Вы тут

Што трэба ведаць пра Эбола


Лі­ха­ман­ка Эбо­ла — рэд­кае, але вель­мі не­бяс­печ­нае за­хвор­ван­не, з уз­роў­нем смя­рот­нас­ці ад 25 да 90 пра­цэн­таў. У гэ­тую апош­нюю эпі­дэ­мію коль­касць ін­фі­цы­ра­ва­ных да­сяг­ну­ла ўжо больш як 10 ты­сяч ча­ла­век, звыш 4,9 ты­ся­чы за­гі­ну­лі. У Мі­ніс­тэр­стве ахо­вы зда­роўя Бе­ла­ру­сі ін­фар­ма­цыя аб за­хвор­ван­ні па­куль рых­ту­ец­ца (на­га­да­ем, што эпі­дэ­мія па­ча­ла­ся ў са­ка­ві­ку), та­му звер­нем­ся да ін­фар­ма­цыі, якую пад­рых­та­ва­лі ўжо спе­цы­я­ліс­ты ін­шых кра­ін.

29-9

Пер­шае, пра што ад­ра­зу вар­та ска­заць — гэ­та эпі­дэ­мія да­во­лі ма­ла­ах­вяр­ная. У 2007 го­дзе ўспыш­ка ва Уган­дзе за­бра­ла 37 жыц­цяў, у 2013‑м — 17. Ця­пер, ка­лі эпі­дэ­мія лі­ха­ман­кі Эбо­ла цяг­нец­ца не­каль­кі ме­ся­цаў, за­гі­ну­ла ка­ля 5 ты­сяч ча­ла­век. Для па­раў­на­ння: грып за­бі­рае што­год 250–300 ты­сяч ча­ла­век.

Ві­рус Эбо­ла, які вы­клі­кае ге­ма­ра­гіч­ную лі­ха­ман­ку, быў вы­яў­ле­ны ў двух ра­ё­нах Аф­ры­кі (па­блі­зу ра­кі Эбо­ла, што і да­ло наз­ву ві­ру­су). Па­вод­ле афі­цый­ных пуб­лі­ка­цый, за­ра­зіц­ца мож­на пры цес­ным кан­так­це з кры­вёй, вы­дзя­лен­ня­мі або ін­шы­мі вад­ка­сця­мі ін­фі­цы­ра­ва­ных лю­дзей. Так і ёсць: па па­вет­ры Эбо­ла не ля­тае. Ад­нак га­лоў­ны­мі пры­чы­на­мі эпі­дэ­міі ў Аф­ры­цы на­зы­ва­юц­ца ўжы­ван­не мя­са шым­пан­зэ і аран­гу­та­наў, а так­са­ма жу­дас­ную ан­ты­са­ні­та­рыю, у якой пра­жы­вае там­тэй­шае на­сель­ніц­тва.

Сімп­то­мы. Моц­ны га­лаў­ны боль, боль у гор­ле і мыш­цах. Ва­ні­ты, дыя­рэя, вы­сып­ка, па­ру­шэн­не функ­цый ны­рак і пе­ча­ні, унут­ра­ныя і знеш­нія кры­ва­цё­кі. Ад­нак які фак­тар з'яў­ля­ец­ца вы­зна­чаль­ным для смя­рот­нас­ці? Той жа, што і пры ха­ле­ры — абяз­вод­жван­не. Гэ­та азна­чае, што хво­рым у пер­шую чар­гу па­трэб­на не­аб­ход­ная коль­касць піт­ной ва­ды, фіз­раст­во­ру, якія па­поў­няць за­па­сы ка­лію, маг­нію і г. д.

Пра­фі­лак­ты­ка. Вы­трым­лі­ваць усе на­леж­ныя са­ні­тар­на-эпі­дэ­мі­я­ла­гіч­ныя нор­мы. Дас­ка­на­ла мыць ру­кі. Па­збя­гаць цес­на­га фі­зіч­на­га кан­так­ту з ін­фі­цы­ра­ва­ны­мі ві­ру­сам Эбо­ла людзь­мі. Пры до­гля­дзе хво­рых ка­рыс­тац­ца паль­чат­ка­мі, ін­шы­мі срод­ка­мі ін­ды­ві­ду­аль­най аба­ро­ны.

Ля­чэн­не. Шмат­лі­кія афі­цый­ныя кры­ні­цы га­во­раць пра ад­сут­насць на­дзей­ных ме­та­даў ля­чэн­ня. Як, да­рэ­чы, і эфек­тыў­най вак­цы­ны. Маў­ляў, ця­пер пра­во-
д­зяц­ца клі­ніч­ныя вы­пра­ба­ван­ні. Ад­нак нель­га вы­пра­боў­ваць тое, ча­го не іс­нуе. Факт: ле­кі ZMapp і TKM-Ebola іс­ну­юць, але ўсё яшчэ на эта­пе «вы­пра­ба­ван­няў». Вак­цы­ну так­са­ма ўжо ства­ры­ла GlaxoSmіthKlіne, ад­на з вя­ду­чых су­свет­ных фарм­кам­па­ній. Праў­да, Су­свет­ная ар­га­ні­за­цыя ахо­вы зда­роўя не вы­ка­за­ла за­ці­каў­ле­нас­ці ў ёй па той прос­тай пры­чы­не, што «пла­це­жаз­доль­ным кра­і­нам Эбо­ла не па­гра­жае», ад­зна­чае ад­на з за­меж­ных ін­фар­ма­цый­ных кры­ніц.

Ус­пыш­ка. З са­ка­ві­ка гэ­та­га го­да лі­ха­ман­ка за­кра­ну­ла Гві­нею, Лі­бе­рыю, Сье­ра-Ле­о­нэ, Се­не­гал і Ні­ге­рыю. Аб­са­лют­ная боль­шасць ах­вяр — жы­ха­ры аф­ры­кан­скіх кра­ін. Ад­нак у ве­рас­ні ў Іс­па­ніі па­мёр па­стар, які за­ра­зіў­ся ві­ру­сам у Аф­ры­цы і быў пе­ра­ве­зе­ны на ра­дзі­му для ля­чэн­ня. На па­чат­ку каст­рыч­ні­ка бы­ла шпі­та­лі­за­ва­на ад­на з мед­сяс­цёр, што ля­чы­лі па­ста­ра. Яна ста­ла пер­шай еў­ра­пей­кай, якая за­ра­зі­ла­ся ві­ру­сам па-за аф­ры­кан­скім кан­ты­нен­там.

«У чым праб­ле­ма, ча­му лі­ха­ман­ка Эбо­ла іс­нуе ў аф­ры­кан­скіх кра­і­нах?» — за­да­ец­ца пы­тан­нем за­меж­ная кры­ні­ца і дае та­кі ад­каз: «Та­му што ў іх жу­дас­ная га­ле­ча і ан­ты­са­ні­та­рыя. І гэ­та ўся­го толь­кі на са­мой спра­ве сімп­том той са­цы­яль­най хва­ро­бы, на якую яны хва­рэ­юць. Вось гэ­та мы ма­ем. Да­лей мы ма­ем між­на­род­ную бю­ра­кра­тыю, якая… не мо­жа за­рэ­гіст­ра­ваць вак­цы­ны і ле­кі».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.