Вы тут

Хто самы ініцыятыўны?


У Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным уні­вер­сі­тэ­це рас­па­чаў­ся пры­ём за­явак на кон­курс «Леп­шы ма­ла­дзёж­ны пра­ект БДУ». Мяр­ку­ец­ца, што крэ­а­тыў­ныя пра­па­но­вы сту­дэн­таў ста­нуць доб­рай аль­тэр­на­тыў­най фор­май для са­ма­аду­ка­цыі і са­ма­раз­віц­ця мо­ла­дзі ў га­лі­не на­ву­кі, куль­ту­ры і спор­ту.

Кон­курс прой­дзе ў дзвюх на­мі­на­цы­ях: «Пра­ек­ты уні­вер­сі­тэ­та», ку­ды за­яў­ля­юц­ца пра­ек­ты, якія ахоп­лі­ва­юць два (ці больш) фа­куль­тэ­ты БДУ, і «Пра­ек­ты фа­куль­тэ­та». Кон­курс прой­дзе ў тры эта­пы. Пер­шы этап — пры­ём за­явак і ад­кры­тая аба­ро­на пра­ек­та. Дру­гі этап — рэа­лі­за­цыя пра­ек­таў, якія атры­ма­лі гран­ты, і трэ­ці — пад­вя­дзен­не вы­ні­каў рэа­лі­за­цыі ра­бот і вы­зна­чэн­не пе­ра­мож­цы кон­кур­су. За­яў­кі пры­ма­юц­ца да 31 каст­рыч­ні­ка. Аба­ро­на ад­бу­дзец­ца 5 ліс­та­па­да.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як у Беларусі трансплантуюць органы

Як у Беларусі трансплантуюць органы

І чаму да нас на аперацыі едуць замежнікі.

Грамадства

Карэспандэнты «Звязды» наведалі «Воўчыя норы»

Карэспандэнты «Звязды» наведалі «Воўчыя норы»

Там адбываюць пакаранне мужчыны, упершыню асуджаныя за незаконны абарот наркотыкаў.

Спорт

Аляксандра Герасіменя: У кожнага свой рэцэпт поспеху

Аляксандра Герасіменя: У кожнага свой рэцэпт поспеху

Аляксандра Герасіменя — сапраўдны баец, а яшчэ — клапатлівая маці і жонка. І проста працавіты чалавек, які не ведае перашкод.