Вы тут

Вытворчасць каньяку і шампанскага ў Малдове скарацілася ўдвая


У Мал­до­ве вы­твор­часць кань­я­ку і шам­пан­ска­га ска­ра­ці­ла­ся ўдвая на фо­не ўве­дзе­най ра­ней Ра­сі­яй за­ба­ро­ны на па­стаў­кі ві­на­роб­най пра­дук­цыі на ра­сій­скі ры­нак, які быў для рэс­пуб­лі­кі асноў­ным.

Па­вод­ле звес­так На­цы­я­наль­на­га бю­ро ста­тыс­ты­кі, у І паў­год­дзі 2014 го­да ў па­раў­на­нні з тым жа пе­ры­я­дам ле­тась вы­твор­часць кань­я­ку ў Мал­до­ве ска­ра­ці­ла­ся на 55,5%. За той жа пе­ры­яд вы­пуск пе­ніс­та­га (шам­пан­ска­га) ві­на па­мен­шыў­ся на 53,5% да 88,2 тыс. дэ­ка­літ­раў, а вы­твор­часць на­ту­раль­на­га ві­на­град­на­га ві­на зні­зі­ла­ся на 22,7% да 4 млн 225 тыс. дал. Вы­твор­часць парт­вей­ну, ма­дэ­ры, шэ­ры (хе­ра­су), та­кай­ска­га ві­на ў сту­дзе­ні-чэр­ве­ні 2014 ска­ра­ці­ла­ся на 50,1%.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

У лётнай кніжцы Сяргея Пацкевіча — 970 гадзін налёту.