Вы тут

Тэхніка, вядомая ўсім!


Мі­ніс­тэр­ства су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь 30 сту­дзе­ня 2015 го­да вы­пус­ціла пяць но­вых паш­то­вых ма­рак з се­рыі «Ма­шы­на­бу­да­ван­не Бе­ла­ру­сі». На іх сед­ла­вы ця­гач МАЗ‑6440 РА, уні­вер­саль­нае ша­сі МЗКЦ‑600100, кар'­ер­ны са­ма­звал БЕ­ЛАЗ‑75710, ко­ла­вы трак­тар Бе­ла­рус‑2422 і эк­ска­ва­тар-па­груз­чык АМКА­ДОР‑732.

31-6

Пра­дук­цыя гэ­тых ма­шы­на­бу­даў­ні­чых прад­пры­ем­стваў вя­до­ма не толь­кі ў Бе­ла­ру­сі, але і да­лё­ка за яе ме­жа­мі. Кар'­ер­ныя са­ма­зва­лы
«БЕ­ЛАЗ», трак­та­ры «Бе­ла­рус», гру­за­выя аў­та­ма­бі­лі «МАЗ», спец­тэх­ні­ка «Амка­дор» і «Во­лат» Мінск­ага за­во­да ка­лёс­ных ця­га­чоў даў­но ўжо з'яў­ля­ец­ца на­цы­я­наль­ны­мі брэн­да­мі. Яшчэ боль­шай па­пу­ля­ры­за­цыі тэх­ні­кі па­слу­жыць, маг­чы­ма, се­рыя ма­рак.

У дзень іх вы­пус­ку ў аба­ра­чэн­не ў ста­ліч­ным ад­дзя­лен­ні су­вя­зі № 1 (кра­ма «Фі­ла­тэ­лія», ву­лі­ца Мас­коў­ская, 16) ад­былося спе­цы­яль­нае га­шэн­не на кан­вер­це «Пер­шы дзень».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Яна добра памятае той летні дзень. За акном сталі чутныя роў матацыклаў і нямецкая гаворка.

Грамадства

Першыя беларускія Соdе Сlub далучыліся да сусветнага руху

Першыя беларускія Соdе Сlub далучыліся да сусветнага руху

Як з дапамогай кода стварыць уласную анімацыю і «ажывіць» касмічны карабель? 

Грамадства

Як Віцебшчына развівае стасункі з Кітаем

Як Віцебшчына развівае стасункі з Кітаем

Наш карэспандэнт пастараўся згадаць самыя цікавыя прыклады сумеснай рэалізацыі праектаў.

Спорт

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

У спорце ёй двойчы прыходзілася пачынаць усё спачатку.