Вы тут

Распаўсюджванне набыло хаатычны характар


— Дэ­крэт — гэ­та доб­рая на­ві­на на фрон­це ба­раць­бы з нар­ко­ты­ка­мі, — лі­чыць па­лі­то­лаг Аляк­сандр Шпа­коў­скі. — У 2008 го­дзе ўпер­шы­ню на рын­ку з'я­ві­лі­ся сін­тэ­тыч­ныя ка­на­бі­но­і­ды — сін­тэ­за­ва­ны ана­лаг ма­ры­ху­а­ны,  «спайс». Гэ­ты від нар­ко­ты­каў быў но­вым для на­ша­га за­ка­на­даў­ства і бы­лі праб­ле­мы з ад­ня­сен­нем яго да за­ба­ро­не­ных срод­каў.

Гра­ма­дзя­не, у тым лі­ку стар­ша­клас­ні­кі, праз ін­тэр­нэт куп­ля­лі рэ­аген­ты, апра­цоў­ва­лі іх рас­лін­ны­мі кам­па­не­нта­мі і рэа­лі­зоў­ва­лі ў сва­іх ко­лах. Акра­мя та­го, нар­ко­ты­кі ста­лі рас­паў­сюдж­вац­ца з да­па­мо­гай элект­рон­ных пла­ця­жоў — без кан­так­ту ды­ле­ра з па­куп­ні­ком, так зва­ная прак­ты­ка «за­клад­кі». Пра маш­та­бы бя­ды свед­чыць тое, што толь­кі афі­цый­на сё­ле­та за­фік­са­ва­на ка­ля 1000 вы­пад­каў пе­ра­да­зі­роў­кі спай­сам, 25 ча­ла­век за­гі­ну­лі. За­мест эй­фа­рыі ахоп­лі­вае па­ні­ка, лю­дзі здзяйс­ня­юць су­іцы­ды, за­бой­ствы, гвалт, ка­ле­чаць са­міх ся­бе або адзін ад­на­го. Па­вя­лі­чы­ла­ся коль­касць зла­чын­стваў, якія су­пра­ва­джа­юць рас­паў­сюдж­ван­не нар­ко­ты­каў.  Пра­па­но­вы зра­біць ме­ры су­праць­дзе­ян­ня нар­ко­ты­каў больш жорст­кі­мі вы­спе­лі даў­но.

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК, Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, Святлана БАРЫСЕНКА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.