29 кастрычніка, чацвер

Вы тут

«Экзамен» для сельсавета


Як да яго рых­ту­юц­ца і ка­му зда­юць?

На тэ­ры­то­рыі Свіс­лац­ка­га ра­ё­на 7 сель­са­ве­таў, і ў кож­ным з іх бу­дзе свой Дзень. Той, ка­лі прый­дзец­ца зда­ваць свое­асаб­лі­вы эк­за­мен па на­дзён­ных пы­тан­нях жыц­це­за­бес­пя­чэн­ня мяс­цо­ва­га на­сель­ніц­тва. Зрэш­ты, ра­бо­та па яго пад­рых­тоў­цы па­чы­на­ец­ца за­га­дзя. А пас­ля за­вяр­шэн­ня Дня сель­са­ве­та «кроп­ка» не ста­віц­ца — трэ­ба вы­ра­шыць вы­яў­ле­ныя праб­ле­мы, якія па­зна­ча­ны ў пра­та­ко­ле да­ру­чэн­няў, за­цвер­джа­ным стар­шы­нёй ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та.

Стар­шы­ня Свіс­лац­ка­га ра­ён­на­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Вік­тар СУ­БОТ­КА пра­па­нуе пе­ра­ка­нац­ца ў эфек­тыў­нас­ці та­кой фор­мы ра­бо­ты на пры­кла­дзе Дня По­ра­заў­ска­га сель­са­ве­та, які ад­быў­ся ў ліс­та­па­дзе мі­ну­ла­га го­да.

Спа­чат­ку ства­ры­лі тры ра­бо­чыя гру­пы, пе­рад які­мі бы­ла па­стаў­ле­на за­да­ча пра­ана­лі­за­ваць ста­но­ві­шча спраў на тэ­ры­то­рыі сель­са­ве­та ў тых ці ін­шых сфе­рах — аду­ка­цыі, куль­ту­ры, ахо­вы зда­роўя, са­цы­яль­най аба­ро­ны, ганд­лю, бы­та­во­га і лаз­не­ва­га аб­слу­гоў­ван­ня, су­вя­зі, гра­мад­ска­га транс­пар­ту; ці пад­трым­лі­ва­юц­ца ў на­леж­ным са­ні­тар­ным ста­не на­се­ле­ныя пунк­ты, мо­гіл­кі…

У да­па­мо­гу ра­бо­чым гру­пам пад­рых­та­ва­лі па­мят­ку: на што звяр­нуць пер­ша­чар­го­вую ўва­гу. На­прык­лад, па пы­тан­нях ахо­вы зда­роўя — на за­бес­пя­чэн­не да­ступ­нас­ці пер­шай ме­ды­ка-са­ні­тар­най да­па­мо­гі жы­ха­рам па­сёл­ка По­ра­за­ва і ін­шых на­се­ле­ных пунк­таў сель­са­ве­та, якія ўва­хо­дзяць у зо­ну аб­слу­гоў­ван­ня ам­бу­ла­то­рый і ФА­Паў, на вы­ка­нан­не гра­фі­каў вы­ез­ду ту­ды ўра­чоў-спе­цы­я­ліс­таў, на ар­га­ні­за­цыю ме­ды­цын­ска­га аб­слу­гоў­ван­ня льгот­ных ка­тэ­го­рый гра­ма­дзян. Па пы­тан­нях са­цы­яль­най аба­ро­ны — на па­трэ­бы ін­ва­лі­даў, адзі­но­кіх ве­тэ­ра­наў, шмат­дзет­ных сем'­яў. У пры­ват­нас­ці, ці за­бяс­пе­ча­ны яны па­лі­вам, ага­род­ні­най на зі­му? Ці ад­па­вя­дае жыл­лё про­ці­па­жар­ным нор­мам? Па пы­тан­нях ганд­лю — на асар­ты­мент та­ва­ру ў кра­мах, вы­ка­нан­не за­явак на­сель­ніц­тва, гра­фі­каў пры­быц­ця аў­та­ма­га­зі­наў.

Пры пад­рых­тоў­цы да Дня По­ра­заў­ска­га сель­са­ве­та чле­ны ра­бо­чай гру­пы па­він­ны бы­лі так­са­ма па­бы­ваць у сем'­ях, якія зна­хо­дзяц­ца ў са­цы­яль­на не­бяс­печ­ным ста­но­ві­шчы — вы­зна­чыць, якія там са­цы­яль­на-бы­та­выя ўмо­вы пра­жы­ван­ня, ма­тэ­ры­яль­нае ста­но­ві­шча, ці пра­ца­ўлад­ка­ва­ны баць­кі, ці за­бяс­пе­ча­ны дзе­ці ўсім не­аб­ход­ным для на­ву­чан­ня ў шко­ле і вы­ка­нан­ня хат­ніх за­дан­няў?

