Вы тут

Хто самы ініцыятыўны?


У Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным уні­вер­сі­тэ­це рас­па­чаў­ся пры­ём за­явак на кон­курс «Леп­шы ма­ла­дзёж­ны пра­ект БДУ». Мяр­ку­ец­ца, што крэ­а­тыў­ныя пра­па­но­вы сту­дэн­таў ста­нуць доб­рай аль­тэр­на­тыў­най фор­май для са­ма­аду­ка­цыі і са­ма­раз­віц­ця мо­ла­дзі ў га­лі­не на­ву­кі, куль­ту­ры і спор­ту.

Кон­курс прой­дзе ў дзвюх на­мі­на­цы­ях: «Пра­ек­ты уні­вер­сі­тэ­та», ку­ды за­яў­ля­юц­ца пра­ек­ты, якія ахоп­лі­ва­юць два (ці больш) фа­куль­тэ­ты БДУ, і «Пра­ек­ты фа­куль­тэ­та». Кон­курс прой­дзе ў тры эта­пы. Пер­шы этап — пры­ём за­явак і ад­кры­тая аба­ро­на пра­ек­та. Дру­гі этап — рэа­лі­за­цыя пра­ек­таў, якія атры­ма­лі гран­ты, і трэ­ці — пад­вя­дзен­не вы­ні­каў рэа­лі­за­цыі ра­бот і вы­зна­чэн­не пе­ра­мож­цы кон­кур­су. За­яў­кі пры­ма­юц­ца да 31 каст­рыч­ні­ка. Аба­ро­на ад­бу­дзец­ца 5 ліс­та­па­да.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Мінчанка трымае ў аднапакаёвай кватэры жывога пітона

Мінчанка трымае ў аднапакаёвай кватэры жывога пітона

У Машы Афанасій жыве каля года. Такі незвычайны падарунак ёй зрабіў сябар.

Грамадства

Удзельнікі праекта «Настаўнік для Беларусі» стануць «свежым ветрам» у педкалектыве

Удзельнікі праекта «Настаўнік для Беларусі» стануць «свежым ветрам» у педкалектыве

1 верасня ў беларускія школы ў невялікіх населеных пунктах прыйдуць 12 крэатыўных і неабыякавых педагогаў, якія павінны ўдыхнуць у іх новае жыццё.

Эканоміка

Зменіцца парадак прыняцця рашэнняў у сумесных домаўладаннях

Зменіцца парадак прыняцця рашэнняў у сумесных домаўладаннях

Гэта прадугледжана новай рэдакцыяй Жыллёвага кодэкса, якая была прынята сёлета ў пачатку мая, а ўступіць у сілу з 1 студзеня наступнага года.