Вы тут

Закон Рэспублікі Беларусь Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб гарантаваным кампенсаванні банкаўскіх укладаў (дэпазітаў) фізічных асоб»


Ухва­ле­ны Са­ве­там Рэс­пуб­лі­кі 18 снеж­ня 2014 го­да

Ар­ты­кул 1. Унес­ці ў За­кон Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад 8 лі­пе­ня 2008 го­да «Аб га­ран­та­ва­ным кам­пен­са­ван­ні бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) фі­зіч­ных асоб» (На­цы­я­наль­ны рэ­естр пра­ва­вых ак­таў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, 2008 г., № 172, 2/1466; 2009 г., № 171, 2/1593) на­ступ­ныя да­паў­нен­ні і змя­нен­ні:

1. У ар­ты­ку­ле 2:

пас­ля аб­за­ца трэ­ця­га да­поў­ніць ар­ты­кул аб­за­цам на­ступ­на­га змес­ту:

«банк-па­ве­ра­ны — банк, вы­зна­ча­ны На­цы­я­наль­ным бан­кам, які ажыц­цяў­ляе пры­ём за­яў аб вы­пла­це кам­пен­са­цыі бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) і вы­пла­ту гэ­тай кам­пен­са­цыі ад імя і за кошт Агенц­тва на пад­ста­ве да­га­во­ра да­ру­чэн­ня;»;

аб­зац чац­вёр­ты лі­чыць аб­за­цам пя­тым.

2. У ар­ты­ку­ле 4:

у част­цы пер­шай сло­вы «з дня» за­мя­ніць сло­ва­мі «з да­ты»;

з част­кі трэ­цяй сло­вы «ад Агенц­тва» вы­клю­чыць;

у част­цы чац­вёр­тай сло­вы «зва­ро­ты ў» за­мя­ніць сло­ва­мі «зва­ро­ты па вы­пла­ту кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) у банк-па­ве­ра­ны або».

3. Ар­ты­кул 5 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Ар­ты­кул 5. Па­ра­дак зва­ро­ту фі­зіч­ных асоб па вы­пла­ту кам­пен­са­цыі бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў)

Агенц­тва на пра­ця­гу ся­мі пра­цоў­ных дзён з да­ты ўзнік­нен­ня ў яго аба­вя­за­цель­ства па вяр­тан­ні бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) аба­вя­за­на апуб­лі­ка­ваць у афі­цый­ных пе­ры­я­дыч­ных дру­ка­ва­ных вы­дан­нях, вы­зна­ча­ных для апуб­лі­ка­ван­ня нар­ма­тыў­ных пра­ва­вых ак­таў На­цы­я­наль­на­га бан­ка, і раз­мяс­ціць на афі­цый­ным сай­це Агенц­тва ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт ін­фар­ма­цыю аб мес­цы, ча­се і па­рад­ку вяр­тан­ня бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў).

Фі­зіч­ная асо­ба мае пра­ва звяр­нуц­ца па вы­пла­ту кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) не ра­ней як за ча­тыр­нац­цаць пра­цоў­ных дзён і не паз­ней за два га­ды з да­ты ўзнік­нен­ня ў Агенц­тва аба­вя­за­цель­ства па па­крыц­ці бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў).

Ка­лі пра­ва на па­крыц­цё бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) па­цвяр­джа­ец­ца да­га­во­рам бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту), за­ява аб вы­пла­це кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) па вы­зна­ча­най Агенц­твам фор­ме па­да­ец­ца фі­зіч­най асо­бай у банк-па­ве­ра­ны. Пры гэ­тым фі­зіч­най асо­бай прад'­яў­ля­ец­ца толь­кі да­ку­мент, які свед­чыць асо­бу.

