Вы тут

Тэхніка, вядомая ўсім!


Мі­ніс­тэр­ства су­вя­зі і ін­фар­ма­ты­за­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь 30 сту­дзе­ня 2015 го­да вы­пус­ціла пяць но­вых паш­то­вых ма­рак з се­рыі «Ма­шы­на­бу­да­ван­не Бе­ла­ру­сі». На іх сед­ла­вы ця­гач МАЗ‑6440 РА, уні­вер­саль­нае ша­сі МЗКЦ‑600100, кар'­ер­ны са­ма­звал БЕ­ЛАЗ‑75710, ко­ла­вы трак­тар Бе­ла­рус‑2422 і эк­ска­ва­тар-па­груз­чык АМКА­ДОР‑732.

31-6

Пра­дук­цыя гэ­тых ма­шы­на­бу­даў­ні­чых прад­пры­ем­стваў вя­до­ма не толь­кі ў Бе­ла­ру­сі, але і да­лё­ка за яе ме­жа­мі. Кар'­ер­ныя са­ма­зва­лы
«БЕ­ЛАЗ», трак­та­ры «Бе­ла­рус», гру­за­выя аў­та­ма­бі­лі «МАЗ», спец­тэх­ні­ка «Амка­дор» і «Во­лат» Мінск­ага за­во­да ка­лёс­ных ця­га­чоў даў­но ўжо з'яў­ля­ец­ца на­цы­я­наль­ны­мі брэн­да­мі. Яшчэ боль­шай па­пу­ля­ры­за­цыі тэх­ні­кі па­слу­жыць, маг­чы­ма, се­рыя ма­рак.

У дзень іх вы­пус­ку ў аба­ра­чэн­не ў ста­ліч­ным ад­дзя­лен­ні су­вя­зі № 1 (кра­ма «Фі­ла­тэ­лія», ву­лі­ца Мас­коў­ская, 16) ад­былося спе­цы­яль­нае га­шэн­не на кан­вер­це «Пер­шы дзень».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

Прадпрымальнікі запусцілі сацыяльную ініцыятыву, каб сэканоміць сродкі бюджэту, але вымушаны за гэта плаціць

На ўпарадкаванне пасля прыклееных паперак выдаткоўваюцца велізарныя сродкі.