02 кастрычніка, пятніца

Вы тут

Ветэранам вайны — асаблівая ўвага


На якую пад­трым­ку ад дзяр­жа­вы мо­гуць раз­ліч­ваць ве­тэ­ра­ны Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны?

Шы­ла­ва А.І., г. Ба­ра­на­ві­чы

Па сло­вах на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня дзяр­жаў­най са­цы­яль­най пад­трым­кі на­сель­ніц­тва Мі­ніс­тэр­ства пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны Ана­то­ля Ра­жан­ца, ве­тэ­ра­ны Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, а так­са­ма асо­бы, якія па­цяр­пе­лі ад яе на­ступ­стваў, ма­юць іль­го­ты па бяс­плат­ным за­бес­пя­чэн­ні ле­ка­вы­мі срод­ка­мі, зу­ба­пра­тэ­за­ван­ні, за­бес­пя­чэн­ні тэх­ніч­ны­мі срод­ка­мі са­цы­яль­най рэ­абі­лі­та­цыі, са­на­тор­на-ку­рорт­ным ля­чэн­ні, пра­ез­дзе і інш.

Да пен­сіі ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны ўста­ноў­ле­ны па­вы­шэн­ні ў па­ме­ры ад 50% да 500% мі­ні­маль­на­га па­ме­ру пен­сіі па ўзрос­це (што скла­дае ад 167,9 тыс. руб­лёў да 1679,3 тыс. руб­лёў).

Акра­мя та­го, ве­тэ­ра­ны, якія да­сяг­ну­лі 80-га­до­ва­га ўзрос­ту, атрым­лі­ва­юць над­баў­ку на до­гляд у па­ме­ры 50% мі­ні­маль­на­га па­ме­ру пен­сіі па ўзрос­це (167,9 тыс. руб­лёў), а для ін­ва­лі­даў І гру­пы па­мер та­кой над­баў­кі скла­дае 100% (335,9 тыс. руб­лёў).

Не­пра­цу­ю­чыя пен­сі­я­не­ры, якія да­сяг­ну­лі 75-га­до­ва­га ўзрос­ту, атрым­лі­ва­юць што­ме­сяц да­пла­ту ў па­ме­ры 75% мі­ні­маль­на­га па­ме­ру пен­сіі па ўзрос­це (251,9 тыс. руб­лёў), а тыя, хто да­сяг­нуў 80-га­до­ва­га ўзрос­ту, — у па­ме­ры 100% (335,9 тыс. руб­лёў).

У цэ­лым у каст­рыч­ні­ку гэ­та­га го­да ся­рэд­ні па­мер пен­сіі па ўзрос­це ў ін­ва­лі­даў вай­ны склаў 4554,3 тыс. руб­лёў і ака­заў­ся ў 1,7 ра­за вы­шэй за ся­рэд­ні па­мер пен­сіі па ўзрос­це.

Ва ўсіх на­се­ле­ных пунк­тах што­год пра­вод­зяц­ца аб­сле­да­ван­ні ўмоў жыц­ця ве­тэ­ра­наў ВАВ, чле­наў сем'­яў за­гі­ну­лых у га­ды вай­ны, адзі­но­кіх па­жы­лых лю­дзей. Па вы­ні­ках аб­сле­да­ван­ня ім аказ­ва­ец­ца не­аб­ход­ная да­па­мо­га ў ра­мон­це жыл­ля, на­двор­ных бу­дын­каў, пе­чаў, элект­ра­пра­во­дак, сан­тэх­ніч­на­га, га­за­ва­га, элект­ра­тэх­ніч­на­га аб­ста­ля­ван­ня, уста­ля­ван­ні па­жар­ных апа­вя­шчаль­ні­каў.

Прад­пры­ем­ствы су­вя­зі ажыц­цяў­ля­юць пры­ём па­сы­лак, каш­тоў­ных бан­дэ­ро­ляў, тэ­ле­грам, ка­му­наль­ных пла­ця­жоў на да­му ў пен­сі­я­не­раў, да­стаў­ку та­ва­раў пер­шай не­аб­ход­нас­ці. Пры­чым пла­та за па­слу­гі пры гэ­тым не бя­рэц­ца.

Што­год пра­вод­зяц­ца комп­лекс­ныя ме­даг­ля­ды ін­ва­лі­даў і ўдзель­ні­каў вай­ны. У бе­ла­рус­кіх баль­ні­цах ма­ец­ца 1362 па­ла­ты па­вы­ша­най кам­форт­нас­ці для ве­тэ­ра­наў на 3041 ло­жак. У на­шай кра­і­не ма­ец­ца ча­ты­ры шпі­та­лі для ака­зан­ня вы­со­ка­ква­лі­фі­ка­ва­най спе­цы­я­лі­за­ва­най да­па­мо­гі ве­тэ­ра­нам ВАВ і асо­бам, якія па­цяр­пе­лі ў га­ды вай­ны. Ве­тэ­ра­ны, ін­ва­лі­ды і адзі­но­кія па­жы­лыя лю­дзі пры не­аб­ход­нас­ці мо­гуць раз­ліч­ваць на па­лі­ятыў­ную да­па­мо­гу ў хос­пі­сах, ад­дзя­лен­нях па­лі­ятыў­най ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі, а так­са­ма ў баль­ні­цах сяст­рын­ска­га до­гля­ду, на лож­ках сяст­рын­ска­га до­гля­ду і ме­ды­ка-са­цы­яль­ных лож­ках.

Свят­ла­на Бусь­ко.

 

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Пра паход у грыбы, вясковага лавеласа і моўны казус.

Грамадства

Чым здзівілі фіналісты праекта TEDxYouth@Mіnsk?

Чым здзівілі фіналісты праекта TEDxYouth@Mіnsk?

Канферэнцыя прайшла ў анлайн-фармаце на відэасэрвісе VOKA.

Грамадства

Інтэр'ер для эстраднай зоркі. Глусчане сведчаць, што Філіп Кіркораў заказваў на іх фабрыцы дзверы

Інтэр'ер для эстраднай зоркі. Глусчане сведчаць, што Філіп Кіркораў заказваў на іх фабрыцы дзверы

Зараз такой фабрыкі няма, але ёсць людзі, якія могуць згадаць гісторыю яе існавання.

Грамадства

У Мінску пасля рэканструкцыі адкрыўся Музей гісторыі камсамола і маладзёжнага руху Беларусі

У Мінску пасля рэканструкцыі адкрыўся Музей гісторыі камсамола і маладзёжнага руху Беларусі

У Мінску пасля рэканструкцыі адкрыўся Музей гісторыі камсамола і маладзёжнага руху Беларусі.