Ка­лі пра­ва на па­крыц­цё бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) па­цвяр­джа­ец­ца па­свед­чан­нем аб пра­ве на спад­чы­ну, па­ста­но­вай су­да аб пры­знан­ні за спад­чын­ні­кам пра­ва ўлас­нас­ці на бан­каў­скі ўклад (дэ­па­зіт), ашчад­ным сер­ты­фі­ка­там на прад'­яў­ні­ка або ін­шы­мі да­ку­мен­та­мі, а так­са­ма ў вы­пад­ку, пра­ду­гле­джа­ным част­кай пя­тай ар­ты­ку­ла 8 гэ­та­га За­ко­на, за­ява аб вы­пла­це кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) па вы­зна­ча­най Агенц­твам фор­ме па­да­ец­ца фі­зіч­най асо­бай у Агенц­тва. Пры гэ­тым фі­зіч­най асо­бай прад'­яў­ля­юц­ца да­ку­мент, які свед­чыць асо­бу, а так­са­ма да­ку­мен­ты, што па­цвяр­джа­юць пра­ва на па­крыц­цё бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту). У вы­пад­ку па­цвяр­джэн­ня Агенц­твам аб­грун­та­ва­нас­ці пра­ва фі­зіч­най асо­бы на па­крыц­цё бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) Агенц­тва па­ве­дам­ляе пра гэ­та фі­зіч­най асо­бе, якая звяр­ну­ла­ся, і банк-па­ве­ра­ны ажыц­цяў­ляе вы­пла­ту кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) у тэр­мін, вы­зна­ча­ны част­кай пер­шай ар­ты­ку­ла 6 гэ­та­га За­ко­на. У вы­пад­ку не­па­цвяр­джэн­ня Агенц­твам аб­грун­та­ва­нас­ці пра­ва фі­зіч­най асо­бы на па­крыц­цё бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) Агенц­тва не паз­ней за адзін ме­ся­ц з да­ты па­да­чы за­явы па­ве­дам­ляе ў пісь­мо­вай фор­ме фі­зіч­най асо­бе, якая звяр­ну­ла­ся, пра ад­мо­ву ў вы­пла­це ёй кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) з ука­зан­нем пры­чын ад­мо­вы.

Пры ня­зго­дзе з па­ме­рам кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту), які пад­ля­гае вы­пла­це (вы­пла­ча­на­га) бан­кам-па­ве­ра­ным, або пры ад­сут­нас­ці ў бан­ка-па­ве­ра­на­га звес­так аб на­яў­нас­ці ў Агенц­тва аба­вя­за­цель­ства пе­рад фі­зіч­най асо­бай па па­крыц­ці бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) гэ­тая фі­зіч­ная асо­ба мае пра­ва не паз­ней за два га­ды з да­ты ўзнік­нен­ня ў Агенц­тва аба­вя­за­цель­ства па па­крыц­ці бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) звяр­нуц­ца ў Агенц­тва з ад­па­вед­най за­явай па вы­зна­ча­най Агенц­твам фор­ме, прад'­явіў­шы ары­гі­нал да­га­во­ра бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) або ін­шыя да­ку­мен­ты, што па­цвяр­джа­юць пра­ва на кам­пен­са­цыю бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту).

За­ява, на­зва­ная ў част­цы пя­тай гэ­та­га ар­ты­ку­ла, якая не па­тра­буе атры­ман­ня да­дат­ко­вай ін­фар­ма­цыі ад бан­ка, раз­гля­да­ец­ца Агенц­твам не паз­ней за пят­нац­ца­ць пра­цоў­ных дзён з да­ты яго па­ступ­лен­ня, а тая, якая па­тра­буе атры­ман­ня та­кой ін­фар­ма­цыі, — не паз­ней за ад­зін ме­ся­ц.

У вы­пад­ках зва­ро­ту фі­зіч­най асо­бы па вы­пла­ту кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) у банк-па­ве­ра­ны або Агенц­тва, а так­са­ма зва­ро­ту фі­зіч­най асо­бы ў Агенц­тва з за­явай, на­зва­най у част­цы пя­тай гэ­та­га ар­ты­ку­ла, пас­ля за­кан­чэн­ня двух га­доў з да­ты ўзнік­нен­ня ў Агенц­тва аба­вя­за­цель­ства па кам­пен­са­цыі бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) гэ­ты тэр­мін па за­яве фі­зіч­най асо­бы мо­жа быць ад­ноў­ле­ны па ра­шэн­ні На­гля­даль­на­га са­ве­та Агенц­тва па га­ран­та­ва­ным кам­пен­са­ван­ні бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) фі­зіч­ных асоб (да­лей — На­гля­даль­ны са­вет) пры на­яў­нас­ці ад­ной з на­ступ­ных ака­ліч­нас­цяў:

