Вы тут

Калі б часнок пах ваніллю…


Час­нок быў вя­до­мы яшчэ ў Ста­ра­жыт­ным Егіп­це і як ле­ка­вы сро­дак, і як вы­дат­ная пры­пра­ва да ежы. І ўсё б вы­дат­на, ка­лі б не пах… Ка­лі мы ўжы­ва­ем час­нок, пах­нуць па­чы­нае не толь­кі на­ша ды­хан­не, але ўсё це­ла!

17-6

Адзін са спо­са­баў па­збаў­лен­ня ад гэ­та­га па­ху — ес­ці час­нок, за­пі­ва­ю­чы яго ма­ла­ком або чыс­тай ва­дой, за­яда­ючы гры­ба­мі або ба­зі­лі­кам. Дру­гі спо­саб — спа­жы­ваць у кап­су­лах. Ка­лі яны, вя­до­ма, змя­шча­юць алі­цын — са­мае ак­тыў­нае і ка­рыс­нае час­ноч­нае рэ­чы­ва. На жаль, мно­гія кап­су­лы, якія мож­на ўба­чыць у про­да­жы, яго не змя­шча­юць, а та­му які сэнс іх піць?

Алі­цын утва­ра­ец­ца ў мо­мант рас­ціс­кан­ня зуб­ка час­на­ку і, ака­заў­шы­ся ў ар­га­ніз­ме, «па­ло­хае» тое шкод­нае, што ў ім ёсць. Тэр­міч­ная апра­цоў­ка час­на­ку зні­жае яго эфек­тыў­насць, а 30 хві­лін вар­кі па­збаў­ля­юць ка­рыс­ці цал­кам. Ва­рыць час­нок мож­на не больш за 5 хві­лін, але ідэа­льна ўжы­ваць све­жым.

Ка­жуць, рас­ка­заць пра ка­рыс­ныя вар­тас­ці час­на­ку прос­та не­маг­чы­ма — так іх шмат. Але вось што на­зы­ва­ец­ца ў пер­шую чар­гу.

Час­нок спраў­ля­ец­ца з хва­ро­ба­твор­ны­мі бак­тэ­ры­я­мі, пра­ду­хі­ляе не­ка­то­рыя ві­ды зла­я­кас­ных но­ва­ўтва­рэн­няў. Ёсць да­сле­да­ван­ні, якія па­каз­ва­юць эфек­тыў­насць час­на­ку су­праць ві­ру­саў гры­пу, па­цвяр­джа­юць ста­ноў­чы ўплыў на сар­дэч­на-са­су­дзіс­тую сіс­тэ­му, па­коль­кі час­нок дзей­ні­чае па­доб­на ас­пі­ры­ну. Час­нок яшчэ вы­во­дзіць з ар­га­ніз­ма шкод­ныя рэ­чы­вы, так­сі­ны, ме­та­лы. Ка­жуць, што ўжы­ван­не час­на­ку на­ват пе­ра­шка­джае ўтва­рэн­ню мар­шчын. Як той ка­заў, «ка­лі б час­нок пах ва­ніл­лю, а на смак быў як пер­сік, ап­тэ­кі ра­за­ры­лі­ся б».

Святлана БАРЫСЕНКА. 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM? 

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прадстаўнікамі СМІ Расіі

Некалькі рэчаў сёлета адбываюцца ўпершыню.

Грамадства

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Ці набудуць у гаспадароў старыя хаты?

Адэльскі сельскі савет, што ў Гродзенскім раёне, можна назваць брамай у Еўрасаюз.