18 верасня, пятніца

Вы тут

Гомель — лепшы дзелавы абласны цэнтр


У ста­лі­цы ўзна­га­ро­дзі­лі пе­ра­мож­цаў Рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су «Най­леп­шы го­рад (ра­ён) і воб­ласць для біз­не­су Бе­ла­ру­сі — 2016». Са­мым спры­яль­ным для прад­пры­маль­ніц­тва на­зва­ны Го­мель­скі рэ­гі­ён, а са­мым леп­шым дзе­ла­вым аб­лас­ным цэнт­рам — Го­мель.


Па сло­вах на­мес­ні­ка на­чаль­ні­ка ад­дзе­ла прад­пры­маль­ніц­тва ка­мі­тэ­та эка­но­мі­кі Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Юрыя Асіп­ко­ва, удзел у гэ­тым кон­кур­се воб­ласць пры­мае па­ста­ян­на, а пе­ра­ма­гае трэ­ці раз.

«Што­год коль­касць прад­пры­маль­ні­каў на Го­мель­шчы­не пры­рас­тае. Сён­ня тут больш за 37 ты­сяч ін­ды­ві­ду­аль­ных прад­пры­маль­ні­каў, ма­лых і мік­ра­прад­пры­ем­стваў. Вар­та ад­зна­чыць, што на па­чат­ку мі­ну­лай пя­ці­год­кі пад­атко­выя па­ступ­лен­ні ад па­доб­ных прад­пры­ем­стваў у бюд­жэт кра­і­ны скла­да­лі ка­ля 10%, а ўжо ў кан­цы пя­ці­год­кі — больш за 23%», — ад­зна­чыў Юрый Асіп­коў.

Сё­ле­та ў кон­кур­се пры­ня­лі ўдзел 130 рэ­гі­ё­наў: 5 аб­лас­цей, 5 аб­лас­ных цэнт­раў, 111 га­ра­доў і 9 ра­ё­наў го­ра­да Мін­ска. У на­мі­на­цыі «Най­леп­шы го­рад (ра­ён) для біз­не­су Бе­ла­ру­сі — 2016» з коль­кас­цю на­сель­ніц­тва больш за 50 ты­сяч ча­ла­век пе­ра­мог Мін­скі ра­ён. У на­мі­на­цыі «Са­мы леп­шы го­рад або ра­ён з коль­кас­цю на­сель­ніц­тва менш за 50 ты­сяч» — Брас­лаў­скі ра­ён Ві­цеб­скай воб­лас­ці, Ля­ха­віц­кі ра­ён Брэсц­кай воб­лас­ці, Ак­цябр­скі ра­ён Го­мель­скай воб­лас­ці, Свіс­лац­кі ра­ён Гро­дзен­скай воб­лас­ці, Ві­лей­скі ра­ён Мін­скай воб­лас­ці і Кас­цю­ко­віц­кі ра­ён Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці. Най­леп­шым ра­ё­нам го­ра­да Мін­ска для біз­не­су на­зва­ны Фрун­зен­скі ра­ён.

Ілья КРЫ­ЖЭ­ВІЧ

Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

Загаловак у газеце: Най­леп­шыя ўмо­вы для бізнесу

Выбар рэдакцыі

Спорт

Чым жыве баранавіцкі хакей на траве і чаго яму не хапае для поўнага шчасця

Чым жыве баранавіцкі хакей на траве і чаго яму не хапае для поўнага шчасця

Баранавічы славяцца не толькі чыгункай, авіязаводам і шматлікімі прадпрыемствамі, але і хакеем на траве.

Грамадства

Чаму ў гэтым эпідсезоне варта абавязкова прышчапіцца?

Чаму ў гэтым эпідсезоне варта абавязкова прышчапіцца?

Масавая кампанія па вакцынацыі ад грыпу распачата сёлета ў краіне з сярэдзіны верасня.