Вы тут

10 прычын вучыцца ў нас


Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ўні­вер­сі­тэт за­пус­ціў на YouTube-ка­на­ле імі­джа­вы ро­лік, скі­ра­ва­ны на пры­цяг­нен­не за­меж­ных сту­дэн­таў для на­ву­чан­ня ў бе­ла­рус­кіх ВНУ.

Яго сю­жэт­ную кан­ву скла­да­юць гіс­то­рыі сту­дэн­таў-ін­ша­зем­цаў, якія атрым­лі­ва­юць у на­шай кра­і­не вы­шэй­шую аду­ка­цыю. У трох­хві­лін­ным ві­дэа пры­вод­зяц­ца дзе­сяць най­больш важ­ных пры­чын, ча­му трэ­ба вы­бі­раць для ву­чо­бы ме­на­ві­та Бе­ла­русь. Мяр­ку­ец­ца, што ро­лік бу­дзе рас­паў­сюдж­вац­ца ў ін­тэр­нэ­це, а так­са­ма праз парт­нёр­скія ар­га­ні­за­цыі ў за­меж­ных кра­і­нах, якія зай­ма­юц­ца пры­цяг­нен­нем за­меж­ных абі­ту­ры­ен­таў у бе­ла­рус­кія ВНУ.

Да­ны пра­ект быў вы­ка­на­ны ў ме­ды­я­цэнт­ры БДУ па за­ка­зе і пры пад­трым­цы Цэнт­ра між­на­род­на­га су­пра­цоў­ніц­тва ў сфе­ры аду­ка­цыі Рэс­пуб­лі­кан­ска­га ін­сты­ту­та вы­шэй­шай шко­лы БДУ.

Па звест­ках На­цы­я­наль­на­га ста­тыс­тыч­на­га ка­мі­тэ­та, у Бе­ла­ру­сі за­раз на­ву­ча­юц­ца больш як 13 ты­сяч за­меж­ных гра­ма­дзян, з якіх ка­ля 2,5 ты­ся­чы атрым­лі­ва­юць аду­ка­цыю ў БДУ.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

У спорце ёй двойчы прыходзілася пачынаць усё спачатку.

Грамадства

 Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Нудна больш не будзе. Гэтую і многія іншыя цытаты з савецкага фільма «Вяселле ў Малінаўцы» падчас паездкі ў госці да жоўта

Грамадства

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Герыятр распавядае пра сакрэты доўгажыхароў і тое, што падаўжае наша жыццё.