Вы тут

100 гадоў пасля Першай сусветнай


У Ма­гі­лё­ве ства­ры­лі ўні­каль­ную пе­ра­со­вач­ную вы­ста­ву, пры­све­ча­ную па­дзе­ям Вя­лі­кай вай­ны 1914-1918 га­доў на ўсхо­дзе Бе­ла­ру­сі

Та­кая коль­касць ма­ла­вя­до­мых фак­таў аб Пер­шай су­свет­най вай­не, у якой удзель­ні­ча­лі 38 дзяр­жаў і на па­лях якой зма­га­лі­ся звыш 70 міль­ё­наў ча­ла­век, са­бра­на ўпер­шы­ню. У асно­ву вы­ста­вы па­кла­дзе­ны звест­кі яшчэ не вы­да­дзе­най кні­гі ма­гі­лёў­ска­га пісь­мен­ні­ка, кі­раў­ні­ка гіс­то­ры­ка-па­тры­я­тыч­на­га по­шу­ка­ва­га атра­да «Вік­ру» Мі­ка­лая Ба­ры­сен­кі «Рэ­ха Вя­лі­кай вай­ны на Ус­хо­дзе Бе­ла­ру­сі». На ёй прад­стаў­ле­ны рэд­кія фо­та і да­ку­мен­ты з ра­сій­скіх ар­хі­ваў.

12-25

— У той час у склад Ма­гі­лёў­скай гу­бер­ні ўва­хо­дзі­лі су­час­ныя Го­мель­ская воб­ласць і част­ка Ві­цеб­скай, — ка­жа аў­тар. — Гэ­та быў ты­ла­вы ра­ён ар­міі Ра­сій­скай ім­пе­рыі. Вя­до­ма, што тут зна­хо­дзі­ла­ся не менш за 25 шпі­та­ляў, праз гу­бер­ню пра­хо­дзі­лі сот­ні ты­сяч бе­жан­цаў. Шмат ім­ён на­шых зем­ля­коў, якія дэ­ман­стра­ва­лі пры­кла­ды са­праўд­най муж­нас­ці на той вай­не, не­спра­вяд­лі­ва за­бы­тыя. Сён­ня вя­до­мы ім­ёны толь­кі 160 Ге­ор­гі­еў­скіх ка­ва­ле­раў, ура­джэн­цаў гу­бер­ні, з іх 36 — поў­ных і 2 — ула­даль­ні­каў «поў­ных бан­таў». Мы жы­вём у го­ра­дзе, дзе зна­хо­дзі­ла­ся стаў­ка Мі­ка­лая ІІ, але не мо­жам па­хва­ліц­ца доб­рым ве­дан­нем па­дзей та­го пе­ры­я­ду. І тое, што мож­на ўба­чыць на вы­ста­ве, для мно­гіх ста­не са­праўд­ным ад­крыц­цём.

Пе­ра­со­вач­ная вы­ста­ва па­бы­вае ва ўсіх шко­лах Ма­гі­лёў­шчы­ны. Але гэ­та толь­кі не­вя­лі­кая част­ка той ін­фар­ма­цыі, якая прад­стаў­ле­на ў кні­зе Мі­ка­лая Ба­ры­сен­кі. На жаль, яна па­куль іс­нуе ў адзі­ным эк­зэмп­ля­ры, і тое кам­п'ю­тар­ным. За­трым­ка толь­кі за спон­са­рам, які не па­шка­да­ваў бы срод­каў на гэ­та ўні­каль­нае вы­дан­не.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.