свое­ча­со­вай па­да­чы фі­зіч­най асо­бай за­явы аб вы­пла­це кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) або за­явы, на­зва­най у част­цы пя­тай гэ­та­га ар­ты­ку­ла, пе­ра­шка­джа­ла над­звы­чай­ная і не­па­збеж­ная пры да­ных умо­вах ака­ліч­насць (не­пе­ра­адоль­ная сі­ла);

фі­зіч­ная асо­ба зна­хо­дзі­ла­ся за ме­жа­мі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

іс­на­ва­лі ін­шыя ака­ліч­нас­ці, пры­зна­ныя На­гля­даль­ным са­ве­там як тыя, што пе­ра­шка­джа­лі па­да­чы фі­зіч­най асо­бай за­явы аб вы­пла­це кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) або за­явы, на­зва­най у част­цы пя­тай гэ­та­га ар­ты­ку­ла.

Ра­шэн­не На­гля­даль­на­га са­ве­та аб ад­мо­ве ва ўзнаў­лен­ні тэр­мі­ну па­да­чы за­явы аб вы­пла­це кам­пен­са­цыі бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) або за­явы, на­зва­най у част­цы пя­тай гэ­та­га ар­ты­ку­ла, на пра­ця­гу трох ме­ся­цаў з да­ты яго пры­няц­ця мо­жа быць аб­скар­джа­на ў су­до­вым па­рад­ку.».

4. У ар­ты­ку­ле 6:

част­ку пер­шую пас­ля слоў
«з да­ты па­да­чы ў» да­поў­ніць сло­ва­мі «банк-па­ве­ра­ны або»;

у част­цы дру­гой сло­вы «З дня» за­мя­ніць сло­ва­мі «З да­ты»;

част­ку трэ­цюю вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Вы­пла­та кам­пен­са­цыі бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) ажыц­цяў­ля­ец­ца ў бан­ку-па­ве­ра­ным пры прад'­яў­лен­ні фі­зіч­най асо­бай да­ку­мен­та, які свед­чыць асо­бу.»;

част­ку чац­вёр­тую вы­клю­чыць.

5. У ар­ты­ку­ле 7:

з наз­вы ар­ты­ку­ла сло­ва «ім» вы­клю­чыць;

част­ку пер­шую вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Пас­ля вы­ка­нан­ня Агенц­твам аба­вя­за­цель­стваў па кам­пен­са­ван­ні бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) да Агенц­тва пе­ра­хо­дзіць на­леж­нае фі­зіч­ным асо­бам, якія атры­ма­лі кам­пен­са­цыю бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў), пра­ва па­тра­ба­ван­ня да бан­ка ў па­ме­ры вы­пла­ча­най кам­пен­са­цыі.»;

у част­цы трэ­цяй сло­вы «вы­пла­тай Агенц­твам фі­зіч­ным асо­бам кам­пен­са­цыі» за­мя­ніць сло­ва­мі «вы­ка­нан­нем Агенц­твам аба­вя­за­цель­стваў па кам­пен­са­ван­ні»;

у част­цы чац­вёр­тай сло­вы «на ары­гі­на­лах да­га­во­ра бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) і (або) ін­шых да­ку­мен­таў, якія па­цвяр­джа­юць па­мер бан­каў­ска­га ўкла­ду (дэ­па­зі­ту), гэ­ты банк (лік­ві­да­цый­ная ка­мі­сія (лік­ві­да­тар) або ан­ты­кры­зіс­ны кі­раў­нік) ста­віць ад­зна­ку аб вы­ка­нан­ні свай­го аба­вя­за­цель­ства і» за­мя­ніць сло­вам «банк».

6. У ар­ты­ку­ле 8:

у част­цы пер­шай сло­ва «Агенц­тва» за­мя­ніць сло­вам «банк-па­ве­ра­ны»;

у част­цы трэ­цяй сло­ва «дзень» за­мя­ніць сло­вам «да­ту»;

у част­цы чац­вёр­тай сло­вы «на­яў­ных на дзень» за­мя­ніць сло­ва­мі «па якіх на­ды­шоў тэр­мін вы­ка­нан­ня, на да­ту»;

у част­цы пя­тай сло­вы «вы­плач­вае кам­пен­са­цыю» за­мя­ніць сло­ва­мі «вы­кон­вае аба­вя­за­цель­ствы па кам­пен­са­ван­ні».

