Вы тут

Без ка­ня, але з шаб­ляй


Бе­ла­рус­кія да­ку­мен­та­ліс­ты пры­вез­лі ўзна­га­ро­ду з між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю

Фільм «Хро­ні­ка Мінск­ага ге­та», зня­ты ў ме­жах тэ­ле­ві­зій­на­га пра­ек­та АНТ «Ад­ва­рот­ны ад­лік», ужо быў ад­зна­ча­ны на ра­дзі­ме: на пра­фе­сій­ным кон­кур­се «Тэ­ле­вяр­шы­ня» ён быў пры­зна­ны леп­шым да­ку­мен­таль­ным філь­мам го­да. Ця­пер жа ўзна­га­род у скар­бон­цы яго аў­та­раў па­боль­ша­ла: на Між­на­род­ным фес­ты­ва­лі гіс­та­рыч­на­га і ва­ен­на­га кі­но ў Вар­ша­ве твор­чая гру­па пра­ек­та за­ва­я­ва­ла ад­ну з га­лоў­ных уз­на­га­род — «За­ла­тую шаб­лю» — у ка­тэ­го­рыі «Да­ку­мен­таль­нае кі­но».
Шаб­ля ў гэ­тым вы­пад­ку — зу­сім не фі­гу­раль­ны вы­раз, а дак­лад­ная ко­пія поль­скай вай­ско­вай шаб­лі ўзо­ру 1926 го­да, і не толь­кі прэ­стыж­ны, але і глы­бо­ка сім­ва­ліч­ны прыз. Так, «Пла­ці­на­вую шаб­лю» атры­маў у знак па­ша­ны і па­дзя­кі за ўнё­сак у су­свет­ны кі­не­ма­то­граф вя­до­мы поль­скі рэ­жы­сёр, лаў­рэ­ат прэ­міі «Ос­кар» Ан­джэй Вай­да. А «за­ла­тыя», «ся­рэб­ра­ныя» і «брон­за­выя» ўзна­га­ро­ды да­ста­лі­ся леп­шым з удзель­ні­каў фес­ты­ва­лю — зды­мач­ным гру­пам мас­тац­кіх і да­ку­мен­таль­ных філь­маў. Уз­ро­вень спа­бор­ніц­тва кра­са­моў­на па­цвяр­джа­юць ліч­бы: з 78 філь­маў 11 кра­ін све­ту (у тым лі­ку Бра­зі­ліі, Швей­ца­рыі, Фран­цыі, Ка­на­ды, Лат­віі) жу­ры ада­бра­ла 45 — для ўдзе­лу ў трох на­мі­на­цы­ях. Бе­ла­рус­кая твор­чая гру­па ста­ла леп­шай у сва­ёй ка­тэ­го­рыі, а філь­мы «Хро­ні­ка Мінск­ага ге­та» і «З Мі­ра ў свет. Гіс­то­рыя ад­на­го па­хо­ду» атры­ма­лі вы­со­кую ацэн­ку ар­га­ні­за­та­раў. «Усе ве­да­юць, што ў Мін­ску бы­ло ге­та, — за­ўва­жыў ды­рэк­тар фес­ты­ва­лю Ан­джэй Бжо­за, — але гэ­ты фільм дае гле­да­чам шанц зра­зу­мець, ЯК гэ­та бы­ло. У карціне вель­мі моц­ны дра­ма­тур­гіч­ны склад­нік: ад­ноў­ле­ныя па­ста­но­вач­ны­мі срод­ка­мі па­дзеі ў спа­лу­чэн­ні з гра­фі­кай і хра­ні­каль­ны­мі ма­тэ­ры­я­ла­мі ро­бяць не­ве­ра­год­нае ўра­жан­не. Гэ­та да­па­ма­гае зра­зу­мець увесь жах та­го, што ад­бы­ва­ла­ся, і пры­му­шае пом­ніць пра тую тра­ге­дыю».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.