Вы тут

Ве­ла­сі­пед, бай­дар­ка і QR-код


Парт­нё­ры з Грод­на і Друс­кі­нін­кая вы­пра­цоў­ва­юць і ажыц­цяў­ля­юць но­выя ва­ры­ян­ты па­меж­ных кан­так­таў

Аб гэ­тым іш­ла га­вор­ка за «круг­лым ста­лом» у Грод­не ў рам­ках пра­ек­та між­на­род­най тэх­ніч­най да­па­мо­гі Пра­гра­мы транс­гра­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва «Лат­вія — Літ­ва — Бе­ла­русь» на 2007–2013 га­ды «Пра­соў­ван­не ту­рыз­му праз па­вы­шэн­не ін­фар­ма­ва­нас­ці аб гіс­то­рыі і куль­ту­ры рэ­гі­ё­наў». Парт­нё­ры пра­ек­та з лі­тоў­ска­га бо­ку — Бал­тый­скі ін­сты­тут аг­ра­біз­не­су, ад­мі­ніст­ра­цыя му­ні­цы­па­лі­тэ­та г. Друс­кі­нін­кай і Лі­тоў­ская аса­цы­я­цыя сель­ска­га ту­рыз­му, з бе­ла­рус­ка­га — ад­дзел фі­зіч­най куль­ту­ры, спор­ту і ту­рыз­му Гро­дзен­ска­га гар­вы­кан­ка­ма і аб­лас­ное ад­дзя­лен­не гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Рэс­пуб­лі­кан­скі ту­рысц­ка-спар­тыў­ны са­юз».


