не фік­са­ва­ла­ся, — ад­зна­чыў Алег Чар­ноў. — Су­пра­цоў­ні­кі ор­га­наў пра­ва­па­рад­ку спра­ца­ва­лі хут­ка і якас­на, вы­клю­чыў­шы здзяйс­нен­не паў­тор­ных на­па­даў. Чар­ноў да­даў, што па­цяр­пе­лы быў за­рэ­гіст­ра­ва­ны ў якас­ці ін­ды­ві­ду­аль­на­га прад­пры­маль­ні­ка, зай­маў­ся га­да­ван­нем жы­вё­лы і про­да­жам яе ў Ра­сій­скую Фе­дэ­ра­цыю. Біз­нес быў доб­ра па­стаў­ле­ны, за­роб­кі ад­па­вед­ныя. У ноч на­па­ду муж­чы­на як­раз вёз чар­го­вую пар­тыю мя­са для рэа­лі­за­цыі ў Сма­лен­ску.

След­чае ўпраў­лен­не за­вя­ло кры­мі­наль­ныя спра­вы за раз­бой з пры­мя­нен­нем гвал­ту, уго­ну і вы­кра­дан­ня ча­ла­ве­ка.

Воль­га ЕМЯЛЬ­Я­НА­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Быць сувораўцам ва ўсе часы было прэстыжна. 

Культура

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Балканскія краіны паўсталі перад гледачом з іх надзённым.

Эканоміка

Новыя жыллёвыя ўмовы. Абараніць уласнікаў, спажыўцоў і пастаўшчыкоў паслуг

Новыя жыллёвыя ўмовы. Абараніць уласнікаў, спажыўцоў і пастаўшчыкоў паслуг

Пра новаўвядзенні, якія дэпутаты мусяць разгледзець на вясновай сесіі.