Вы тут

Атрутныя «закладкі»


Ча­ты­ры муж­чы­ны і 17-га­до­вая дзяў­чы­на пра­хо­дзяць па шмат­эпі­зод­най спра­ве аб не­за­кон­ным аба­ро­це нар­ка­тыч­ных срод­каў і псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў.

У прэс-служ­бе ўпраў­лен­ня След­ча­га ка­мі­тэ­та па Го­мель­скай воб­лас­ці рас­ка­за­лі, што паў­на­лет­нім фі­гу­ран­там спра­вы (жы­ха­ры Го­ме­ля і Мінск­ага ра­ё­на) прад'­яў­ле­на аб­ві­на­вач­ван­не ў не­за­кон­ным на­быц­ці і за­хоў­ван­ні для аса­біс­та­га спа­жы­ван­ня 7,49 гра­ма га­шы­шу. Па­лі­мер­ныя па­ке­ты з не­бяс­печ­ным нар­ка­тыч­ным срод­кам пра­ва­ахоў­ні­кі кан­фіс­ка­ва­лі па мес­цы жы­хар­ства, пра­цы аб­ві­на­вач­ва­е­мых, у аў­та­ма­бі­лі. Юная га­мяль­чан­ка зна­хо­дзіц­ца ў ста­ту­се па­да­зра­ва­най.

Акра­мя та­го, уста­ноў­ле­на да­чы­нен­не чац­вя­рых муж­чын да збы­ту атрут­на­га зел­ля праз «за­клад­кі» ў Го­ме­лі (не менш за 5,15 гра­ма). 24-га­до­вы га­мяль­ча­нін па­да­зра­ец­ца так­са­ма ў не­за­кон­ным збы­це праз ін­тэр­нэт не менш за 43,57 гра­ма здроб­не­на­га рас­лін­на­га нар­ко­ты­ку.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Партызанскія рукапісы — бясцэнныя сведчанні ваеннага часу

Партызанскія рукапісы — бясцэнныя сведчанні ваеннага часу

Партызанскія часопісы — насамрэч унікальныя інфармацыйныя зборнікі, значэнне і важнасць якіх разумелі ў тым ліку іх стваральнікі і чытачы.

Грамадства

Беларускія навукоўцы прадставілі больш за 300 распрацовак і тэхналогій

Беларускія навукоўцы прадставілі больш за 300 распрацовак і тэхналогій

На юбілейнай выстаўцы Нацыянальнай акадэміі навук.

Эканоміка

Ніна Жалязнова: Мы, беларусы, па сваёй ментальнасці — людзі зямлі

Ніна Жалязнова: Мы, беларусы, па сваёй ментальнасці — людзі зямлі

«Звязда» ўжо неаднойчы пісала пра гэту незвычайную жанчыну.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Пра ўрокі іншай мовы і шчасце, калі ў доме гаспадар.