Вы тут

Жыватворнае веры крыніца


Кож­ную ня­дзе­лю, спя­ва­ю­чы ў хо­ры кас­цё­ла імя Най­свя­цей­шай Дзе­вы Ма­рыі, які зна­хо­дзіц­ца ў вёс­цы Па­раф'­я­на­ва Док­шыц­ка­га ра­ё­на, я не раз між­во­лі за­дум­ва­ла­ся аб тым, як уз­нік­ла на­ша свя­ты­ня і хто ста­яў ля вы­то­каў яе ства­рэн­ня.

12-24

З гіс­та­рыч­ных да­ку­мен­таў і ад ста­рэй­шых лю­дзей я да­ве­да­ла­ся, што пер­шы кас­цёл у Пар­фе­на­ве быў збу­да­ва­ны ў 1620 го­дзе, зні­шча­ны ў ча­се вай­ны 1654—1667 гг., ад­бу­да­ва­ны ў 1675 го­дзе. На­пры­кан­цы ХІХ ста­год­дзя бы­ло вы­ра­ша­на ўзвес­ці но­вы му­ра­ва­ны кас­цёл. Збор срод­каў на гэ­тую спра­ву рас­па­чаў ксёндз-про­башч Ба­ляс­лаў Корн у 1899 го­дзе, а ў 1900 го­дзе біс­куп ві­лен­скі асвя­ціў вуг­ла­вы ка­мень но­ва­га хра­ма. Глі­ну для па­бу­до­вы кас­цё­ла зда­бы­ва­лі ў Па­рэч­чы. На цэг­ле, вы­раб­ле­най з той глі­ны, вы­ціс­ну­ты іні­цы­я­лы Ба­ляс­ла­ва Кор­на. Ста­ры бу­ды­нак кас­цё­ла быў ад­су­ну­ты ўбок, а ў ся­рэ­дзі­не 1920-х — ра­за­бра­ны. Па­бу­до­ва кас­цё­ла бы­ла за­вер­ша­на ў 1904 го­дзе.

Ці­ка­вы вы­па­дак у гіс­то­рыі кас­цё­ла зда­рыў­ся ў 1942 го­дзе. У той час нем­цы зды­ма­лі з усіх хра­маў у на­ва­кол­лі зва­ны. Про­ба­шчам па­ра­фіі та­ды быў ксёндз Вя­чо­рак. Ка­лі нем­цы пай­шлі на ве­жу, каб зняць зва­ны, ён зай­шоў ту­ды і неш­та ім га­ва­рыў. Што га­ва­рыў — не­вя­до­ма, але зва­ны не зня­лі. Праў­да, праз не­каль­кі дзён ксян­дза ўзя­лі пад хат­ні арышт, а по­тым за­бра­лі ў Бе­раз­веч­ча, дзе рас­стра­ля­лі. Апош­ні­мі сло­ва­мі яго бы­лі: «Ня­хай жы­ве Бог, ня­хай жы­ве Ай­чы­на».

У па­раф'­я­наў­скім кас­цё­ле ёсць парт­рэт ксян­дза Ме­чы­сла­ва Ба­гат­ке­ві­ча. Пад­час Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны ён слу­жыў у кас­цё­ле на Глы­боч­чы­не. Яго про­па­ве­дзі вель­мі не па­да­ба­лі­ся фа­шыс­там. За гэ­та ён быў арыш­та­ва­ны і за­ка­та­ва­ны. Пас­ля вай­ны Па­па Рым­скі Ян Па­вел ІІ ра­зам з шэ­ра­гам ксян­дзоў, за­гі­нулых у га­ды фа­шысц­кай аку­па­цыі, аб­вяс­ціў яго бла­га­сла­вё­ным. А вось у на­шым па­раф'­я­наў­скім кас­цё­ле ён пра­вёў сваю пер­шую ім­шу.

