Вы тут

Музеі Брэсцкай крэпасці — сем'ям


На­пя­рэ­дад­ні 70-год­дзя Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі му­зей аба­ро­ны Брэсц­кай крэ­пас­ці і но­вы «Му­зей вай­ны — тэ­ры­то­рыя Мі­ру» аб'­яві­лі ак­цыю для брас­таў­чан: ця­пер на­вед­ваць абод­ва аб'­ек­ты мож­на ўсёй сям'­ёй па ад­ным ува­ход­ным бі­ле­це.

Адзін «да­рос­лы» кві­ток ста­не пад­ста­вай для ўва­хо­ду ўсіх, хто пра­жы­вае ў ква­тэ­ры. Да­стат­ко­ва бу­дзе прад'­явіць паш­парт.

Па­вод­ле слоў ды­рэк­та­ра ме­ма­ры­яль­на­га комп­лек­су «Брэсц­кая крэ­пасць-ге­рой» Ры­го­ра БЫ­СЮ­КА, іні­цы­я­ты­ву за­па­зы­чы­лі ў Мір­ска­га зам­ка, дзе аб'­яві­лі ся­мей­ныя па­хо­ды для жы­ха­роў трох ра­ё­наў. А брэсц­кія му­зей­шчы­кі вы­ра­шы­лі пры­цяг­нуць як ма­га бо­лей жы­ха­роў го­ра­да, каб тыя ду­шой ад­чу­лі ге­ра­іч­нае мі­ну­лае сва­іх па­пя­рэд­ні­каў.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Асноўная задача — захаваць біялагічную сям'ю

Асноўная задача — захаваць біялагічную сям'ю

«Звязда» звярнулася па каментарыі аб рэалізацыі Дэкрэта Прэзідэнта № 18 да старшынь профільных камісій абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі.

Грамадства

Аповед жанчыны, якая здолела вярнуць дачку з сацыяльнага прытулку

Аповед жанчыны, якая здолела вярнуць дачку з сацыяльнага прытулку

Жанчыну, якая здолела не толькі вярнуць дзіця з прытулку, але і далей выхоўвае яго, знайсці аказалася не проста. 

Грамадства

Чаму зараз варта далей трымацца ад вадаёмаў?

Чаму зараз варта далей трымацца ад вадаёмаў?

Люты больш нагадвае пазачарговы вясновы месяц.

Грамадства

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Якую літаратуру здаюць у букіністычныя крамы?

Калі звычайныя кнігарні працуюць па формуле «кніга — чалавек», то букіністычныя трымаюцца на прынцыпе «людзі — кнігі — людзі».