04 снежня, пятніца

Вы тут

Аба­ма ад­мо­віў Укра­і­не ў ста­ту­се асноў­на­га са­юз­ні­ка ЗША па-за НА­ТА


Прэ­зі­дэнт ЗША Ба­рак Аба­ма ад­мо­віў Укра­і­не ў атры­ман­ні ста­ту­су асноў­на­га са­юз­ні­ка ЗША па-за НА­ТА, па­ве­да­міў укра­ін­скі прэ­зі­дэнт Пётр Па­ра­шэн­ка ў эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла СNN. Па­ра­шэн­ка так­са­ма за­явіў, што да­моў­ле­нас­ці з ЗША не ўклю­ча­юць па­стаў­кі цяж­кіх уз­бра­ен­няў у кра­і­ну, але Укра­і­на мо­жа атры­маць гэ­тую зброю з ін­шых кра­ін. Аме­ры­кан­скі лі­дар за­явіў свай­му ка­ле­гу аб пад­трым­цы дып­ла­ма­тыч­на­га ўрэ­гу­ля­ван­ня ўкра­ін­ска­га кан­флік­ту. Пас­ля су­стрэ­чы з Па­ра­шэн­кам у Бе­лым до­ме Аба­ма рас­па­вёў, што ЗША да­дуць но­вы па­кет да­па­мо­гі Укра­і­не.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Мiтрапалiт Веньямiн: Нам усiм неабходна прасiць у Бога мудрасцi i разважлiвасцi

Мiтрапалiт Веньямiн: Нам усiм неабходна прасiць у Бога мудрасцi i разважлiвасцi

Патрыяршы экзарх падзялiўся сваiмi думкамi пра асаблiвасцi i сапраўдную небяспеку сённяшняга часу.

Грамадства

Міністр ЖКГ Андрэй Хмель: Спажыўца паслугі трэба пачуць і зразумець

Міністр ЖКГ Андрэй Хмель: Спажыўца паслугі трэба пачуць і зразумець

Аб за­крыц­ці па­лі­го­наў, уплы­ве ка­ра­на­ві­ру­са, за­клі­ках да не­пла­ця­жу за ка­му­наль­ныя па­слу­гі і най­блі­жэй­шых перс­пек­ты­вах.

Грамадства

Ежа як лякарства. Што з'есці, каб стаць здаравейшым?

Ежа як лякарства. Што з'есці, каб стаць здаравейшым?

Мы вырашылі распытаць спецыяліста.  

Грамадства

Што хвалюе педагогаў?

Што хвалюе педагогаў?

​Якія крытэрыі робяць датэрміновую прафесійную пенсію — недасягальнай...