Вы тут

Чакаюць на чайнай цырымоніі


Се­рыю май­стар-кла­саў, пры­све­ча­ных кі­тай­скай тра­ды­цый­най куль­ту­ры і мас­тац­тву, пра­вод­зяць у на­ву­чаль­ных уста­но­вах Мін­ска і Мін­скай воб­лас­ці вы­клад­чы­кі Рэс­пуб­лі­кан­ска­га ін­сты­ту­та кі­та­яз­наў­ства імя Кан­фу­цыя БДУ.

Яны зна­ё­мяць школь­ні­каў і сту­дэн­таў з тэх­ні­кай вы­ра­за­ння з па­пе­ры, ка­лі­гра­фі­яй, азда­раў­лен­чай гім­нас­ты­кай тай­цзі­цю­ань, а так­са­ма асаб­лі­вас­ця­мі пра­вя­дзен­ня чай­най цы­ры­мо­ніі.

У школь­ні­каў і сту­дэн­таў ёсць маг­чы­масць са­ма­стой­на зра­біць кі­тай­скія су­ве­ні­ры і па­спра­ба­ваць ся­бе ў ро­лі ка­лі­гра­фіс­таў. Акра­мя та­го, гос­ці час­ту­юць гас­па­да­роў тра­ды­цый­ны­мі ўсход­ні­мі стра­ва­мі і рас­каз­ва­юць пра спе­цы­фі­ку іх пры­га­та­ван­ня.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як у Беларусі трансплантуюць органы

Як у Беларусі трансплантуюць органы

І чаму да нас на аперацыі едуць замежнікі.

Грамадства

Карэспандэнты «Звязды» наведалі «Воўчыя норы»

Карэспандэнты «Звязды» наведалі «Воўчыя норы»

Там адбываюць пакаранне мужчыны, упершыню асуджаныя за незаконны абарот наркотыкаў.

Спорт

Аляксандра Герасіменя: У кожнага свой рэцэпт поспеху

Аляксандра Герасіменя: У кожнага свой рэцэпт поспеху

Аляксандра Герасіменя — сапраўдны баец, а яшчэ — клапатлівая маці і жонка. І проста працавіты чалавек, які не ведае перашкод.