7. Аб­зац пя­ты ар­ты­ку­ла 9 пас­ля слоў «атрым­лі­ваць ад» да­поў­ніць сло­ва­мі «імя і за кошт».

8. Ар­ты­кул 10 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Ар­ты­кул 10. Вы­ра­шэн­не спрэ­чак, звя­за­ных з кампенсаваннем бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў)

Спрэч­кі, звя­за­ныя з кам­пен­са­ван­нем бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў), вы­ра­ша­юц­ца ў су­до­вым па­рад­ку пры ўмо­ве за­ха­ван­ня па­рад­ку зва­ро­ту фі­зіч­ных асоб па вы­пла­ту кам­пен­са­цыі бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў), пра­ду­гле­джа­на­га ар­ты­ку­лам 5 гэ­та­га За­ко­на.».

9. У ар­ты­ку­ле 11:

част­кі пер­шую — трэ­цюю вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Банк у дзень па­да­чы да­ку­мен­таў у На­цы­я­наль­ны банк для атры­ман­ня спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай дзей­нас­ці, які дае пра­ва на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай апе­ра­цыі па пры­цяг­нен­ні гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ных асоб у бан­каў­скія ўкла­ды (дэ­па­зі­ты), аль­бо для да­паў­нен­ня пе­ра­лі­ку бан­каў­скіх апе­ра­цый, які зме­шча­ны ў вы­да­дзе­ным бан­ку спе­цы­яль­ным да­зво­ле (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай дзей­нас­ці, бан­каў­скай апе­ра­цы­яй па пры­цяг­нен­ні гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ных асоб у бан­каў­скія ўкла­ды (дэ­па­зі­ты) на­кі­роў­вае ў Агенц­тва за­яву аб пры­няц­ці яго на ўлік.

На­цы­я­наль­ны банк у дзень вы­да­чы бан­ку спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай дзей­нас­ці, які дае пра­ва на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай апе­ра­цыі па пры­цяг­нен­ні гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ных асоб у бан­каў­скія ўкла­ды (дэ­па­зі­ты), аба­вя­за­ны на­кі­ра­ваць у Агенц­тва ў пісь­мо­вай фор­ме па­ве­дам­лен­не аб пры­ня­тым ра­шэн­ні з ука­зан­нем наз­вы бан­ка, мес­ца яго зна­хо­джан­ня, да­ты дзяр­жаў­най рэ­гіст­ра­цыі, ну­ма­ра спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі), а так­са­ма па­ме­ру нар­ма­тыў­на­га ка­пі­та­лу бан­ка для да­лей­ша­га раз­лі­ку па­ме­ру яго ўлі­ко­ва­га ўзно­су.

Банк, за вы­клю­чэн­нем бан­каў, якія на­зва­ны ў част­цы чац­вёр­тай ар­ты­ку­ла 35 гэ­та­га За­ко­на, аба­вя­за­ны пе­ра­лі­чыць у Агенц­тва ўлі­ко­вы ўзнос на пра­ця­гу трох пра­цоў­ных дзён з да­ты атры­ман­ня спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай дзей­нас­ці, які дае пра­ва на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай апе­ра­цыі па пры­цяг­нен­ні гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ных асоб у бан­каў­скія ўкла­ды (дэ­па­зі­ты).»;

част­ку пя­тую пас­ля сло­ва «аба­вя­за­на» да­поў­ніць сло­ва­мі «не паз­ней за ад­зін ме­ся­ц з да­ты за­кан­чэн­ня гэ­та­га тэр­мі­ну»;

у част­цы шос­тай сло­вы «рэс­пуб­лі­кан­скіх дру­ка­ва­ных срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якія вы­зна­ча­ны Прэ­зі­дэн­там Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь афі­цый­ны­мі вы­дан­ня­мі для апуб­лі­ка­ван­ня нар­ма­тыў­ных пра­ва­вых ак­таў На­цы­я­наль­на­га бан­ка, па­ве­дам­лен­не» за­мя­ніць сло­ва­мі «афі­цый­ных пе­ры­я­дыч­ных дру­ка­ва­ных вы­дан­нях, якія вы­зна­ча­ны для апуб­лі­ка­ван­ня нар­ма­тыў­ных пра­ва­вых ак­таў На­цы­я­наль­на­га бан­ка, і раз­мяс­ціць на афі­цый­ным сай­це Агенц­тва ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт ін­фар­ма­цыю».

