Вы тут

Чакаюць на чайнай цырымоніі


Се­рыю май­стар-кла­саў, пры­све­ча­ных кі­тай­скай тра­ды­цый­най куль­ту­ры і мас­тац­тву, пра­вод­зяць у на­ву­чаль­ных уста­но­вах Мін­ска і Мін­скай воб­лас­ці вы­клад­чы­кі Рэс­пуб­лі­кан­ска­га ін­сты­ту­та кі­та­яз­наў­ства імя Кан­фу­цыя БДУ.

Яны зна­ё­мяць школь­ні­каў і сту­дэн­таў з тэх­ні­кай вы­ра­за­ння з па­пе­ры, ка­лі­гра­фі­яй, азда­раў­лен­чай гім­нас­ты­кай тай­цзі­цю­ань, а так­са­ма асаб­лі­вас­ця­мі пра­вя­дзен­ня чай­най цы­ры­мо­ніі.

У школь­ні­каў і сту­дэн­таў ёсць маг­чы­масць са­ма­стой­на зра­біць кі­тай­скія су­ве­ні­ры і па­спра­ба­ваць ся­бе ў ро­лі ка­лі­гра­фіс­таў. Акра­мя та­го, гос­ці час­ту­юць гас­па­да­роў тра­ды­цый­ны­мі ўсход­ні­мі стра­ва­мі і рас­каз­ва­юць пра спе­цы­фі­ку іх пры­га­та­ван­ня.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Стаўленне «выкарыстаў — выкiнуў» трэба мяняць на «адсарцiраваў — перапрацаваў»

Стаўленне «выкарыстаў — выкiнуў» трэба мяняць на «адсарцiраваў — перапрацаваў»

Пахаванне адходаў — самы просты i танны спосаб пазбавiцца ад iх, аднак ён шкодзiць наваколлю i здароўю чалавека.

Грамадства

Новы кантэнт для лета. Чым заняць дзяцей на 92 днi

Новы кантэнт для лета. Чым заняць дзяцей на 92 днi

У перыяд летніх канікулаў для школьнiкаў i студэнтаў падрыхтаваны розныя цiкавыя мерапрыемствы, у тым лiку шмат з iх — анлайн. 

Грамадства

З першых вуснаў: ад чаго трэба абараняць дзяцей? Адказваюць самі малыя

З першых вуснаў: ад чаго трэба абараняць дзяцей? Адказваюць самі малыя

Дзеці «звяздоўцаў» адказалі вусна, пісьмова, друкавана і нават у малюнках.