Дзя­ку­ю­чы гэ­та­му пра­ек­ту на­шы лі­тоў­скія су­се­дзі (ула­даль­ні­кі тур­фір­маў, аг­ра­ся­дзіб, эк­скур­са­во­ды) сё­ле­та па­бы­ва­лі ў ванд­роў­цы па марш­ру­це «Грод­на — Шчу­чын — Жа­лу­док — Ня­свіж — Мір — На­ва­гру­дак — Ва­леў­ка — Лі­да — Грод­на», на рэс­пуб­лі­кан­скім фес­ты­ва­лі на­цы­я­наль­ных куль­тур, прай­шлі на бай­дар­ках па вод­ным марш­ру­це «Аў­гус­тоў­скае ко­ла», які злу­чае ма­ляў­ні­чыя мяс­ці­ны Грод­на і Друс­кі­нін­кая. Усё гэ­та дзе­ля не толь­кі аса­біс­тых эмо­цый, але і ту­рыс­тыч­на­га біз­не­су. Па сло­вах ад­на­го з удзель­ні­каў спла­ву, экс­пер­та пра­ек­та Джу­га­са ВАЙ­ЧУ­НА­СА, сва­і­мі ўра­жан­ня­мі ён па­дзя­ліў­ся з сяб­ра­мі ў Віль­ню­се, і яны так за­ці­ка­ві­лі­ся, што блі­жэй­шым ча­сам збі­ра­юц­ца са­мі апра­ба­ваць гэ­ты вод­ны шлях.
Шэ­раг ва­ры­ян­таў па­меж­на­га су­пра­цоў­ніц­тва быў аб­мер­ка­ва­ны і пад­час апош­няй су­стрэ­чы ў Грод­не. Гос­ці з Літ­вы азна­ё­мі­лі­ся з умо­ва­мі біз­не­су ў сва­бод­най эка­на­міч­най зо­не «Грод­на­ін­вест», у тым лі­ку на тэ­ры­то­рыі спе­цы­яль­на­га ту­рысц­ка-рэ­крэ­а­цый­на­га пар­ку «Аў­гус­тоў­скі ка­нал», удзель­ні­ча­лі ў ра­бо­це між­на­род­на­га ін­вес­ты­цый­на­га фо­ру­му «Гро­дзен­шчы­на на скры­жа­ван­ні ме­жаў», па­бы­ва­лі на кір­ма­шы ту­рыс­тыч­ных па­слуг у рам­ках рэс­пуб­лі­кан­скай вы­ста­вы «Еў­ра­рэ­гі­ён «Нё­ман-2014». Акра­мя та­го, ра­зам з бе­ла­рус­кі­мі парт­нё­ра­мі па пра­ек­це лі­тоў­цы здзейс­ні­лі ве­ла­эк­скур­сію па ўро­чы­шчы «Пыш­кі», дзе за­вяр­ша­ец­ца ства­рэн­не ту­рыс­тыч­на­га марш­ру­ту пра­цяг­лас­цю 30,5 км з аб­ста­ля­ван­нем 12 мес­цаў для ад­па­чын­ку па­да­рож­ні­каў. Гэ­та пер­шы буй­ны пра­ект ве­ла­сі­пед­на­га ту­рыз­му на Гро­дзен­шчы­не, які, да­рэ­чы, фі­нан­су­ец­ца так­са­ма па Пра­гра­ме транс­гра­ніч­на­га су­пра­цоў­ніц­тва «Лат­вія — Літ­ва — Бе­ла­русь».
Ідэя ці­ка­ва­га ве­ла­сі­пед­на­га марш­ру­ту — па­між Грод­на і Друс­кі­нін­ка­ем — ця­пер рэа­лі­зу­ец­ца і ў рам­ках пра­ек­та «Пра­соў­ван­не ту­рыз­му праз па­вы­шэн­не ін­фар­ма­ва­нас­ці аб гіс­то­рыі і куль­ту­ры рэ­гі­ё­наў». Ён рас­па­чы­на­ец­ца ў вы­шэй­зга­да­ным уро­чы­шчы «Пыш­кі» і пра­хо­дзіць праз фан­тас­тыч­ную па пры­га­жос­ці да­лі­ну Рай­гар­дас, якая на­тхня­ла твор­часць сла­ву­та­га лі­тоў­ска­га мас­та­ка і кам­па­зі­та­ра Чур­лё­ні­са. На­цы­я­наль­ны кі­раў­нік пра­ек­та
з бе­ла­рус­ка­га бо­ку Сяр­гей КА­ЛЯ­ДА па­ве­да­міў, што ідэя пад­тры­ма­на ад­мі­ніст­ра­цы­яй Друс­кі­нін­кая, а не­ўза­ба­ве пла­ну­ец­ца па­да­рож­жа на ве­ла­сі­пе­дах па гэ­тым марш­ру­це з удзе­лам кі­раў­ні­коў улад­ных струк­тур Гро­дзен­шчы­ны.
У ме­жах пра­ек­та з'я­ві­лі­ся пра­па­но­вы і па ін­шых ту­рыс­тыч­ных марш­ру­тах. Гэ­та вод­ны шлях на бай­дар­ках з Грод­на ў Друс­кі­нін­кай (з пры­пын­ка­мі для ад­па­чын­ку, зна­ём­ства з пры­род­ным ха­раст­вом, пом­ні­ка­мі гіс­то­рыі і куль­ту­ры), аў­та­ма­біль­ны марш­рут «7 ста­ліц Вя­лі­ка­га Княст­ва Лі­тоў­ска­га» (Віль­нюс, Тра­кай, Кер­на­ва, На­ва­гру­дак, Грод­на, Галь­ша­ны, Ва­ру­та), пе­ша­ход­ныя ванд­роў­кі.
За круг­лым ста­лом бы­лі так­са­ма прэ­зен­та­ва­ны ту­рыс­тыч­ныя аб'­ек­ты, уклю­ча­ныя ў ба­зу звес­так QR-ко­даў — з ін­фар­ма­цы­яй на шас­ці мо­вах, у тэкс­та­вым, гу­ка­вым і ві­дэа­фар­ма­це. Праз срод­кі ма­біль­най су­вя­зі бу­дзе за­бяс­печ­вац­ца до­ступ да звес­так пра 50 гіс­то­ры­ка-куль­тур­ных аб'­ек­таў у Друс­кі­нін­каі і 50 — у Грод­не.
Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.