10. Част­ку шос­тую ар­ты­ку­ла 12 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Агенц­тва на пра­ця­гу пя­ці пра­цоў­ных дзён з да­ты зняц­ця бан­ка з улі­ку аба­вя­за­на апуб­лі­ка­ваць у афі­цый­ных пе­ры­я­дыч­ных дру­ка­ва­ных вы­дан­нях, якія вы­зна­ча­ны для апуб­лі­ка­ван­ня нар­ма­тыў­ных пра­ва­вых ак­таў На­цы­я­наль­на­га бан­ка, і раз­мяс­ціць на афі­цый­ным сай­це Агенц­тва ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт ін­фар­ма­цыю аб вы­клю­чэн­ні бан­ка з рэ­ест­ра бан­каў, пры­ня­тых на ўлік.».

11. Част­ку дру­гую ар­ты­ку­ла 13 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Улі­ко­вы ўзнос скла­дае 0,5 пра­-
цэн­та ад па­ме­ру нар­ма­тыў­на­га ка­пі­та­лу бан­ка па ста­не на 1-е чыс­ло ме­ся­ца, у якім бан­кам атры­ма­ны спе­цы­яль­ны да­звол (лі­цэн­зія) на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай дзей­нас­ці, які дае пра­ва на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай апе­ра­цыі па пры­цяг­нен­ні гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ных асоб у бан­каў­скія ўкла­ды (дэ­па­зі­ты).».

12. У ар­ты­ку­ле 16:

з наз­вы ар­ты­ку­ла сло­вы «, пры­ня­та­га на ўлік у Агенц­тве» вы­к-лю­чыць;

аб­зац дру­гі вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«ін­фар­ма­ваць фі­зіч­ных асоб аб пры­няц­ці яго на ўлік у Агенц­тве з ука­зан­нем ну­ма­ра па­свед­чан­ня аб пры­няц­ці яго на ўлік у Агенц­тве і да­ты яго вы­да­чы, аб зняц­ці яго з улі­ку ў Агенц­тве праз раз­мя­шчэн­не ін­фар­ма­цыі на афі­цый­ным сай­це бан­ка ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт і ў да­ступ­ных для азна­ям­лен­ня мес­цах у бан­ку, яго ад­асоб­ле­ных і (або) струк­тур­ных пад­раз­дзя­лен­нях, якія ажыц­цяў­ля­юць бан­каў­скую апе­ра­цыю па пры­цяг­нен­ні гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ных асоб у бан­каў­скія ўкла­ды (дэ­па­зі­ты);»;

аб­за­цы сё­мы і вось­мы вы­клю­чыць;

аб­зац дзя­вя­ты лі­чыць аб­за­цам сё­мым;

да­поў­ніць ар­ты­кул част­кай дру­гой на­ступ­на­га змес­ту:

«Банк, зня­ты з улі­ку ў Агенц­тве, аба­вя­за­ны:

па­даць у Агенц­тва рэ­естр аба­вя­за­цель­стваў бан­ка пе­рад фі­зіч­ны­мі асо­ба­мі, сфар­мі­ра­ва­ны на да­ту пры­няц­ця На­цы­я­наль­ным бан­кам ра­шэн­ня аб ад­клі­кан­ні спе­цы­яль­на­га да­зво­лу (лі­цэн­зіі) на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай дзей­нас­ці, які дае пра­ва на ажыц­цяў­лен­не бан­каў­скай апе­ра­цыі па пры­цяг­нен­ні гра­шо­вых срод­каў фі­зіч­ных асоб у бан­каў­скія ўкла­ды (дэ­па­зі­ты), у цэ­лым аль­бо ў част­цы ажыц­цяў­лен­ня гэ­тай бан­каў­скай апе­ра­цыі, не паз­ней трох пра­цоў­ных дзён з да­ты атры­ман­ня бан­кам па­ве­дам­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка аб пры­няц­ці та­ко­га ра­шэн­ня;

