Вы тут

Малы, але не маленькі...


Біз­нес на Ашмян­шчы­не пад­трым­лі­ва­ец­ца мяс­цо­вай ула­дай

З кож­ным го­дам у Ашмян­скім ра­ё­не рэ­гіст­ру­ец­ца ўсё больш суб'­ек­таў ма­ло­га і ся­рэд­ня­га прад­пры­маль­ніц­тва, у пры­ват­нас­ці, у сфе­ры ганд­лю, па­слуг і вы­твор­час­ці пра­мыс­ло­вай пра­дук­цыі. У 2012 го­дзе рас­па­ча­лі сваю дзей­насць 19 ка­мер­цый­ных ар­га­ні­за­цый, ле­тась — ужо 34. Уво­гу­ле на па­ча­так гэ­та­га го­да ў ра­ё­не бы­ло за­рэ­гіст­ра­ва­на 210 ма­лых прад­пры­ем­стваў і 544 ін­ды­ві­дуаль­ныя прад­пры­маль­ні­кі.

«На­віч­кі», якія толь­кі-толь­кі па­чы­на­юць свой біз­нес на Ашмян­шчы­не, ужо ве­да­юць: усе кан­струк­тыў­ныя дзе­ла­выя пра­па­но­вы, у тым лі­ку і за­меж­ных ін­вес­та­раў, бу­дуць пад­тры­ма­ны мяс­цо­вай ула­дай. У гэ­тым пе­ра­ка­на­лі­ся, на­прык­лад, за­сна­валь­ні­кі за­меж­на­га прад­пры­ем­ства з аб­ме­жа­ва­най ад­каз­нас­цю «Уні­сон груп», на­ла­дзіў­шы кан­ды­тар­скую вы­твор­часць у аг­ра­га­рад­ку Кра­коў­ка.

Па­чы­на­лі ар­мян­скія ін­вес­та­ры з вы­пус­ку са­лом­кі, по­тым за­пус­ці­лі лі­нію па вы­пус­ку роз­ных ві­даў су­шак — не толь­кі тра­ды­цый­ных, але і ва­ніль­ных, з ма­кам, з кун­жу­там. Але і на гэ­тым не спы­ня­юц­ца: ужо за­куп­ле­на аб­ста­ля­ван­не па вы­твор­час­ці пя­соч­на­га пя­чэн­ня, мі­ні-кек­саў і кру­а­са­наў. Больш за 50 ра­бо­чых мес­цаў для мяс­цо­вых жы­ха­роў бы­ло ство­ра­на на прад­пры­ем­стве, а з уво­дам гэ­тай лі­ніі яны да­поў­няц­ца но­вы­мі. Плюс, зра­зу­ме­ла, па­да­ткі ў бюд­жэт. Вы­га­да і ў тым, што пад­час вы­твор­час­ці вы­ка­рыс­тоў­ва­ец­ца ме­на­ві­та мяс­цо­вая сы­ра­ві­на — ашмян­скія дрож­джы, лід­ская му­ка, а так­са­ма на­шы мар­га­рын, цу­кар, соль, упа­ко­вач­ныя ма­тэ­ры­я­лы...

Пры­чым атры­ма­ная пра­дук­цыя за­па­тра­ба­ва­на не толь­кі ў нас — яна мае ня­кеп­скія экс­парт­ныя перс­пек­ты­вы на рын­ках Ра­сіі і ін­шых кра­ін. Пра­фе­сі­я­на­лізм ін­вес­та­раў і вы­твор­цаў, якія здо­ле­лі знай­сці вы­гад­ную «ні­шу», пад­ма­цоў­ва­ец­ца пад­трым­кай з бо­ку мяс­цо­вай ула­ды. Усе пы­тан­ні, што ад яе за­ле­жаць, вы­ра­ша­юц­ца гра­мат­на і без ва­ла­кі­ты, за­зна­чае адзін з за­сна­валь­ні­каў ЗТАА «Уні­сон груп» Вар­дан АМІР'­ЯН.

Да­рэ­чы, сё­ле­та жа­дан­не пра­ца­ваць на Ашмян­шчы­не пра­явіў і лі­тоў­скі ін­вес­тар, які збі­ра­ец­ца зай­мац­ца вы­твор­час­цю па­ка­ё­ва­га абут­ку. І яму так­са­ма бу­дзе ака­за­на пад­трым­ка. Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі на­мес­ні­ка стар­шы­ні Ашмян­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Га­лі­ны ЛЮТ­КОЎ­СКАЙ, ця­пер вы­ра­ша­ец­ца пы­тан­не аб раз­мя­шчэн­ні но­вай вы­твор­час­ці ў ад­ным з бу­дын­каў дзяр­жаў­най улас­нас­ці. Па­куль ён вы­ка­рыс­тоў­ва­ец­ца не­эф­ек­тыў­на, але мо­жа атры­маць «дру­гое жыц­цё».

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

У тэ­му

Ва­сям­нац­ца­ці ін­ды­ві­ду­аль­ным прад­пры­маль­ні­кам, за­рэ­гіст­ра­ва­ным у Ашмян­скім ра­ё­не, якія зай­ма­юц­ца вы­твор­час­цю та­ва­раў і ака­зан­нем па­слуг, пра­да­стаў­ле­на льго­та ў вы­гля­дзе па­ні­жаль­на­га ка­э­фі­цы­ен­та ў па­ме­ры 0,5 да стаў­кі адзі­на­га па­да­тку.

Кан­струк­тыў­на­му дыя­ло­гу дзяр­жаў­ных ор­га­наў з прад­стаў­ні­ка­мі біз­не­су са­дзей­ні­чае Са­вет па раз­віц­ці прад­пры­маль­ніц­тва пры Ашмян­скім ра­ён­ным вы­ка­наў­чым ка­мі­тэ­це. Акра­мя та­го, на ба­зе мяс­цо­ва­га аграр­на-эка­на­міч­на­га ка­ле­джа ство­ра­ны Цэнтр пад­трым­кі прад­пры­маль­ніц­тва. Ён аказ­вае суб'­ек­там ма­ло­га і ся­рэд­ня­га прад­пры­маль­ніц­тва кан­суль­та­цый­ныя па­слу­гі ў атры­ман­ні крэ­ды­ту, дзяр­жаў­най фі­нан­са­вай пад­трым­кі, за­бес­пя­чэн­ні до­сту­пу да ма­тэ­ры­яль­ных рэ­сур­саў.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Каля 150 спартсменаў-аматараў хочуць выступіць у «даеўрапейскіх гульнях»

Каля 150 спартсменаў-аматараў хочуць выступіць у «даеўрапейскіх гульнях»

Трэніроўкі і здымкі ўдзельнікаў пачнуцца ў красавіку.

Грамадства

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Сувораўскае вучылішча вачыма яго навучэнцаў

Быць сувораўцам ва ўсе часы было прэстыжна. 

Культура

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Харвацкі кінафестываль ZаgrеbDох даследуе рэгіён вялікім экранам

Балканскія краіны паўсталі перад гледачом з іх надзённым.