У 1963 го­дзе кас­цёл быў за­кры­ты ўла­да­мі. У ім раз­мяс­ціў­ся склад мяс­цо­ва­га спірт­за­во­да. Кас­цёл быў за­поў­не­ны смец­цем ды роз­ны­мі скры­ня­мі, унутр бу­дын­ка за­яз­джа­лі трак­та­ры і ма­шы­ны.

Толь­кі з па­чат­кам пе­ра­бу­до­вы лю­дзі па­ча­лі пі­саць зва­ро­ты да ўлад, каб вяр­нуць кас­цёл. На­рэш­це, у 1988 го­дзе вер­ні­кі да­маг­лі­ся свай­го. Пер­шая за шмат га­доў ім­ша бы­ла пра­ве­дзе­на 2 лю­та­га 1989 го­да. У 1992 го­дзе кас­цёл на­на­ва асвя­ціў ар­цы­біс­куп Ка­зі­мір Свён­тэк. У тым жа го­дзе рас­па­чаў сваю пра­цу ай­цец Та­дэ­вуш Ка­валь­скі. За 11 га­доў, ка­лі ён быў про­ба­шчам, кас­цёл быў поў­нас­цю ад­ра­ман­та­ва­ны і ад­ноў­ле­ны. За гэ­ты пе­ры­яд бы­ла ад­ноў­ле­на кап­лі­ца ў Кі­я­ко­ве, ад­кры­та но­вая кап­лі­ца ў мяс­тэч­ку Пар­фе­на­ва, аб­ста­ля­ва­ны па­ра­фі­яль­ны дом. З 2001 го­да свя­тая ім­ша па­ча­ла пра­во­дзіц­ца на бе­ла­рус­кай мо­ве.

Што­год у лі­пе­ні на­ша па­ра­фія пры­мае пі­ліг­ры­маў з На­ва­по­лац­ка, Ві­цеб­ска, Глы­бо­ка­га, якія ідуць на ўра­чыс­тасць Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі Будс­лаў­скай, каб па­кла­ніц­ца ад­на­му з най­больш ша­на­ва­ных ка­та­ліц­кіх аб­ра­зоў Бе­ла­ру­сі.

Хтось­ці мо­жа ска­заць, што на­ша вёс­ка па­сту­по­ва вы­мі­рае. Але я ўпэў­не­на, што, па­куль іс­нуе «сэр­ца» Па­раф'­я­на­ва, цэнтр ду­хоў­нас­ці — Па­раф'­я­наў­скі кас­цёл імя Най­свя­цей­шай Пан­ны Ма­рыі, дзе кож­ную ня­дзе­лю збі­ра­ец­ца шмат лю­дзей роз­ных па­ка­лен­няў, на­ша вёс­ка бу­дзе пра­даў­жаць сваю гіс­то­рыю і на­пе­ра­дзе яе ча­кае толь­кі свет­лае бу­ду­чае.

Юлія Яну­ко­віч, ву­ча­ні­ца 11 кла­са Па­раф'­я­наў­скай ся­рэд­няй шко­лы Док­шыц­ка­га ра­ё­на.

P.S. Ша­ноў­ныя чы­та­чы! Да­сы­лай­це нам свае ма­тэ­ры­я­лы пра гіс­то­рыю род­на­га краю, сва­ёй ма­лой ра­дзі­мы, пра вы­біт­ных асоб ці прос­та доў­га­жы­ха­роў, якія ста­лі свед­ка­мі пэў­ных гіс­та­рыч­ных па­дзей. Ві­та­юц­ца так­са­ма фо­та ці­ка­вых мяс­цін і края­ві­даў. Ча­ка­ем ва­шы ар­ты­ку­лы па ад­ра­се: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяль­ніц­ка­га, 10 а, га­зе­та «Звяз­да», з па­зна­кай «Край, дзе я жы­ву», або на элект­рон­ны ад­рас іnfo@zvyazda.mіnsk.by

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.