па­да­ваць Агенц­тву на пра­ця­гу трох пра­цоў­ных дзён з да­ты поў­на­га або част­ко­ва­га вы­ка­нан­ня аба­вя­за­цель­стваў бан­ка пе­рад фі­зіч­най асо­бай па вяр­тан­ні ўкла­ду (дэ­па­зі­ту) ін­фар­ма­цыю аб кож­най фі­зіч­най асо­бе, аба­вя­за­цель­ствы бан­ка пе­рад якой спы­не­ны аль­бо част­ко­ва вы­ка­на­ны;

вы­кон­ваць ін­шыя аба­вяз­кі, пра­ду­гле­джа­ныя гэ­тым За­ко­нам і ін­шым за­ка­на­даў­ствам.».

13. У част­цы дру­гой ар­ты­ку­ла 17 сло­ва «вы­пла­та» за­мя­ніць сло­ва­мі «за­бес­пя­чэн­не вы­пла­ты».

14. У ар­ты­ку­ле 18:

у аб­за­цы шос­тым сло­вы «вы­плач­вае фі­зіч­ным асо­бам кам­пен­са­цыю» за­мя­ніць сло­ва­мі «за­бяс­печ­вае вы­пла­ту фі­зіч­ным асо­бам кам­пен­са­цыі»;

у аб­за­цы вось­мым сло­вы «гас­па­дар­ча­га су­да» за­мя­ніць сло­ва­мі «эка­на­міч­на­га су­да воб­лас­ці (го­ра­да Мін­ска)».

15. У ар­ты­ку­ле 20:

у част­цы пер­шай сло­вы «га­да­вых, унут­ры­га­да­вых спра­ва­зда­чах» за­мя­ніць сло­ва­мі «бух­гал­тар­скай (фі­нан­са­вай) спра­ва­здач­нас­ці»;

у част­цы дру­гой сло­вы «гас­па­дар­чы суд» за­мя­ніць сло­ва­мі «эка­на­міч­ны суд воб­лас­ці (го­ра­да Мін­ска)»;

част­ку чац­вёр­тую да­поў­ніць сло­ва­мі «, якія пе­ра­ліч­ва­юц­ца ў рэ­зерв Агенц­тва».

16. У аб­за­цы пя­тым част­кі пер­шай і аб­за­цы чац­вёр­тым част­кі дру­гой ар­ты­ку­ла 21, част­цы пер­шай ар­ты­ку­ла 22 сло­вы «ін­вес­ты­цый­ную дзей­насць» за­мя­ніць сло­вам «ін­вес­ты­цыі».

17. У част­цы шос­тай ар­ты­ку­ла 25 сло­вы «з дня» за­мя­ніць сло­ва­мі «з да­ты».

18. У ар­ты­ку­ле 26:

у аб­за­цах шос­тым і сё­мым сло­вы «за­явы аб вы­пла­це» за­мя­ніць сло­ва­мі «за­яў, звя­за­ных з вы­пла­тай»;

аб­за­цы вось­мы — дзя­ся­ты вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«пры­мае ра­шэн­не аб пра­вя­дзен­ні аў­ды­ту бух­гал­тар­скай (фі­нан­са­вай) спра­ва­здач­нас­ці Агенц­тва;

за­цвяр­джае вы­бра­ныя на кон­курс­най асно­ве аў­ды­тар­скую ар­га­ні­за­цыю, аў­ды­та­ра, які ажыц­цяў­ляе дзей­насць у якас­ці ін­ды­ві­ду­аль­на­га прад­пры­маль­ні­ка, для пра­вя­дзен­ня аў­ды­ту бух­гал­тар­скай (фі­нан­са­вай) спра­ва­здач­нас­ці Агенц­тва;

за­слу­хоў­вае спра­ва­зда­чы ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра па пы­тан­нях дзей­нас­ці Агенц­тва, а так­са­ма аў­ды­тар­скае за­клю­чэн­не, скла­дзе­нае па вы­ні­ках аў­ды­ту га­да­вой бух­гал­тар­скай (фі­нан­са­вай) спра­ва­здач­нас­ці Агенц­тва;».

19. У част­цы чац­вёр­тай ар­ты­ку­ла 29 сло­вы «за­ка­на­даў­ствам і Ста­ту­там» за­мя­ніць сло­ва­мі «за­ка­на­даў­чы­мі ак­та­мі».