Не­па­срэд­на ў Дзень По­ра­заў­ска­га сель­са­ве­та ўсе праб­лем­ныя пы­тан­ні, якія вы­яві­лі­ся ра­бо­чы­мі гру­па­мі ў хо­дзе ма­ні­то­рын­гу, а так­са­ма пры­ёму мяс­цо­вых жы­ха­роў стар­шы­нёй Свіс­лац­ка­га рай­вы­кан­ка­ма Ула­дзі­мі­рам АНІ­ШЧЫ­КАМ, бы­лі аб­мер­ка­ва­ны, так бы мо­віць, вя­лі­кай та­ла­кой — з удзе­лам кі­раў­ні­коў ра­ён­ных служ­баў, прад­пры­ем­стваў, сель­вы­кан­ка­маў, ста­рас­таў, дэ­пу­та­таў і ін­шых за­ці­каў­ле­ных гра­ма­дзян. Вы­ні­кам гэ­та­га па­ся­джэн­ня стаў план ме­ра­пры­ем­стваў па вы­ка­нан­ні да­ру­чэн­няў стар­шы­ні ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та. Да­ку­мент вель­мі кан­крэт­ны — з ука­зан­нем, хто ад­каз­вае за вы­ка­нан­не та­го ці ін­ша­га да­ру­чэн­ня і ў якія тэр­мі­ны па­ві­нен гэ­та зра­біць.

Сі­ту­а­цыі, ка­неш­не, роз­ныя. У не­ка­то­рых вы­пад­ках (на­прык­лад, са­дзей­ні­чан­не ў афарм­лен­ні да­ку­мен­таў для пры­зна­чэн­ня да­па­мо­гі на ўтры­ман­не дзя­цей сем'­ям пе­ра­ся­лен­цаў з Укра­і­ны, кас­ме­тыч­ны ра­монт кра­мы ў вёс­цы Са­коль­ні­кі і за­бес­пя­чэн­не на­леж­на­га тэм­пе­ра­тур­на­га рэ­жы­му ў ма­га­зі­не «Ін­тэр'­ер» па­сёл­ка По­ра­за­ва, ра­монт і ад­наў­лен­не ра­бо­ты ка­вяр­ні, лік­ві­да­цыя ава­рый­на­га дрэ­ва) ме­ры пры­ма­юц­ца не­ад­клад­на. Для вы­ра­шэн­ня ін­шых праб­лем ча­су па­тра­бу­ец­ца больш, але ў лю­бым вы­пад­ку вы­ка­наў­ца кож­на­га да­ру­чэн­ня па­ві­нен па­даць ін­фар­ма­цыю пра зроб­ле­нае ў По­ра­заў­скі сель­вы­кан­кам.

Да­рэ­чы, прак­тыч­на ўсе да­ру­чэн­ні, што бы­лі да­дзе­ны пры пра­вя­дзен­ні ле­тась Дня Ха­ня­віц­ка­га сель­са­ве­та, ужо вы­ка­на­ны, па­ве­да­міў стар­шы­ня Свіс­лац­ка­га ра­ён­на­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Вік­тар Су­бот­ка. А спра­ва­зда­ча аб хо­дзе вы­ка­нан­ня ўсіх «по­ра­заў­скіх» да­ру­чэн­няў бу­дзе за­слу­ха­на ў лю­тым пад­час на­ступ­на­га Дня сель­са­ве­та — на гэ­ты раз Вер­да­міц­ка­га.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Культура

Як знік працяг рамана Янкі Нёманскага «Драпежнікі», прысвечанага лёсу рабочых шклозавода

Як знік працяг рамана Янкі Нёманскага «Драпежнікі», прысвечанага лёсу рабочых шклозавода

Беларускі акадэмік працаваў грузчыкам у порце і падарыў Мінску трамвай.

Грамадства

Бяздзетныя па ўласным жаданні. ​Ці ва ўсім яны не маюць рацыі?

Бяздзетныя па ўласным жаданні. ​Ці ва ўсім яны не маюць рацыі?

Даслоўна англійскае слова «чайлдфры» перакладаецца як «свабодныя ад дзяцей». 

Грамадства

Карэспандэнты «Звязды» даведалiся, як працуюць ратавальнiкi-кiнолагi

Карэспандэнты «Звязды» даведалiся, як працуюць ратавальнiкi-кiнолагi

У Беларусi прайшлi спартыўныя спаборнiцтвы па службовым шматбор'i кiнолагаў.

Грамадства

Спрабуем «выглядаць на мiльён» танна

Спрабуем «выглядаць на мiльён» танна

Парады ад Аляксандры Анцэлевіч.