20. У ар­ты­ку­ле 30:

у част­цы чац­вёр­тай сло­вы «якое па­цвяр­джае дак­лад­насць яго бух­гал­тар­скай» за­мя­ніць сло­ва­мі «якое скла­дзе­на па вы­ні­ках аў­ды­ту яго га­да­вой бух­гал­тар­скай (фі­нан­са­вай)»;

част­ку шос­тую вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Га­да­вая спра­ва­зда­ча Агенц­тва ў част­цы ін­фар­ма­цыі аб яго дзей­нас­ці па па­крыц­ці бан­каў­скіх укла­даў (дэ­па­зі­таў) пуб­лі­ку­ец­ца ў афі­цый­ных пе­ры­я­дыч­ных дру­ка­ва­ных вы­дан­нях, вы­зна­ча­ных для апуб­лі­ка­ван­ня нар­ма­тыў­ных пра­ва­вых ак­таў На­цы­я­наль­на­га бан­ка, і раз­мя­шча­ец­ца на афі­цый­ным сай­це Агенц­тва ў гла­баль­най кам­п'ю­тар­най сет­цы ін­тэр­нэт.».

21. Ар­ты­кул 32 вы­клас­ці ў на­ступ­най рэ­дак­цыі:

«Ар­ты­кул 32. Аў­дыт бух­гал­тар­скай (фі­нан­са­вай) спра­ва­здач­нас­ці Агенц­тва

Га­да­вая бух­гал­тар­ская (фі­нан­са­вая) спра­ва­здач­насць Агенц­тва пад­ля­гае аба­вяз­ко­ва­му аў­ды­ту аў­ды­тар­скай ар­га­ні­за­цы­яй, аў­ды­та­рам, што ажыц­цяў­ля­юць дзей­насць у якас­ці ін­ды­ві­ду­аль­на­га прад­пры­маль­ні­ка, якія вы­бі­ра­юц­ца што­год на кон­курс­най асно­ве.

Аў­дыт бух­гал­тар­скай (фі­нан­са­вай) спра­ва­здач­нас­ці Агенц­тва мо­жа быць так­са­ма пра­ве­дзе­ны па па­тра­ба­ван­ні прос­тай боль­шас­ці чле­наў На­гля­даль­на­га са­ве­та.».

22. У част­цы трэ­цяй ар­ты­ку­ла 33 сло­ва «за­ка­на­даў­ствам» за­мя­ніць сло­ва­мі «за­ка­на­даў­чы­мі ак­та­мі».

Ар­ты­кул 2. Са­ве­ту Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь і На­цы­я­наль­на­му бан­ку Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у трох­ме­сяч­ны тэр­мін:

за­бяс­пе­чыць пры­вя­дзен­не нар­ма­тыў­ных пра­ва­вых ак­таў у ад­па­вед­насць з гэ­тым За­ко­нам;

пры­няць ін­шыя за­ха­ды па рэа­лі­за­цыі па­ла­жэн­няў гэ­та­га За­ко­на.

Ар­ты­кул 3. Гэ­ты За­кон ува­хо­дзіць у сі­лу ў на­ступ­ным па­рад­ку:

ар­ты­кул 1 — праз тры ме­ся­цы пас­ля афі­цый­на­га апуб­лі­ка­ван­ня гэ­та­га За­ко­на;

ін­шыя па­ла­жэн­ні — пас­ля афі­цый­на­га апуб­лі­ка­ван­ня гэ­та­га За­ко­на.

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь
Аляксандр Лу­ка­шэн­ка

10 сту­дзе­ня 2015 го­да, г. Мінск.

№ 240-З

Выбар рэдакцыі

Культура

У нядзелю яўрэі святкуюць Новы год дрэў

У нядзелю яўрэі святкуюць Новы год дрэў

На гэта свята асаблівым чынам спажываюць розную садавіну, запіваючы келіхамі добра разбаўленага віна.

Грамадства

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Работадаўцы кажуць, што быць добрым праграмістам і ўмець пісаць код для эфектыўнай работы ўжо недастаткова.

Культура

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

«Адышоў час, калі гасцям патрэбныя былі толькі «чарка і скварка», ім ужо цікавыя музеі, культурная праграма».